Współpraca

Cze­ść!

Ży­cie Bez Resz­ty to blog, któ­ry po­wstał z po­trze­by dzie­le­nia się tym co in­spi­ru­ją­ce, cie­ka­we i faj­ne. Za­ło­ży­ły­śmy go w lu­tym 2016 ro­ku i od tam­tej po­ry sta­le zmie­nia się ra­zem z na­mi. W cią­gu te­go cza­su oka­za­ło się, że naj­le­piej pi­sze nam się o po­dró­ża­ch, ży­ciu w War­sza­wie, tym co war­to obej­rzeć, prze­czy­tać, ja­kie miej­sca od­wie­dzić i któ­re ko­sme­ty­ki wy­pró­bo­wać.

Ca­ły czas roz­glą­da­my się za tym co nie­ba­nal­ne i czym wa­tro po­dzie­lić się z in­ny­mi. Cze­mu by nie zro­bić cze­goś war­to­ścio­we­go ra­zem? Je­ste­śmy otwar­te na wie­le form współ­pra­cy, jak na przy­kład:

- re­cen­zja pro­duk­tu lub miej­sca,

- wy­wiad z oso­bą re­pre­zen­tu­ją­cą Two­ją mar­kę,

- wy­jazd spon­so­ro­wa­ny,

- kon­kur­sy,

- re­la­cja z even­tu,

- ba­ne­ry re­kla­mo­we,

… i wie­le in­ny­ch, w za­leż­no­ści od Two­ich in­dy­wi­du­al­ny­ch po­trzeb i kon­cep­cji.

Każ­da współ­pra­ca pro­mo­wa­na je­st nie tyl­ko na blo­gu, ale też na na­szy­ch ka­na­ła­ch so­cial me­dia.

.

A te­raz tro­chę o naj­waż­niej­szy­ch lu­dzia­ch, któ­ry­ch moż­na tu spo­tkać, czy­li o na­szy­ch Czy­tel­ni­ka­ch 🙂

Naj­licz­niej­sza gru­pa wie­ko­wa to 25 – 34 la­ta, a po­tem 18 – 24, bli­sko 70% od­wie­dza­ją­cy­ch blo­ga to ko­bie­ty, więk­szo­ść po­cho­dzi z du­ży­ch mia­st. Naj­czę­ściej czy­ta­ją wy­wia­dy, po­sty na te­ma­ty zwią­za­ne z uro­dą, cie­ka­wy­mi miej­sca­mi i sze­ro­ko po­ję­tą kul­tu­rą.

Przy­kła­dy na­szy­ch do­tych­cza­so­wy­ch współ­prac:

- hibiskus.pl

- Re­stau­ra­cja Su­pe­rio­re

- Vi­chy

- La Ro­che Po­say

- Me­dia­kry­tyk

- Pro­jekt Re­bel

.

Wszel­kie py­ta­nia, su­ge­stie i pro­po­zy­cje kie­ruj­ na ad­res: kontakt@zyciebezreszty.pl 🙂

.