Relacja z wyjazdu do Neapolu i na wybrzeże Amalfi

Cóż to był za wy­jazd! Świet­ny i bar­dzo in­ten­syw­ny,  tak jak lu­bię 🙂 Fi­zycz­nie wró­ci­łam ra­czej zmę­czo­na niż wy­po­czę­ta, ale psy­chicz­nie cał­ko­wi­cie ode­rwa­łam się od co­dzien­no­ści w Pol­sce. Przed po­dró­żą do Ne­apo­lu usły­sza­łam od co naj­mniej kil­ku­na­stu osób o tym jak bar­dzo nie­bez­piecz­ne je­st to mia­sto — ma­fia, kra­dzie­że, imi­gran­ci, pę­dzą­ce sku­te­ry… Do te­go wszech­obec­ne śmie­ci. Tym­cza­sem (mo­że to kwe­stia mo­je­go szczę­ścia) naj­bar­dziej ry­zy­kow­ną rze­czą, któ­ra mnie spo­tka­ła w Ne­apo­lu, by­ła ko­niecz­no­ść prze­cho­dze­nia […]

więcej tekstów: Agata

Boska Sycylia Zachodnia (Trapani i Marsala)

Sy­cy­lia Za­chod­nia zu­peł­nie przy­pad­ko­wo sta­ła się ce­lem mo­ich ostat­ni­ch let­ni­ch wa­ka­cji. W lu­tym ze­szłe­go ro­ku po­czu­łam, że na po­pra­wę hu­mo­ru mu­szę ku­pić bi­le­ty lot­ni­cze na wa­ka­cje – oczy­wi­ście naj­le­piej ta­nio. W związ­ku z tym za­czę­łam szu­kać miej­sco­wo­ści, któ­ra je­st po­ło­żo­na nad mo­rzem i do któ­rej do­cie­ra Ry­ana­ir. I tak za 400 zł w dwie stro­ny zna­la­złam bi­le­ty do Tra­pa­ni, od któ­ry­ch za­czę­ła się fan­ta­stycz­na przy­go­da z tą wy­spą. Nie za­bra­kło w niej […]

więcej tekstów: Agata

Warszawa Włochy

Dziś za­bie­ram Was na wir­tu­al­ną wy­ciecz­kę po mo­jej naj­mniej­szej oj­czyź­nie – war­szaw­skiej dziel­ni­cy Wło­chy, a wła­ści­wie jej czę­ści, w któ­rej się uro­dzi­łam, do­ra­sta­łam i na­dal miesz­kam, czy­li o „No­wy­ch Wło­cha­ch”. wię­cej tek­stów: Aga­ta

więcej tekstów: Agata