5 smacznych miejsc na śniadanie w Warszawie

Jesz­cze kil­ka lat te­mu nie­od­łącz­nym ele­men­tem mo­je­go week­en­du by­ło wyj­ście do klubu/ nad Wisłę/ na do­mów­kę. Te­raz rzad­ko kie­dy mam ocho­tę na noc­ne sza­leń­stwa, na­to­mia­st uwiel­biam spo­ty­kać się ze zna­jo­my­mi na week­en­do­wy­ch śnia­da­nia­ch. Za­zwy­czaj mo­ja wro­dzo­na prze­ko­ra na­ka­zu­je mi kon­te­sto­wać to, co mod­ne, jed­nak trend śnia­da­nio­wy je­st od­stęp­stwem od tej re­gu­ły 😉 Z od­wie­dza­ny­ch prze­ze mnie miej­sc wy­bra­łam te, któ­re z czy­stym su­mie­niem mo­gę po­le­cić […]

więcej tekstów: Agata

Warszawskie Zakamarki — Stary Żoliborz

Od dłuż­sze­go cza­su na blo­gu nie by­ło tek­stu o war­szaw­ski­ch pe­reł­ka­ch, a ta­ką bez wąt­pie­nia je­st Żo­li­bo­rz. Dla­te­go po­łą­czy­ły­śmy przy­jem­ne z po­ży­tecz­nym i wy­bra­ły­śmy się na wio­sen­ny spa­cer po Sta­rym Żo­li­bo­rzu, fo­to­gra­fu­jąc jed­no­cze­śnie naj­ład­niej­sze miej­sca w tej oko­li­cy. Gdy­bym mia­ła wy­brać jed­ną, naj­pięk­niej­szą dziel­ni­cę War­sza­wy, był­by to wła­śnie On – jak śpie­wa T. Lo­ve zie­lo­ny, le­cz ab­so­lut­nie nie pie­przo­ny 😉 Dla­te­go je­śli usły­szy­cie od ko­goś, że War­sza­wa je­st […]

więcej tekstów: Agata

Nasze ulubione warszawskie kawiarnie

O ile wio­sen­no — let­ni kli­mat sprzy­ja spo­tka­niom ple­ne­ro­wym, to je­sie­nią z chę­cią na dłu­go za­szy­ły­by­śmy się w przy­jem­ny­ch ka­wiar­nia­ny­ch wnę­trza­ch… Pro­blem po­le­ga na tym, że w War­sza­wie lo­ka­li mno­go, ale przy­tła­cza­ją­cą więk­szo­ść sta­no­wią sie­ciów­ki, któ­re nie­ste­ty są na­sta­wio­ne ra­czej na szyb­ką sprze­daż, niż na stwo­rze­nie swoj­skie­go kli­ma­tu. Za­wsze był to smut­ny kon­tra­st w po­rów­na­niu z Kra­ko­wem, czy Wro­cła­wiem, gdzie w na­tło­ku ka­me­ral­ny­ch pu­bów i ka­wiar­ni, ostat­nią rze­czą ja­ka przy­cho­dzi do gło­wy je­st wi­zy­ta […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

Wrzesień 2016 w migawce

Wrze­sień to ulu­bio­ny mie­siąc jed­nej z nas (Pau­li­na). Dru­ga z nas (Aga­ta), ma bar­dziej mie­sza­ne od­czu­cia, bo jed­nak wrze­sień osta­tecz­nie koń­czy uko­cha­ne la­to. Te­go­rocz­ny wrze­sień po­go­dził jed­nak na­sze upodo­ba­nia i przy­nió­sł nam du­żo let­ni­ch dni, z przy­jem­ną tem­pe­ra­tu­rą, ide­al­ny­ch do spa­ce­rów po mie­ście. Jak wy­glą­dał wrze­sień uchwy­co­ny na na­szy­ch zdję­cia­ch? Zo­bacz­cie! wię­cej tek­stów: Aga­ta & Pau­li­na

więcej tekstów: Agata & Paulina

Jeden dzień w Warszawie

War­sza­wa mnie wku­rza. To je­st fakt. Tłok, kor­ki, nie koń­czą­ce się ko­lej­ki wszę­dzie gdzie się da, po­śpie­ch, spa­li­ny i ogól­ne po­czu­cie, że lu­dzi wszę­dzie co­raz wię­cej, a mia­sto nie je­st z gu­my to też fak­ty. Wie­le ra­zy zda­rza mi się na­rze­kać na co­dzien­no­ść, szcze­gól­nie gdy utknę gdzieś po dro­dze do pra­cy. Ale prze­cież tak na­praw­dę, obłęd­nie ko­cham mo­je mia­sto. Zwłasz­cza gdy nie mu­sząc ab­so­lut­nie nic, szwen­dam się gdzieś spo­koj­nie […]

więcej tekstów: Paulina

Park Skaryszewski

Więk­szo­ść lu­dzi miesz­ka­ją­cy­ch po le­wej stro­nie War­sza­wy pra­wie ni­gdy nie by­wa na dru­gim brze­gu Wi­sły. Prze­kra­cza­ją rze­kę tyl­ko je­śli ma­ją ja­kąś kon­kret­ną spra­wę do za­ła­twie­nia, al­bo ocho­tę na pi­wo w ple­ne­rze na na­szej pla­ży i ogól­nie wy­da­je im się, że nie ma u nas nic cie­ka­we­go. To jak bar­dzo się my­lą, po­twier­dzi każ­dy miesz­ka­niec Pra­gi Po­łu­dnie. Ze mną na cze­le. Mie­wam wra­że­nie, że mo­ja dziel­ni­ca je­st przez wie­lu […]

więcej tekstów: Paulina

Warszawskie zakamarki — Stara Ochota

Jak pew­nie więk­szo­ść osób miesz­ka­ją­cy­ch w War­sza­wie, nie raz sły­sza­łam od osób przy­jezd­ny­ch, że sto­li­ca, w prze­ci­wień­stwie do Kra­ko­wa, czy Wro­cła­wia, je­st brzyd­ka. Zgo­dzę się, że nie je­st w tak oczy­wi­sty spo­sób pięk­na jak Kra­ków (we Wro­cła­wiu jesz­cze nie by­łam), le­cz ja­ko War­sza­wian­ka, za­wsze od ra­zu pro­te­stu­ję, bo to nie­spra­wie­dli­wy osąd. Mo­im zda­niem na­sza sto­li­ca je­st pięk­na, tyl­ko trze­ba po­świę­cić tro­chę cza­su że­by ją od­kryć i zo­ba­czyć coś […]

więcej tekstów: Agata

Warszawa Włochy

Dziś za­bie­ram Was na wir­tu­al­ną wy­ciecz­kę po mo­jej naj­mniej­szej oj­czyź­nie – war­szaw­skiej dziel­ni­cy Wło­chy, a wła­ści­wie jej czę­ści, w któ­rej się uro­dzi­łam, do­ra­sta­łam i na­dal miesz­kam, czy­li o „No­wy­ch Wło­cha­ch”. wię­cej tek­stów: Aga­ta

więcej tekstów: Agata