Recenzja kremu Hydraphase Intense Riche firmy La Roche – Posay

Te­raz czas na mo­je wra­że­nia z te­sto­wa­nia ko­sme­ty­ku 🙂 W prze­ci­wień­stwie do Pau­li­ny nie mam ce­ry su­chej, le­cz mie­sza­ną z du­żą ten­den­cją do świe­ce­nia się. Nie­ste­ty ca­ły pro­blem w jej pie­lę­gna­cji po­le­ga na tym, że je­stem aler­gi­kiem i wie­le kre­mów, szcze­gól­nie ty­ch ma­tu­ją­cy­ch, prze­zna­czo­ny­ch do ce­ry tłu­stej i mie­sza­nej, uczu­la mnie lub po­draż­nia skó­rę. Dla­te­go czę­sto się­gam po kre­my prze­zna­czo­ne do ce­ry wraż­li­wej. Zde­cy­do­wa­łam się na prze­te­sto­wa­nie kre­mu Hy­dra­pha­se In­ten­se […]

więcej tekstów: Agata

Skóra pełna blasku — Harold Lancer

Skóra pełna blasku Lancer

Ma­ło kto nie chciał­by być pięk­ny. Próż­no­ść je­st zna­kiem na­szy­ch cza­sów. Wie­rzę, że są lu­dzie, któ­rym na tym nie za­le­ży, ale ra­czej każ­dy wo­lał­by wy­glą­dać le­piej niż go­rzej. Tym bar­dziej, że ży­je­my w do­bie kul­tu­ry ob­raz­ko­wej i chcąc nie chcąc, na każ­dym kro­ku sty­ka­my się z kul­tem mło­do­ści i nie­ska­zi­tel­ne­go wy­glą­du. I do­brze, cze­mu ni­by nie mie­li­by­śmy ko­rzy­stać z wie­lu moż­li­wo­ści ja­kie dał nam roz­wój prze­my­słu […]

więcej tekstów: Paulina

Moja recenzja pudełka ShinyBox

Ob­ser­wu­ję spo­ro blo­gów i vlo­gów ko­sme­tycz­ny­ch i kil­ka ra­zy wi­dzia­łam re­cen­zje pu­de­łek z ko­sme­ty­ka­mi, za­ma­wia­ny­ch z róż­ny­ch stron in­ter­ne­to­wy­ch. W lu­tym z cie­ka­wo­ści po­sta­no­wi­łam spraw­dzić co to za ustroj­stwo i za­mó­wić jed­no z ni­ch. Po po­rów­na­niu cen i ofert pa­dło na Shi­ny Box. Nie­ste­ty nie zwró­ci­łam uwa­gi na fakt, iż za­ma­wia­jąc pierw­sze pu­deł­ko, za­ma­wiam rów­nież sub­skryb­cję ko­lej­ny­ch pu­de­łek i za­nim się obej­rza­łam, stro­na au­to­ma­tycz­nie ścią­gnę­ła pie­nią­dze za pu­deł­ko mar­co­we… Nie ma jed­nak […]

więcej tekstów: Agata