#świętatużtuż — Pogotowie prezentowe

Już tyl­ko tro­chę po­nad dwa ty­go­dnie dzie­li nas od Świąt Bo­że­go Na­ro­dze­nia. Być mo­że już po­pa­dli­ście w go­rącz­kę świą­tecz­ny­ch przy­go­to­wań, a moż­li­we, że świą­tecz­ne za­ku­py do­pie­ro przed Wa­mi. Je­śli pla­nu­je­cie za­kup pre­zen­tów dla bli­ski­ch Wam osób (bo prze­cież nie je­st to naj­waż­niej­szy ele­ment Świąt), ma­my dla Was kon­kret­ną po­moc  w po­sta­ci li­sty po­my­słów na każ­dą kie­szeń! Na­sze po­my­sły na pre­zen­ty po­dzie­li­ły­śmy na róż­ne ka­te­go­rie, a każ­dą z ni­ch […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

Nie poszukuję już straconego czasu

Nie­daw­no na­szły mnie re­flek­sje o prze­mi­ja­ją­cym cza­sie i szan­sa­ch, któ­ry­ch do tej po­ry nie wy­ko­rzy­sta­łam. To po­wra­ca­ją­ce uczu­cie. Wy­obraź­cie so­bie, że po mo­ich 20 uro­dzi­na­ch do­ło­wa­łam się tym, że nie zo­sta­nę już gwiaz­dą te­ni­sa, ani ba­le­tu (nie, ni­gdy nie tre­no­wa­łam te­ni­sa, a na ba­let cho­dzi­łam tyl­ko w pod­sta­wów­ce). Po­tem koń­cząc stu­dia wy­rzu­ca­łam so­bie, że nie wie­le pod­czas ni­ch dzia­ła­łam, je­śli cho­dzi o zdo­by­wa­nie do­świad­cze­nia za­wo­do­we­go. Te­raz z ko­lei na­cho­dzą […]

więcej tekstów: Agata

Alkaliczny detoks — moja opinia o książce i wrażenia z detoksu

We wpi­sie o mo­ich wio­sen­no – let­ni­ch in­spi­ra­cja­ch na­pi­sa­łam, że za­in­spi­ro­wa­na przez dziew­czy­ny ob­ser­wo­wa­ne na In­sta­gra­mie ku­pi­łam książ­kę Be­aty So­ko­łow­skiej „ Al­ka­licz­ny de­toks ” i za­bie­ram się za re­ali­za­cję pla­nu de­tok­so­we­go. W rze­czy sa­mej, tak też się sta­ło. Nie ukry­wam, że spo­ro osób py­ta­ło mnie ja­kie są mo­je wra­że­nia z prze­pro­wa­dza­ne­go de­tok­su, więc stwier­dzi­łam, że po­dzie­lę się z Wa­mi efek­ta­mi i mo­imi wra­że­nia­mi po prze­czy­ta­niu książ­ki „ Al­ka­licz­ny De­toks […]

więcej tekstów: Agata

Moje wiosenno — letnie inspiracje

Przez ostat­nie kil­ka mie­się­cy — i ze wzglę­dów fi­nan­so­wy­ch, i prak­tycz­ny­ch, sta­ram się nie ku­po­wać zbęd­ny­ch rze­czy. Co to zna­czy? Że dwa ra­zy za­sta­na­wiam się za­nim wsa­dzę do ko­szy­ka ko­lej­ną bluz­kę, czy ko­sme­tyk. Jed­nak na­dej­ście wio­sny i zbli­ża­ją­ce się la­to je­st dla mnie za­wsze in­spi­ru­ją­cym okre­sem, nie tyl­ko je­śli cho­dzi o za­ku­py, ale też zmia­nę sty­lu ży­cia, czy kre­atyw­ne wy­ko­rzy­sta­nie te­go, co już mam […]

więcej tekstów: Agata