5 książek historycznych, które nie zanudzą Cię na śmierć

Je­śli my­śli­my — książ­ka hi­sto­rycz­na — to przed ocza­mi sta­ją od ra­zu gru­be, za­ku­rzo­ne to­misz­cza, peł­ne su­chy­ch fak­tów, sta­ty­styk, nie­ak­tu­al­ny­ch od stu­le­ci map  i czar­no — bia­ły­ch zdjęć, na któ­ry­ch ma­ło co wi­dać. I dat, któ­re i tak po­tem za­po­mni­my. Nic dziw­ne­go, że je­dy­ne sko­ja­rze­nie spro­wa­dza się to pro­ste­go, krót­kie­go sło­wa: nu­da. wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina

Recenzja kremu pod oczy Vichy Aqualia Thermal

O ile nie mam za bar­dzo pro­ble­mów ze zna­le­zie­niem kre­mu pod oczy na noc, to cał­kiem cięż­ko je­st tra­fić na za­do­wa­la­ją­cy pro­dukt na dzień. A trze­ba wie­dzieć, że prze­ro­bi­łam już ich cał­kiem spo­ro. U mnie, w tym wy­pad­ku, zna­czą­cą  ro­lę od­gry­wa kon­sy­sten­cja ko­sme­ty­ku. Ide­ałem je­st śli­ska, ła­twa do roz­pro­wa­dze­nia,  że­lo­wa for­mu­ła – wchła­nia się bez pro­ble­mu, nie trze­ba dłu­go cze­kać, aż bę­dzie moż­na za­cząć na­kła­dać ma­ki­jaż (a wszyst­kie wie­my, […]

więcej tekstów: Paulina

Obcy: Przymierze — recenzja filmu

Scien­ce fic­tion to nie je­st pro­sty ga­tu­nek. Na do­bry film skła­da się wie­le rze­czy, ale przede wszyst­kim mu­si da­wać do my­śle­nia. To am­bit­ne za­da­nie miał re­ali­zo­wać „Pro­me­te­usz” — sens i po­cząt­ki ist­nie­nia ludz­ko­ści przed­sta­wiał ja­ko wiel­ką nie­wia­do­mą, któ­rą miesz­kań­cy na­szej pla­ne­ty chcie­li ry­zy­kanc­ko roz­wi­kłać. Film sprzed 5 lat bar­dzo mi się po­do­bał, dla­te­go też z wiel­ką nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­łam na kon­ty­nu­ację. wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina

6 ulubionych seriali

Ok, tro­chę się po­ża­lę. Naj­pierw mia­łam na­pi­sać o se­ria­la­ch na któ­re cze­kam w 2017 ro­ku, ale z po­cząt­ku stycz­nia zro­bił się na­gle ko­niec mar­ca. Nie bę­dę pi­sać sztan­da­ro­we­go „jak ten czas szyb­ko le­ci”, bo wszy­scy to wie­my, szcze­gól­nie je­śli dzie­je się tak du­żo jak u mnie ostat­nio. Co gor­sza, na­pi­sa­łam po­ło­wę tek­stu, ale ży­cie mnie oszu­ka­ło po raz ko­lej­ny – ja­kimś cu­dem się ska­so­wał […]

więcej tekstów: Paulina

Tonik hibiskusowy Sylveco

tonik hibiskusowy sylveco

Daw­no nie pi­sa­łam nic o ko­sme­ty­ka­ch, trze­ba to zmie­nić! Ostat­nio po­szu­ki­wa­łam do­bre­go to­ni­ku i wró­ci­łam do jed­ne­go z mo­ich ulu­bio­ny­ch, czy­li do hi­bi­sku­so­we­go fir­my Sy­lve­co. Świet­nie spraw­dza się zi­mą, ma do­sko­na­ły skład i cie­ka­wą kon­sy­sten­cję. wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina

Coś do poczytania na wakacje — „Saga o Fjällbace” Camilli Läckberg

Kie­dyś, ja­kiś do­bry czło­wiek po­wie­dział mi o niej i nie mo­gę nie od­pła­cić się kar­mie mil­cząc na ten te­mat. O niej, czy­li o se­rii ksią­żek kry­mi­nal­ny­ch Ca­mil­li Läck­berg. Je­śli śle­dzi­cie na­sze­go in­sta­gra­ma wie­cie już, że nie­daw­no do­bi­łam do ostat­niej czę­ści. Je­śli nie śle­dzi­cie, to ko­niecz­nie za­cznij­cie. wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina

Przekrój czerwca

Po mi­gaw­ce czerw­ca, czas na prze­krój czerw­ca, w któ­rym w tym mie­sią­cu znaj­dzie­cie spo­ro ko­sme­ty­ków, film, książ­kę i kil­ka cie­ka­wy­ch lin­ków. W skró­cie — w czerw­cu dzia­ło się na róż­ny­ch po­la­ch 😉 Ma­my na­dzie­ję, że znaj­dzie­cie coś dla sie­bie! wię­cej tek­stów: Aga­ta & Pau­li­na

więcej tekstów: Agata & Paulina

Najbardziej przereklamowane kosmetyki

Są ta­kie ko­sme­ty­ki, któ­re wi­dzi się do­słow­nie wszę­dzie. Na blo­ga­ch, w ze­sta­wie­nia­ch hi­tów ko­sme­tycz­ny­ch na bab­ski­ch por­ta­la­ch, ja­ko hi­ty na KWC czy na You Tu­bie. Pa­trzy so­bie czło­wiek na nie, pa­trzy i na­gle sły­szy w gło­wie co­raz śmiel­szy gło­sik, że też by chciał. Bo po­dob­no naj­lep­sze, kul­to­we i nie da się na ni­ch za­wie­ść. wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina

Skóra pełna blasku — Harold Lancer

Skóra pełna blasku Lancer

Ma­ło kto nie chciał­by być pięk­ny. Próż­no­ść je­st zna­kiem na­szy­ch cza­sów. Wie­rzę, że są lu­dzie, któ­rym na tym nie za­le­ży, ale ra­czej każ­dy wo­lał­by wy­glą­dać le­piej niż go­rzej. Tym bar­dziej, że ży­je­my w do­bie kul­tu­ry ob­raz­ko­wej i chcąc nie chcąc, na każ­dym kro­ku sty­ka­my się z kul­tem mło­do­ści i nie­ska­zi­tel­ne­go wy­glą­du. I do­brze, cze­mu ni­by nie mie­li­by­śmy ko­rzy­stać z wie­lu moż­li­wo­ści ja­kie dał nam roz­wój prze­my­słu […]

więcej tekstów: Paulina