Relacja z wyjazdu do Neapolu i na wybrzeże Amalfi

Cóż to był za wy­jazd! Świet­ny i bar­dzo in­ten­syw­ny,  tak jak lu­bię 🙂 Fi­zycz­nie wró­ci­łam ra­czej zmę­czo­na niż wy­po­czę­ta, ale psy­chicz­nie cał­ko­wi­cie ode­rwa­łam się od co­dzien­no­ści w Pol­sce. Przed po­dró­żą do Ne­apo­lu usły­sza­łam od co naj­mniej kil­ku­na­stu osób o tym jak bar­dzo nie­bez­piecz­ne je­st to mia­sto — ma­fia, kra­dzie­że, imi­gran­ci, pę­dzą­ce sku­te­ry… Do te­go wszech­obec­ne śmie­ci. Tym­cza­sem (mo­że to kwe­stia mo­je­go szczę­ścia) naj­bar­dziej ry­zy­kow­ną rze­czą, któ­ra mnie spo­tka­ła w Ne­apo­lu, by­ła ko­niecz­no­ść prze­cho­dze­nia […]

więcej tekstów: Agata

Krótki wypad do Wrocławia

Jak mo­gli­ście za­uwa­żyć na na­szym in­sta­gra­mo­wym pro­fi­lu, na ko­niec lu­te­go wy­bra­ły­śmy się do Wro­cła­wia na kon­cert ze­spo­łu Fan­fa­re Cio­car­lia, któ­ry wy­ko­nu­je ge­ne­ral­nie rze­cz uj­mu­jąc mu­zy­kę bał­kań­ską. Po po­wro­cie z Rzy­mu do­pa­dł nas syn­drom „ży­cie bez pla­nu na ko­lej­ną po­dróż nie ma sen­su”. Zna­cie to uczu­cie?  Nam moc­no da­je się we zna­ki, więc uzna­ły­śmy, że żal nie sko­rzy­stać z bi­le­tów na lot Ry­ana­irem za 18 zł w dwie stro­ny 😉 Każ­dy po­wód […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

Październik 2016 w migawce

Trzy dni te­mu po­że­gna­li­śmy desz­czo­wy paź­dzier­nik i za­czę­li­śmy jesz­cze bar­dziej po­chmur­ny li­sto­pad — nie mo­gło za­tem za­brak­nąć na­sze­go zdję­cio­we­go pod­su­mo­wa­nia mi­nio­ne­go mie­sią­ca. Mi­nął nam ku­li­nar­nie, mu­zycz­nie i po­dróż­ni­czo. Nie za­bra­kło tak­że ba­aar­dzo mi­ły­ch spo­tkań towarzystkich…a z resz­tą, sa­mi zo­bacz­cie! wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina

Tour de Bieszczady, czyli cz. 2 relacji z wakacji

Choć od wa­ka­cji mi­nę­ło pół­to­ra mie­sią­ca, czu­ję jak­by to by­ła ca­ła wiecz­no­ść. Cięż­ko mi by­ło się ze­brać do na­pi­sa­nia tek­stu o Biesz­cza­da­ch z pro­ste­go po­wo­du — by­ło mi żal, że do ko­lej­ny­ch wa­ka­cji jesz­cze ty­le cza­su. Szczę­śli­wie wraz z no­wy­mi wy­jaz­do­wy­mi pla­na­mi, na­de­szła du­ża chęć, by po­dzie­lić się z Wa­mi wra­że­nia­mi z mo­jej pierw­szej wi­zy­ty w Biesz­cza­da­ch. Wcze­śniej opi­sy­wa­łam Wam mo­je i Ku­by To­ur de Pod­kar­pa­cie, czy­li na­sze krót­kie wy­ciecz­ki […]

więcej tekstów: Agata

Rudawy Janowickie — część 2

Zamek Bolczów

Nie­daw­no opu­bli­ko­wa­łam po­st ze zdję­cia­mi z Ru­daw Ja­no­wic­ki­ch. Te­raz czas na obie­ca­ną dru­gą czę­ść. Do­wie­cie się z niej co moż­na tam ro­bić i któ­re miej­sca war­to zo­ba­czyć, je­śli nie­ko­niecz­nie ko­cha­cie cho­dzić du­żo po gó­ra­ch czy wspi­nać się na skał­ki. I bez te­go do­ce­ni­cie uro­ki Ru­daw­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go – są tam je­zio­ra jak nie z te­go świa­ta i ta­jem­ni­czy za­mek ukry­ty na szczy­cie gó­ry. Opró­cz te­go moż­na od­wie­dzić […]

więcej tekstów: Paulina

Sierpień 2016 w migawce

Ko­lej­ny let­ni mie­siąc za na­mi. Pew­nie dla­te­go, że przez ca­ły rok wy­pa­tru­je­my la­ta, mi­ja ono tak szyb­ko. Wrze­sień też ma swo­je uro­ki, ale jed­nak dni są chłod­niej­sze i krót­sze. Nie­mniej jed­nak, sierp­nio­wa po­go­da nie ka­pry­si­ła zbyt moc­no, co by­ło dla nas szcze­gól­nie waż­ne ze wzglę­du na za­pla­no­wa­ne wy­jaz­dy. Dzię­ki te­mu, że sło­necz­ko do­pi­sa­ło, ma­my du­żo zdjęć, któ­ry­mi chce­my się z Wa­mi po­dzie­lić w sierp­nio­wej […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

Moje miejsca w Krakowie cz. 1 — gdzie zjeść (i wypić)

Kra­ków to dla mnie ab­so­lut­nie ma­gicz­ne mia­sto i jed­no z naj­pięk­niej­szy­ch miej­sc, ja­kie wi­dzia­łam. Pi­szę to z peł­ną od­po­wie­dzial­no­ścią i świa­do­mo­ścią, że ja­ko War­sza­wian­ka po­win­nam ob­ru­szać się na ta­kie stwier­dze­nia 😉 Ale cza­sem trze­ba spoj­rzeć praw­dzie w oczy — Kra­ków pięk­ny je­st i ba­sta. Ja­ko, że by­łam w nim nie­zli­czo­ną ilo­ść ra­zy, mam tam swo­je miej­sca, do któ­ry­ch lu­bię wra­cać. Wie­dzą to moi zna­jo­mi, któ­ry­ch za­wsze pro­wa­dzę do spraw­dzo­ny­ch knajp,czy mu­ze­ów. Dla­te­go chcia­łam i Wam […]

więcej tekstów: Agata

W ży­ciu za­wsze cho­dzi­łam wła­snymi dro­gami” — wywiad ze stewardessą Kasią

Roz­my­śla­jąc o na­szy­ch pla­na­ch na przy­szło­ść stwier­dzi­ły­śmy, że je­st ty­le dziew­czyn, któ­re w prze­róż­ny spo­sób pod­bi­ja­ją świat, że faj­nie by­ło­by zro­bić cy­kl wy­wia­dów z mą­dry­mi, przed­się­bior­czy­mi i uzdol­nio­ny­mi przed­sta­wi­ciel­ka­mi płci pięk­nej. A roz­glą­da­jąc się wo­kół sie­bie i śle­dząc Fa­ce­bo­oka, za­uwa­ży­ły­śmy jak wie­le na­szy­ch ko­le­ża­nek wy­ko­nu­je cie­ka­we za­wo­dy i pro­wa­dzi ży­cie z pa­sją. Dla­te­go dziś ru­sza­my z se­rią wy­wia­dów z dziew­czy­na­mi, któ­re za­mia­st ma­ru­dzić, pla­no­wać i ma­rzyć — wzię­ły  ży­cie za ro­gi i re­ali­zu­ją swo­je […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

Sopot w jeden dzień

Po­mi­mo że w wie­lu kwe­stia­ch róż­ni­my się mię­dzy so­bą, w jed­nym je­ste­śmy zgod­ne — uwiel­bia­my pla­no­wać wy­jaz­dy. Mi­mo te­go, faj­nie cza­sem po­sta­wić na spon­ta­nicz­no­ść i wy­je­chać gdzieś kom­plet­nie bez pla­nów i ocze­ki­wań. Ta­ki też był na­sz krót­ki wy­pad do So­po­tu. Szcze­rze mó­wiąc, po tym jak opusz­cza­ły­śmy War­sza­wę w śro­dę, w stru­ga­ch desz­czu, nie ocze­ki­wa­ły­śmy na­wet ład­nej po­go­dy. I tu pol­ska po­go­da nas zno­wu za­sko­czy­ła. Przez ca­ły dzień w So­po­cie nie […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

Czerwiec 2016 w migawce

Czer­wiec to na­sz ulu­bio­ny mie­siąc. Dni są cie­płe, sło­necz­ne i naj­dłuż­sze w ro­ku, co­raz in­ten­syw­niej my­śli­my o wa­ka­cyj­ny­ch wy­jaz­da­ch, a w tym ro­ku w do­dat­ku czer­wiec upły­nął pod zna­kiem Eu­ro 2016! Nie wie­my cze­mu pa­nu­je prze­ko­na­nie, że dziew­czy­ny nie lu­bią pił­ki noż­nej, my emo­cjo­nu­je­my się nie­mal­że każ­dym me­czem 😉 wię­cej tek­stów: Aga­ta & Pau­li­na

więcej tekstów: Agata & Paulina