3 filmy dla fanów kina europejskiego

Przy­znam, że mam sła­bo­ść do ki­na eu­ro­pej­skie­go. Oczy­wi­ście za­sad­ni­czo dzie­lę fil­my na te „do­bre” i „złe”, a nie we­dług kra­ju i po­cho­dze­nia, ale je­st coś, czym ki­no eu­ro­pej­skie, a szcze­gól­nie fran­cu­skie, nie­zmien­nie mnie urze­ka. W prze­ci­wień­stwie do fil­mów ame­ry­kań­ski­ch, pro­duk­cje z na­sze­go kon­ty­nen­tu za­zwy­czaj nie sta­wia­ją na bra­wu­ro­we ak­cje, ta­nie wzru­sze­nia i ło­pa­to­lo­gicz­ne wy­ło­że­nie wi­dzo­wi te­go jak je­st – od po­cząt­ku do koń­ca. Je­st tu miej­sce na re­flek­sję, prze­my­śle­nia, a ak­cja mi­mo, […]

więcej tekstów: Agata

Lista moich ulubionych albumów

Nie­jed­no­krot­nie pi­sa­łam Wam jak bar­dzo waż­na je­st dla mnie mu­zy­ka i jak czę­sto jej słu­cham. Przy­znam jed­nak, że mam pro­blem ze słu­cha­niem płyt. Być mo­że ma na to wpływ kul­tu­ra mp3, któ­re ścią­ga­my ra­czej wy­bie­ra­jąc po­je­dyn­cze, po­do­ba­ją­ce nam się pio­sen­ki, a nie ca­łe al­bu­my. Być mo­że po pro­stu jak w fil­mie „Rejs” — po­do­ba­ją mnie się me­lo­die, któ­re już raz sły­sza­łam i dla­te­go trud­no wy­słu­chać […]

więcej tekstów: Agata

Miłość, przyjaźń i rock’n’roll, czyli kilka słów o U2

Sty­czeń był na­praw­dę bar­dzo in­ten­syw­nym mie­sią­cem i na­sz blog moc­no na tym ucier­piał, ale te­raz wra­ca­my z no­wą ener­gią i po­my­sła­mi. W koń­cu uda­ło mi się do­koń­czyć tek­st, o któ­rym my­śla­łam dłu­go! Każ­dy kto mnie po­zna­je do­wia­du­je się szyb­ko, że ist­nie­ją dla mnie trzy świę­to­ści – FC Bar­ce­lo­na, Adam Ma­ły­sz i… U2 🙂 Tak, mi­mo, że już ja­kiś czas nie je­stem na­sto­lat­ką, na­dal trzy­mam […]

więcej tekstów: Agata

Wrażenia po obejrzeniu filmu „Wołyń” reż. Wojciech Smarzowski

Nie mia­łam w pla­na­ch dzie­le­nia się spo­strze­że­nia­mi po obej­rze­niu fil­mu Woj­cie­cha Sma­rzow­skie­go „Wo­łyń”, ale po wczo­raj­szym se­an­sie nie spo­sób prze­stać o nim my­śleć. Spo­dzie­wa­łam się, że bę­dzie cięż­ki, bo­le­sny i bar­dzo re­ali­stycz­ny, bo ta­kie je­st ki­no pa­na Sma­rzow­skie­go, ale mo­że wła­śnie dla­te­go je­st on naj­lep­szą oso­bą, któ­ra mo­gła na­krę­cić film o rze­zi Po­la­ków na kre­sa­ch. Nie bę­dę Was epa­to­wa­ła mo­ją oce­ną fil­mu pod ką­tem ar­ty­stycz­nym, bo uwa­żam, […]

więcej tekstów: Agata

Przekrój września 2016

Sko­ro po­dzie­li­ły­śmy się z Wa­mi na­szy­mi zdję­cio­wy­mi wspo­mnie­nia­mi z wrze­śnia, czas na na­sze naj­cen­niej­sze od­kry­cia mie­sią­ca, czy­li prze­krój wrze­śnia 🙂 Tym ra­zem po­le­ca­my Wam du­żo fil­mów, coś do po­czy­ta­nia, per­fu­my i re­lak­su­ją­cy ko­sme­tyk za gro­sze. wię­cej tek­stów: Aga­ta & Pau­li­na

więcej tekstów: Agata & Paulina

Recenzja filmu „Młodość” reż. Paolo Sorrentino

Film Pa­olo Sor­ren­ti­no „Mło­do­ść” chcia­łam obej­rzeć od daw­na, nie uda­ło mi się jed­nak za­ła­pać na je­go se­ans w ki­nie. Z ki­nem zresz­tą je­stem na ba­kier, bo pła­ce­nie w War­sza­wie 32 zł za bi­let plus dru­gie ty­le za po­pcorn i co­lę to dla mnie ostre prze­gię­cie. Mo­że i do­brze się sta­ło, bo „Mło­do­ść” oglą­da­na w na spo­koj­nie, w do­mo­wym za­ci­szu to praw­dzi­wa uczta. Dziś mam dla Was kil­ka mo­ich re­flek­sji o fil­mie […]

więcej tekstów: Agata

Przekrój sierpnia

Nie bę­dzie za­sko­cze­niem je­śli na­pi­sze­my, że sier­pień mi­nął nie­po­strze­że­nie — dla nas chy­ba po­dwój­nie szyb­ko, w związ­ku z tym, że oby­dwie mia­ły­śmy urlop. Mi­mo to, uda­ło się i wy­je­chać, od­kryć kil­ka cie­ka­wy­ch miej­sc i rze­czy, po­słu­chać do­brej mu­zy­ki i zro­bić po­rząd­ne za­ku­py. Dla­te­go je­sień wi­ta­my z pod­nie­sio­nym czo­łem, a tym­cza­sem, za­pra­sza­my Was na na­sz prze­krój te­go co zro­bi­ło na nas wra­że­nie w sierp­niu! wię­cej tek­stów: Aga­ta & Pau­li­na

więcej tekstów: Agata & Paulina

Najlepsze polskie filmy ostatnich lat — subiektywna lista

Czę­sto sły­szę lub czy­tam opi­nie, że współ­cze­sne pol­skie fil­my są al­bo nud­ne i wy­du­ma­ne, al­bo ki­czo­wa­te i po pro­stu głu­pie. Po­mi­mo te­go, że z pew­no­ścią w pol­skim ki­nie nie bra­ku­je „dzieł”, któ­re mo­gą sta­no­wić za przy­kład po­wyż­sze­go, uwa­żam, że przez ostat­ni­ch kil­ka lat po­ja­wi­ło się spo­ro na­praw­dę do­bry­ch fil­mów. Dla­te­go ku chwa­le Oj­czy­zny, a tak­że dla za­in­te­re­so­wa­nia Was tym co do­bre, bo na­sze po­sta­no­wi­łam zro­bić […]

więcej tekstów: Agata