5 książek historycznych, które nie zanudzą Cię na śmierć

Je­śli my­śli­my — książ­ka hi­sto­rycz­na — to przed ocza­mi sta­ją od ra­zu gru­be, za­ku­rzo­ne to­misz­cza, peł­ne su­chy­ch fak­tów, sta­ty­styk, nie­ak­tu­al­ny­ch od stu­le­ci map  i czar­no — bia­ły­ch zdjęć, na któ­ry­ch ma­ło co wi­dać. I dat, któ­re i tak po­tem za­po­mni­my. Nic dziw­ne­go, że je­dy­ne sko­ja­rze­nie spro­wa­dza się to pro­ste­go, krót­kie­go sło­wa: nu­da. wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina

Przekrój października

Ostat­nio opu­bli­ko­wa­ły­śmy zdję­cio­we pod­su­mo­wa­nie paź­dzier­ni­ka, więc naj­wyż­szy czas na prze­krój mie­sią­ca! Za­pra­sza­my do czy­ta­nia — mo­że wśród na­szy­ch ulu­bio­ny­ch od­kryć mie­sią­ca znaj­dzie­cie coś dla sie­bie 😉 wię­cej tek­stów: Aga­ta & Pau­li­na

więcej tekstów: Agata & Paulina

35 najlepszych cytatów z Doriana Graya

portret doriana graya

Osca­ra Wilde’a pew­nie nie trze­ba ni­ko­mu spe­cjal­nie przed­sta­wiać, bo to czło­wiek — iko­na. In­spi­ru­ją­cy, tak jak jed­na z je­go naj­bar­dziej skan­da­li­zu­ją­cy­ch ksią­żek, któ­ra je­st te­ma­tem dzi­siej­sze­go wpi­su. In­try­gu­ją­cy, tak jak pa­ra­dok­sy, któ­re w niej za­warł. By­ła to nie­ste­ty je­dy­na po­wie­ść Wilde’a, któ­ra zo­sta­ła wy­da­na. Spro­wa­dzi­ła na nie­go ol­brzy­mią fa­lę kry­ty­ki i znisz­czy­ła mu re­pu­ta­cję. Dziś nie bu­dzi już ta­ki­ch emo­cji jak w XIX wie­ku, ale w dal­szym cią­gu je­st to dzie­ło […]

więcej tekstów: Paulina

Recenzja książki Marti Olsen Laney — „Introwertyzm to zaleta”

introwertyzm

Od ja­kie­goś cza­su cho­dzi mi po gło­wie po­my­sł, że­by na­pi­sać coś o in­tro­wer­ty­zmie. Z pierw­szej rę­ki, bo tak się skła­da, że okre­ślam sie­bie wła­śnie ja­ko in­tro­wer­ty­ka. Nie stu­pro­cen­to­we­go, ale jed­nak zde­cy­do­wa­nie prze­wa­ża­ją u mnie ce­chy, któ­re na tę „przy­pa­dło­ść” wska­zu­ją. Jed­nak, chcąc przed­sta­wić ten te­mat tak pre­cy­zyj­nie jak po­win­nam, mu­sia­ła­bym wła­ści­wie stre­ścić książ­kę „In­tro­wer­ty­zm to za­le­ta”. Nie ma to jed­nak sen­su, bo po co ko­pio­wać tre­ść po kimś. Stwier­dzi­łam […]

więcej tekstów: Paulina

Alkaliczny detoks — moja opinia o książce i wrażenia z detoksu

We wpi­sie o mo­ich wio­sen­no – let­ni­ch in­spi­ra­cja­ch na­pi­sa­łam, że za­in­spi­ro­wa­na przez dziew­czy­ny ob­ser­wo­wa­ne na In­sta­gra­mie ku­pi­łam książ­kę Be­aty So­ko­łow­skiej „ Al­ka­licz­ny de­toks ” i za­bie­ram się za re­ali­za­cję pla­nu de­tok­so­we­go. W rze­czy sa­mej, tak też się sta­ło. Nie ukry­wam, że spo­ro osób py­ta­ło mnie ja­kie są mo­je wra­że­nia z prze­pro­wa­dza­ne­go de­tok­su, więc stwier­dzi­łam, że po­dzie­lę się z Wa­mi efek­ta­mi i mo­imi wra­że­nia­mi po prze­czy­ta­niu książ­ki „ Al­ka­licz­ny De­toks […]

więcej tekstów: Agata

Przekrój marca 2016

Je­st do­brze! Słoń­ce świe­ci, wy­cho­dze­nie na dwór nie rów­na się już z ma­rze­niem o jak naj­szyb­szym zna­le­zie­niu się pod da­chem, chce się żyć. Z ra­cji te­go, że pa­rę dni te­mu po­że­gna­li­śmy się z mar­cem, naj­wyż­szy czas na prze­krój! W tym mie­sią­cu po­le­ci­my Wam coś do obej­rze­nia i do prze­czy­ta­nia, a opró­cz te­go znaj­dzie­cie tu faj­ny krem i du­żo lin­ków. wię­cej tek­stów: Aga­ta

więcej tekstów: Agata

Przekrój lutego 2016

  W se­rii „prze­krój mie­sią­ca” bę­dzie­my pod­su­mo­wy­wać mi­nio­ne mie­sią­ce, pi­sać o tym co by­ło dla nas więk­szą lub mniej­szą in­spi­ra­cją, gdzie by­ły­śmy, co wi­dzia­ły­śmy i ja­kie by­ły na­sze umi­la­cze dnia co­dzien­ne­go. W lu­tym naj­waż­niej­szym dla nas wy­da­rze­niem by­ło oczy­wi­ście za­ło­że­nie blo­ga. A co po­za tym? wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina

Jak przestać się martwić i zacząć żyć” Dale Carnegie

Jak przestać się martwić i zacząć żyć carnegie

Czy mar­twie­nie się mo­że być na­ło­giem, ta­kim sa­mym jak nad­uży­wa­nie al­ko­ho­lu al­bo pa­le­nie pa­pie­ro­sów? Da­le Car­ne­gie uwa­żał, że tak. Rzu­ca­nie na­ło­gu mo­że być bo­le­sne i ni­gdy nie je­st ła­twe, ale nie je­st nie­wy­ko­nal­ne. Zde­fi­nio­wa­nie pro­ble­mu, bar­dzo w tym po­ma­ga, nic dziw­ne­go, że po­wstał w tym ce­lu spe­cjal­ny pod­ręcz­nik.  wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina