Rejs tramwajem wodnym po Wiśle — nasza widokówka

Rejs tram­wa­jem wod­nym po war­szaw­skiej czę­ści Wi­sły są tu­ry­stycz­ną ofer­tą ZTM już od kil­ku se­zo­nów, ale do­pie­ro te­raz sku­si­ły­śmy się, by z niej sko­rzy­stać. I to był bar­dzo do­bry krok! Spę­dzi­ły­śmy mi­ło czas ła­piąc pro­mie­nie sło­necz­ne w pięk­ne nie­dziel­ne po­po­łu­dnie, a przy oka­zji po­dzi­wia­ły­śmy pięk­ne wi­do­ki — tłocz­ne i ko­lo­ro­we bul­wa­ry wi­śla­ne, Sta­rów­kę, Sta­dion Na­ro­do­wy, pla­że po stro­nie pra­skiej, na któ­ry­ch opa­la­li się War­sza­wia­cy. Zna­cie na­szą mi­ło­ść do War­sza­wy, ale my­ślę, że każ­dy by stwier­dził, że sto­li­ca na­praw­dę pięk­nie pre­zen­tu­je się, gdy pa­trzy­my na nią z… wo­dy 😉 Wi­sła od kil­ku lat je­st miej­scem, któ­re w se­zo­nie wio­sen­no — let­nim przy­cią­ga War­sza­wia­ków, szcze­gól­nie po­rą wie­czo­ro­wą… Faj­nie za­tem zo­ba­czyć jak pre­zen­tu­je się za dnia 🙂 A oto kil­ka in­for­ma­cji prak­tycz­ny­ch i na­sze wi­do­ków­ki z rej­su tram­wa­jem wod­nym po Wi­śle!

19

Tram­waj wod­ny ma swój przy­sta­nek po le­wej stro­nie War­sza­wy, na przy­sta­ni po­mię­dzy mo­stem Po­nia­tow­skie­go i mo­stem śred­ni­co­wym. Rejs tram­wa­jem wod­nym po Wi­śle trwa ok. 1,5 go­dzi­ny, w trak­cie któ­ry­ch pły­nie­my na po­łu­dnie mi­ja­jąc mo­st Po­nia­tow­skie­go i mo­st Ła­zien­kow­ski, na­stęp­nie uję­cie wo­dy o wdzięcz­nej na­zwie „Gru­ba Kaś­ka”, za któ­rym za­wra­ca­my i pły­nie­my na pół­noc, mi­ja­jąc opró­cz wy­mie­nio­ny­ch mo­stów tak­że mo­st Śred­ni­co­wy, mo­st Świę­to­krzy­ski i za­wra­ca­jąc do przy­sta­ni przed mo­stem Gdań­skim. Mo­że­my dzię­ki te­mu zo­ba­czyć pa­no­ra­mę ca­łe­go Śród­mie­ścia i tak bar­dzo róż­nią­ce się od sie­bie brze­gi Wi­sły po stro­nie pra­wej i le­wej. Koszt rej­su to 18 zł, a bi­le­ty moż­na za­re­zer­wo­wać wcze­śniej lub ku­pić na stat­ku przed sa­mą wy­ciecz­ką. Zresz­tą wszyst­ko ład­nie opi­sa­ne je­st na stro­nie ZTM. Opró­cz tram­wa­ju wod­ne­go w ofer­cie je­st jesz­cze wy­ciecz­ka pro­mem z War­sza­wy do Se­roc­ka, któ­rą mam na­dzie­ję rów­nież od­bę­dzie­my i uwiecz­ni­my 😉 Tym­cza­sem, obej­rzyj­cie na­sze zdję­cio­we wspo­mnie­nia z nie­dziel­ne­go rej­su.

widok na Stadion narodowy i plażę
wi­dok na Sta­dion na­ro­do­wy i pla­żę
most poniatowskiego
pły­nie­my pod Mo­stem Po­nia­tow­skie­go
widok na stadion Narodowy i Most Poniatowskiego
wi­dok na sta­dion Na­ro­do­wy i Mo­st Po­nia­tow­skie­go
zbliżamy się do Grubej Kaśki
zbli­ża­my się do Gru­bej Kaś­ki
Gruba Kaśka i most Siekierkowski w tle
Gru­ba Kaś­ka i mo­st Sie­kier­kow­ski w tle
Most Poniatowskiego i budowa na bulwarach wiślanych
Mo­st Po­nia­tow­skie­go i bu­do­wa na bul­wa­ra­ch wi­śla­ny­ch
płyniemy pod Mostem Świętokrzyskim
pły­nie­my pod Mo­stem Świę­to­krzy­skim
tramwaj wodny też pływa pod polską banderą!
tram­waj wod­ny też pły­wa pod pol­ską ban­de­rą!
Stadion Narodowy w szuwarach
Sta­dion Na­ro­do­wy w szu­wa­ra­ch
wejście do Portu Praskiego
wej­ście do Por­tu Pra­skie­go
zbliżamy się do Starówki i mostu Śląsko - Dąbrowskiego
zbli­ża­my się do Sta­rów­ki i mo­stu Ślą­sko — Dą­brow­skie­go
Zamek Królewski i katedra św. Jana
Za­mek Kró­lew­ski i ka­te­dra św. Ja­na
widok na Starówkę
wi­dok na Sta­rów­kę
Nowe Miasto i mijający na prom. Ahoj!
No­we Mia­sto i mi­ja­ją­cy nas prom. Ahoj!
dopłynęliśmy do Mostu Gdańskiego - czas wracać!
do­pły­nę­li­śmy do Mo­stu Gdań­skie­go — czas wra­cać!

Paulina & Agata

po­le­ca­my i po­zdra­wia­my!

Aga­ta & Pau­li­na

więcej tekstów: Agata & Paulina