Przepis na najlepszy sernik na Świecie

Chy­ba więk­szo­ść z nas mo­że po­wie­dzieć, że re­stau­ra­cje, ba­ry, in­ne knaj­py są su­per, ale nie ma to jak na obie­dzie u ma­my. Mo­ja ma­ma go­tu­je na­praw­dę fan­ta­stycz­nie (cza­sem my­ślę, że idąc na pra­wo mi­nę­ła się z po­wo­ła­niem). W fer­wo­rze świą­tecz­ny­ch przy­go­to­wań chcia­łam po­dzie­lić się z Wa­mi prze­pi­sem na praw­do­po­dob­nie naj­lep­szy ser­nik na świe­cie, pro­sto od mo­jej ma­my. Do wy­pró­bo­wa­nia na Świę­ta i na co dzień 😉

 

 

 

Skład­ni­ki:

1 kg twa­ro­gu mie­lo­ne­go

6 ja­jek

¾ szklan­ki cu­kru

kost­ka ma­sła

bu­dyń wa­ni­lio­wy

ro­dzyn­ki suł­tań­skie – ok. pół szklan­ki

za­pa­ch wa­ni­lio­wy i mig­da­ło­wy – po pół bu­te­lecz­ki

opcjo­nal­nie skór­ka po­ma­rań­czo­wa, któ­rej ja bar­dzo nie lu­bię 🙁

sernik przepis

Ro­dzyn­ki na­ma­cza­my w wo­dzie. Po­tem od­dzie­la­my biał­ka od żół­tek. Cu­kier mik­su­je­my z żółt­ka­mi do mo­men­tu aż otrzy­ma­my bia­ły ko­gel – mo­gel. Na­stęp­nie biał­ka ubi­ja­my ręcz­nie na sztyw­ną pia­nę (ta­ką, któ­rą moż­na kro­ić no­żem – twier­dzi ma­ma).

Do otrzy­ma­ne­go z żół­tek ko­gla mo­gla do­da­je­my mięk­kie ma­sło i mik­su­je­my. Po­tem wsy­pu­je­my do te­go bu­dyń i aro­ma­ty – wa­ni­lio­wy i mig­da­ło­wy. Po zmik­so­wa­niu te­go wrzu­ca­my po­wo­li ser, ca­ły czas mik­su­jąc. Na ko­niec wrzu­ca­my pia­nę oraz ro­dzyn­ki i jesz­cze krót­ko mik­su­je­my.

 

Po prze­la­niu do wy­so­kiej tor­tow­ni­cy (lu­bi moc­no wy­ro­snąć) pie­cze­my w tem­pe­ra­tu­rze 200 stop­ni ok. 50 mi­nut – go­dzi­nę.

 

sernik poprPro­ste? A jak­że! I ja­kie smacz­ne…

 

 

Naj­lep­szy­ch Świąt!

życzenia ost.

więcej tekstów: Agata