Najprostszy na świecie przepis na ciastka owsiane

.

Kie­dyś, daw­no daw­no te­mu, Aga­ta za­ser­wo­wa­ła Wam prze­pis na swój ulu­bio­ny ser­nik.  Te­ma­ty ku­li­nar­ne po­ja­wia­ją się u nas bar­dzo rzad­ko, więc po­my­śla­łam so­bie, że nie za­szko­dzi po­dzie­lić się prze­pi­sem na pro­stą i pysz­ną prze­ką­skę, któ­rą lu­bi chy­ba każ­dy.

Ciast­ka owsia­ne pie­kę od ba­aar­dzo daw­na ja­ko zdrow­szy za­mien­nik dla sło­dy­czy ze skle­po­wy­ch pó­łek. Ro­bi się je ła­two i szyb­ko, tak sa­mo szyb­ko zni­ka­ją 🙂

Ale nie prze­dłu­ża­jąc, bę­dzie­my po­trze­bo­wać:

 • kost­kę mar­ga­ry­ny lub ma­sła
 • 2 jaj­ka
 • szklan­kę cu­kru
 • szklan­kę mą­ki ty­pu 500
 • opa­ko­wa­nie gór­ski­ch płat­ków owsia­ny­ch (ge­ne­ral­nie im mniej prze­two­rzo­ne tym le­piej, a po­za tym ta­kie  płat­ki le­piej wy­glą­da­ją)
 • żu­ra­wi­na, ro­dzyn­ki, orze­chy, ka­wał­ki cze­ko­la­dy, otrę­by czy co­kol­wiek przyj­dzie Wam do gło­wy ja­ko do­da­tek
  .
  /
  .….
  przepis na ciastka owsiane

.

Mar­ga­ry­nę trze­ba roz­to­pić na ma­łym ogniu, aby by­ła płyn­na. Jaj­ka i cu­kier mie­sza­my na gład­ką ma­sę, po czym do­da­je­my mar­ga­ry­nę, a na koń­cu mą­kę.

Te­raz czas na głów­ny skład­nik, czy­li płat­ki owsia­ne. Zwy­kle je­st to nie­ca­łe jed­no opa­ko­wa­nie, naj­czę­ściej do­da­ję „na oko” oko­ło 400 gram — w za­leż­no­ści od te­go ja­ką kon­sy­sten­cję i twar­do­ść cia­stek chcę osta­tecz­nie uzy­skać. Po wy­mie­sza­niu moż­na do­rzu­cić cze­go du­sza za­pra­gnie — w mo­im przy­pad­ku je­st to naj­czę­ściej su­szo­na żu­ra­wi­na.

.

.

Ma­sę wy­kła­da­my na bla­chę for­mu­jąc cia­stecz­ka i pie­cze­my przez 20 mi­nut w 170 stop­nia­ch.

Je­śli ma­ło Wam sło­dy­czy, na ko­niec moż­na po­sma­ro­wać spody roz­to­pio­ną cze­ko­la­dą, ale ja za­zwy­czaj te­go nie ro­bię.

.

.

To by by­ło na ty­le 🙂 Ja­kie są Wa­sze ulu­bio­ne prze­pi­sy na szyb­kie ma­łe co nie­co? 🙂

więcej tekstów: Paulina

 • go­sc

  Wy­glą­da to wszyst­ko sma­ko­wi­cie i pra­wie pach­nie ze zdjęć 😉