O nas

Cze­ść!
Mi­ło nam przy­wi­tać Was na na­szym blo­gu „Ży­cie bez resz­ty”, na któ­rym chce­my pi­sać przede wszyst­kim o na­szy­ch prze­my­śle­nia­ch, cie­ka­wy­ch wy­da­rze­nia­ch, miej­sca­ch i te­ma­ta­ch, któ­re do­ty­ka­ją kwe­stii dla nas waż­ny­ch. Nie two­rzy­my ty­po­we­go blo­ga li­fe sty­lo­we­go, choć i ta­kie tre­ści gdzie­nie­gdzie tu znaj­dzie­cie. Uro­dzi­ły­śmy się i miesz­ka­my w War­sza­wie, więc na pew­no to mia­sto czę­sto bę­dzie prze­wi­jać się w na­szy­ch po­sta­ch, choć czę­sto no­si nas po bliż­szej i dal­szej oko­li­cy… 😉

Opi­su­jąc nas w skró­cie moż­na stwier­dzić, że to praw­da, że prze­ci­wień­stwa się przy­cią­ga­ją, co być mo­że do­strze­że­cie w na­szy­ch tek­sta­ch. Ma­my wie­le pla­nów i ca­ły czas po­szu­ku­je­my tej naj­lep­szej dro­gi ży­cio­wej, czym też chęt­nie bę­dzie­my się dzie­lić na na­szej stro­nie.

Ma­my na­dzie­ję, że ten blog bę­dzie od­zwier­cie­dle­niem na­szy­ch oso­bo­wo­ści i na­szy­ch naj­więk­szy­ch za­in­te­re­so­wań. A przede wszyst­kim ma­my na­dzie­ję, że zo­sta­nie­cie z na­mi na dłu­żej!

Wszel­kie py­ta­nia, su­ge­stie i pro­po­zy­cje kie­ruj­cie na ad­res: kontakt@zyciebezreszty.pl

 

image4

Aga­ta To­ro­sie­wi­cz

Uwiel­biam pi­sać, za­rów­no w pra­cy, jak i pry­wat­nie. Po­za tym pa­sjo­nu­ję się po­dró­ża­mi, w szcze­gól­no­ści szu­ka­niem pro­mo­cji i ta­ni­ch spo­so­bów na zwie­dza­nie, mar­ke­tin­giem, po­li­ty­ką i pił­ką noż­ną, War­sza­wą a ostat­nio też bok­sem. My­ślę, że je­stem naj­bar­dziej opty­mi­stycz­nym ze wszyst­ki­ch pe­sy­mi­stów. Mam wie­le ma­rzeń, któ­re sta­ram się sys­te­ma­tycz­nie speł­niać. Za­ło­że­nie blo­ga by­ło jed­nym z ni­ch. Ca­ła resz­ta jesz­cze przede mną! 🙂

Pau­li­na Pi­lec­ka

 Je­stem po­li­to­lo­giem z wy­kształ­ce­nia i so­cjo­lo­giem z za­mi­ło­wa­nia. Uro­czy­ście obie­cu­ję, że nie na­pi­szę tu ani sło­wa o po­li­ty­ce, ale na pew­no bę­dę dzie­lić się spo­strze­że­nia­mi do­ty­czą­cy­mi na­sze­go spo­łe­czeń­stwa i spraw nam bli­ski­ch. Mo­je hob­by to bio­che­mia ko­sme­tycz­na. Ko­cham czy­tać in­spi­ru­ją­ce bio­gra­fie i je­stem uza­leż­nio­na od ka­wy. Pra­cu­ję w bran­ży zwią­za­nej z ochro­ną śro­do­wi­ska. Ma­rzę, by po­le­cieć w ko­smos, ale pó­ki się nie wy­bie­ram, bę­dę su­biek­tyw­nie pi­sać dla was o ży­ciu i ca­łej resz­cie.