Galeria nieudanych selfie

Ży­je­my w cza­sa­ch, w któ­ry­ch nie tyl­ko pa­nu­je kult nie­ska­zi­tel­ne­go wy­glą­du, ale też kre­owa­nia na­sze­go wi­ze­run­ku w so­cial me­dia­ch. Wszy­scy jed­nak wie­my, że to, co po­ka­zu­je­my w in­ter­ne­cie, a rze­czy­wi­sto­ść… no cóż, nie za­wsze idą w pa­rze 😉 Od kie­dy za­czę­ły­śmy pro­wa­dzić blo­ga, wy­ko­nu­je­my set­ki zdjęć mie­sięcz­nie, w du­żej mie­rze są to rów­nież na­sze sel­fie. Oczy­wi­ście do in­ter­ne­tu tra­fia­ją te naj­lep­sze, ale uwierz­cie, że na jed­no do­bre, cza­sa­mi przy­pa­da kil­ka­dzie­siąt ty­ch za­baw­ny­ch 😛 Dla­te­go z oka­zji 1 kwiet­nia po­sta­no­wi­ły­śmy po­ka­zać Wam te mniej uda­ne pró­by zdję­cio­we, któ­re nie­jed­no­krot­nie roz­ba­wi­ły nas do łez. Wy­snu­ły­śmy też z te­go kil­ka wnio­sków:

  1. Ży­cie blo­ge­ra je­st na­praw­dę bar­dzo cięż­kie 😛
  2. Grunt to do­bre oświe­tle­nie i fil­tr na In­sta­gra­mie
  3. Naj­waż­niej­szy je­st dy­stans do sa­me­go sie­bie
  4. In­ter­ne­ty po­ka­zu­ją tyl­ko czę­ść praw­dy 😉

Mi­łe­go oglą­da­nia! 

Aga­ta & Pau­li­na

2

.

1

.

4

.

1

.

3

.

5

.

3

.

6

.

7

.

8

.

9

.

10

.

2017-03-26 13.30.17

2017-03-26 13.30.13

.

.

2

.

Po­zo­stań­my w kon­tak­cie — obie­cu­je­my, że nie bę­dzie­my usta­wa­ły w wy­sił­ka­ch 😉

.

 

więcej tekstów: Agata

  • go­sc

    Bra­wo za dy­stans i pro­ste sło­wa, o któ­ry­ch lu­dzie za­po­mi­na­ją ostat­nio tak czę­sto go­niąc po­pu­lar­no­ść! 🙂