35 najlepszych cytatów z Doriana Graya

portret doriana graya

Osca­ra Wilde’a pew­nie nie trze­ba ni­ko­mu spe­cjal­nie przed­sta­wiać, bo to czło­wiek — iko­na.

In­spi­ru­ją­cy, tak jak jed­na z je­go naj­bar­dziej skan­da­li­zu­ją­cy­ch ksią­żek, któ­ra je­st te­ma­tem dzi­siej­sze­go wpi­su. In­try­gu­ją­cy, tak jak pa­ra­dok­sy, któ­re w niej za­warł. By­ła to nie­ste­ty je­dy­na po­wie­ść Wilde’a, któ­ra zo­sta­ła wy­da­na. Spro­wa­dzi­ła na nie­go ol­brzy­mią fa­lę kry­ty­ki i znisz­czy­ła mu re­pu­ta­cję. Dziś nie bu­dzi już ta­ki­ch emo­cji jak w XIX wie­ku, ale w dal­szym cią­gu je­st to dzie­ło wy­bit­ne, fe­no­me­nal­nie ana­li­zu­ją­ce prze­mia­ny za­cho­dzą­ce w czło­wie­ku. Ni­gdy nie prze­sta­nie być ak­tu­al­na.

Za­zwy­czaj, gdy chcę po­dzie­lić się z Wa­mi tym co war­to prze­czy­tać, pi­szę re­cen­zję, ale tym ra­zem — nie­ch książ­ka mó­wi sa­ma za sie­bie.

.

.

A więc za­czy­na­my, przed Wa­mi 35 naj­cie­kaw­szy­ch cy­ta­tów z „Por­tre­tu Do­ria­na Graya”.

 1. Dziś prze­waż­na czę­ść lu­dzi umie­ra na epi­de­mię zdro­we­go roz­sąd­ku. Za póź­no po­zna­je­my, że je­dy­ną rze­czą, któ­rej nie na­le­ży ża­ło­wać, to na­sze błę­dy.
  .
 2. Ludz­ko­ść trak­tu­je sie­bie zbyt se­rio. To grze­ch pier­wo­rod­ny świa­ta.
  .
 3. Pa­ra­dok­sy cho­dzą ty­mi sa­my­mi dro­ga­mi co praw­da. Je­śli chce­my ba­dać rze­czy­wi­sto­ść, mu­si­my jej wpierw ka­zać tań­czyć na li­nie. O praw­da­ch moż­na wy­da­wać sąd do­pie­ro wte­dy, gdy się sta­ną akro­ba­ta­mi.
  .
 4. Prze­pa­dam za pro­sty­mi przy­jem­no­ścia­mi. Są one ostat­nią przy­sta­nią lu­dzi skom­pli­ko­wa­ny­ch.
  .
 5. Mło­do­ść je­st je­dy­ną rze­czą god­ną po­sia­da­nia.
  .
 6. Pięk­no­ść je­st for­mą ge­niu­szu, pięk­no­ść je­st czymś wię­cej niż ge­niu­sz, gdyż nie po­trze­bu­je ko­men­ta­rza.
  .
 7. Tyl­ko zmy­sły mo­gą ule­czyć du­szę, tak sa­mo jak tyl­ko du­sza mo­że ule­czy zmy­sły.
  .
 8. Po­wie­dzia­no, że naj­więk­sze zda­rze­nia świa­ta do­ko­nu­ją się w mó­zgu. W mó­zgu też i je­dy­nie w mó­zgu do­ko­nu­ją się naj­więk­sze grze­chy świa­ta.
  .
 9. W rze­czy­wi­sto­ści, sztu­ka od­zwier­cie­dla wi­dza, nie ży­cie.
  .
 10. Je­dy­nym spo­so­bem po­zby­cia się po­ku­sy je­st ule­ga­nie jej.
  .
 11. Wy­wie­rać na ko­goś wpływ zna­czy to sa­mo, co ob­da­rzać go swo­ją du­szą. Czło­wiek ta­ki nie po­sia­da wła­sny­ch my­śli.
  .
 12. Har­mo­nia cia­ła i du­szy, jak­że to wie­le! My w swym obłę­dzie od­dzie­li­li­śmy jed­no od dru­gie­go, wy­naj­du­jąc re­ali­zm, któ­ry je­st or­dy­nar­ny i ide­ali­zm, któ­ry je­st pu­sty.
  .
 13. Je­dy­nym cza­rem prze­szło­ści je­st to, że mi­nę­ła.
  .
 14. Czło­wiek nie mo­że być do­ść oględ­nym przy wy­bo­rze swy­ch wro­gów. Ja nie mam ani jed­ne­go, któ­ry był­by głup­cem.
  .
 15. Mo­że­my ko­muś wy­ba­czyć, że stwa­rza coś uży­tecz­ne­go, do­pó­ki dzie­ła swe­go nie po­dzi­wia. Je­dy­nym uspra­wie­dli­wie­niem dla czło­wie­ka, któ­ry stwa­rza coś bez­u­ży­tecz­ne­go, je­st wiel­ki po­dziw dla te­go dzie­ła.
  .
 16. Chcąc od­zy­skać mło­do­ść, trze­ba tyl­ko po­wtó­rzyć swo­je sza­leń­stwa.
  ..
 17. Nie ma ksią­żek mo­ral­ny­ch lub nie­mo­ral­ny­ch. Są książ­ki na­pi­sa­ne do­brze lub źle. Nic wię­cej.
  .
  .
  portret doriana graya.
  .
 18. Lu­dzie zna­ją dziś ce­nę wszyst­kie­go, nie zna­jąc war­to­ści ni­cze­go.
  .
 19. Tyl­ko świę­te rze­czy god­ne są do­tknię­cia.
  .
 20. Lu­dzie ban­kru­tu­ją po naj­więk­szej czę­ści skut­kiem zbyt­ni­ch wkła­dów w pro­zę ży­cia. Być zruj­no­wa­nym przez po­ezję to za­szczyt.
  .
 21. Na­uczy­łem się ko­chać ta­jem­ni­czo­ść. Ona jed­na chy­ba mo­że ży­cie na­sze uczy­nić nie­zwy­kłym i cu­dow­nym. Naj­pow­sze­dniej­sza rze­cz zy­sku­je urok, gdy się ją za­cho­wu­je w ta­jem­ni­cy.
  .
 22. I ży­cie ma swo­je wiel­kie ar­cy­dzie­ła, po­dob­nie jak po­ezja, rzeź­ba i ma­lar­stwo.
  .
 23. Za­wsze fał­szy­wie ro­zu­mie­my sie­bie, a rzad­ko ro­zu­mie­my dru­gi­ch.
  .
 24. Do­świad­cze­nie nie po­sia­da war­to­ści etycz­nej. Je­st ono tyl­ko mia­nem, któ­re czło­wiek nadał swo­im po­mył­kom. (…) Do­wo­dzi je­dy­nie te­go, że przy­szło­ść na­sza bę­dzie ta­ką, ja­ką by­ła prze­szło­ść, i że grze­ch po­peł­nio­ny nie­gdyś ze wstrę­tem, nie­jed­no­krot­nie po­peł­niać bę­dzie­my z ra­do­ścią.
  .
 25. Do­rian je­st zbyt mą­dry, aby od cza­su do cza­su nie po­peł­nić głup­stwa.
  .
 26. Dzie­ci z po­cząt­ku ko­cha­ją swy­ch ro­dzi­ców, gdy są star­sze są­dzą ich, cza­sem im wy­ba­cza­ją.
  .
 27. Żad­ne ży­cie nie je­st znisz­czo­ne pró­cz te­go, któ­re­go roz­wój je­st po­wstrzy­my­wa­ny.
  .
 28. Gdy je­ste­śmy szczę­śli­wi, za­wsze je­ste­śmy do­brzy, ale gdy je­ste­śmy do­brzy, nie za­wsze je­ste­śmy szczę­śli­wi.
  .
 29. Ta­jem­ni­ca za­cho­wa­nia mło­do­ści na tym po­le­ga, że nie na­le­ży ni­gdy do­zna­wać uczuć, z któ­ry­mi nie je­st nam do twa­rzy.
  .
 30. Do­bre po­sta­no­wie­nia to bez­u­ży­tecz­ne pró­by prze­ciw­sta­wie­nia się pra­wom na­uki. (…) Są to cze­ki wy­sta­wio­ne do ban­ku, w któ­rym nie ma­my kon­ta.
  .
 31. Pew­no­ść je­st fa­tal­na. Nie­pew­no­ść cza­ru­je. Mgła na­da­je rze­czom urok.
   — Moż­na w niej za­tra­cić dro­gę.
   — Wszyst­kie dro­gi wio­dą do jed­ne­go punk­tu.
   — A tym je­st?
   — Roz­cza­ro­wa­nie.
  .
 32. Szcze­gó­ły są za­wsze try­wial­ne.
  .
 33. Scep­ty­cy­zm je­st po­cząt­kiem wia­ry.
  .
 34.  Pod­sta­wą opty­mi­zmu je­st tyl­ko stra­ch.
  .
  i na ko­niec mój uko­cha­ny:
  .
 35.  Okre­ślać zna­czy ogra­ni­czać.
  .

Pau­li­na

 

więcej tekstów: Paulina