Najprostszy na świecie przepis na ciastka owsiane

. Kie­dyś, daw­no daw­no te­mu, Aga­ta za­ser­wo­wa­ła Wam prze­pis na swój ulu­bio­ny ser­nik.  Te­ma­ty ku­li­nar­ne po­ja­wia­ją się u nas bar­dzo rzad­ko, więc po­my­śla­łam so­bie, że nie za­szko­dzi po­dzie­lić się prze­pi­sem na pro­stą i pysz­ną prze­ką­skę, któ­rą lu­bi chy­ba każ­dy. Ciast­ka owsia­ne pie­kę od ba­aar­dzo daw­na ja­ko zdrow­szy za­mien­nik dla sło­dy­czy ze skle­po­wy­ch pó­łek. Ro­bi się je ła­two i szyb­ko, tak sa­mo szyb­ko zni­ka­ją […]

więcej tekstów: Paulina

#świętatużtuż — Pogotowie prezentowe

Już tyl­ko tro­chę po­nad dwa ty­go­dnie dzie­li nas od Świąt Bo­że­go Na­ro­dze­nia. Być mo­że już po­pa­dli­ście w go­rącz­kę świą­tecz­ny­ch przy­go­to­wań, a moż­li­we, że świą­tecz­ne za­ku­py do­pie­ro przed Wa­mi. Je­śli pla­nu­je­cie za­kup pre­zen­tów dla bli­ski­ch Wam osób (bo prze­cież nie je­st to naj­waż­niej­szy ele­ment Świąt), ma­my dla Was kon­kret­ną po­moc  w po­sta­ci li­sty po­my­słów na każ­dą kie­szeń! Na­sze po­my­sły na pre­zen­ty po­dzie­li­ły­śmy na róż­ne ka­te­go­rie, a każ­dą z ni­ch […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

Jesienno — zimowe wyzwania, cele i inspiracje

Aga­ta Jak już wie­cie z ta­gu, któ­ry nie­daw­no wrzu­ci­ła Pau­li­na, je­st ona wiel­bi­ciel­ką je­sie­ni. Dla mnie je­sień i zi­ma to czas, któ­ry mógł­by – i po­wi­nien – nie ist­nieć! Cóż, bio­rąc pod uwa­gę mo­je uwiel­bie­nie dla słoń­ca i cie­pła, mam dwa wyj­ścia: al­bo wy­emi­gro­wać na sło­necz­ne po­łu­dnie (je­st to ja­kaś opcja, ale nie­ste­ty mi­ło­ść do Oj­czy­zny prze­wa­ża), al­bo za­ak­cep­to­wać fakt, że przez po­nad po­ło­wę ro­ku je­st ciem­no i zim­no i po­szu­kać […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

TAG kocham jesień

Na­resz­cie na­de­szła mo­ja uko­cha­na po­ra ro­ku, w związ­ku z czym od­ży­łam. Dziś te­mat lek­ki i przy­jem­ny, bo je­sień to dla mnie czas nie­skrę­po­wa­ne­go re­lak­su. Uwiel­biam wie­czo­ry spę­dza­ne w przy­tul­nym do­mu, z książ­ką i przy aro­ma­cie świe­cy. Je­sien­na de­pre­sja je­st mi cał­ko­wi­cie ob­ca, roz­pie­ra mnie ener­gia, a tę­sk­no­ta za dłu­gim dniem ro­dzi się do­pie­ro w lu­tym. Roz­glą­da­jąc się wo­kół do­szłam do wnio­sku, że w ostat­nim cza­sie wrę­cz wy­pa­da tę­sk­nić za la­tem i na­rze­kać, […]

więcej tekstów: Paulina

50 faktów o nas

Jak ten czas le­ci! W nie­dzie­lę mi­nę­ło do­kład­nie pół ro­ku ist­nie­nia na­sze­go blo­ga. 21 lu­te­go po­ja­wił się pierw­szy wpis Aga­ty o tym co war­to zo­ba­czyć w Pa­ry­żu. Od tam­te­go cza­su opu­bli­ko­wa­ły­śmy po­nad 60 po­stów i do­pie­ro się roz­krę­ca­my 😉 Po­my­śla­ły­śmy więc, że dziś je­st do­bra oka­zja, że­by­ście do­wie­dzie­li się o nas cze­goś wię­cej. Dziś tag 50 fak­tów o nas! wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina

7 sposobów na przetrwanie upału

Po­wiedz­my so­bie szcze­rze. Na blo­gu pa­nu­je ta­ki po­dział: Aga­ta ko­cha upa­ły, a ja nie­na­wi­dzę. Ja uwiel­biam je­sień, a te kil­ka ty­go­dni w lip­cu i sierp­niu, gdy je­st 30+, to dla mnie naj­gor­szy czas w ro­ku. Sto ra­zy bar­dziej wo­lę gdy je­st –20. W upal­ny dzień kiep­sko się czu­ję, nic mi się nie chce, je­stem cią­gle zmę­czo­na i nie wi­dzę na­praw­dę nic, ale to nic przy­jem­ne­go w tym, że słoń­ce pa­rzy […]

więcej tekstów: Paulina

Alkaliczny detoks — moja opinia o książce i wrażenia z detoksu

We wpi­sie o mo­ich wio­sen­no – let­ni­ch in­spi­ra­cja­ch na­pi­sa­łam, że za­in­spi­ro­wa­na przez dziew­czy­ny ob­ser­wo­wa­ne na In­sta­gra­mie ku­pi­łam książ­kę Be­aty So­ko­łow­skiej „ Al­ka­licz­ny de­toks ” i za­bie­ram się za re­ali­za­cję pla­nu de­tok­so­we­go. W rze­czy sa­mej, tak też się sta­ło. Nie ukry­wam, że spo­ro osób py­ta­ło mnie ja­kie są mo­je wra­że­nia z prze­pro­wa­dza­ne­go de­tok­su, więc stwier­dzi­łam, że po­dzie­lę się z Wa­mi efek­ta­mi i mo­imi wra­że­nia­mi po prze­czy­ta­niu książ­ki „ Al­ka­licz­ny De­toks […]

więcej tekstów: Agata

Moje wiosenno — letnie inspiracje

Przez ostat­nie kil­ka mie­się­cy — i ze wzglę­dów fi­nan­so­wy­ch, i prak­tycz­ny­ch, sta­ram się nie ku­po­wać zbęd­ny­ch rze­czy. Co to zna­czy? Że dwa ra­zy za­sta­na­wiam się za­nim wsa­dzę do ko­szy­ka ko­lej­ną bluz­kę, czy ko­sme­tyk. Jed­nak na­dej­ście wio­sny i zbli­ża­ją­ce się la­to je­st dla mnie za­wsze in­spi­ru­ją­cym okre­sem, nie tyl­ko je­śli cho­dzi o za­ku­py, ale też zmia­nę sty­lu ży­cia, czy kre­atyw­ne wy­ko­rzy­sta­nie te­go, co już mam […]

więcej tekstów: Agata

Poradnik — jak kupić zegarek i nie przepłacić

Aż się pro­si, że­by za­cząć naj­bar­dziej „ory­gi­nal­nym” stwier­dze­niem — „he­he ma­wia­ją, że szczę­śli­wi cza­su nie li­czą, ale do­bry ze­ga­rek je­st świet­nym uzu­peł­nie­niem sty­li­za­cji, c’nie”? Nie­ch się pro­si na­dal. Za­cznę więc od te­go, że ze­gar­ki ko­cham bar­dzo moc­no. Wła­ści­wie, gdy zda­rzy mi się wyj­ść gdzieś bez, to czu­ję się jak­bym za­po­mnia­ła wziąć z do­mu ja­kiejś waż­nej czę­ści cia­ła. Mam tak od dziec­ka. Pierw­szy ze­ga­rek, obo­wiąz­ko­wo z Mysz­ką Mi­ki, […]

więcej tekstów: Paulina

20 świetnych programów treningowych dla początkujących

Kto prze­sa­dził z pysz­no­ścia­mi w świę­ta, rę­ka do gó­ry! Tak, do­brze wi­dzi­cie, swo­ją też pod­nio­słam. Ale co mo­że­my po­ra­dzić? Za­po­mnij­my o świą­tecz­ny­ch grzesz­ka­ch, prze­cież za­słu­ży­ły­śmy. Je­śli na­to­mia­st, się­ga­ły­ście po ko­lej­ną por­cję ser­ni­ka z my­ślą, że po świę­ta­ch bie­rze­cie się za sie­bie, to mam coś dla Was. Oto 20 mo­ich ulu­bio­ny­ch ze­sta­wów ćwi­czeń, któ­re po­pra­wia­ją nie tyl­ko wy­gląd, ale też na­strój. wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina