Przekrój lipca

Ko­niec mie­sią­ca, to nie tyl­ko na­sze zdję­cio­we pod­su­mo­wa­nie, ale też ze­sta­wie­nie wszyst­ki­ch naj­lep­szy­ch od­kryć mi­nio­ne­go mie­sią­ca — ksią­żek, ko­sme­ty­ków, fil­mów i in­ny­ch in­szo­ści. Li­piec zo­stał zdo­mi­no­wa­ny przez wy­prze­da­że, ale zna­la­zły­śmy też kil­ka cie­ka­wy­ch lin­ków i ma­my na­dzie­ję, że znaj­dzie­cie u nas coś, co Wam też przy­pad­nie do gu­stu 🙂 wię­cej tek­stów: Aga­ta & Pau­li­na

więcej tekstów: Agata & Paulina

Przekrój czerwca

Po mi­gaw­ce czerw­ca, czas na prze­krój czerw­ca, w któ­rym w tym mie­sią­cu znaj­dzie­cie spo­ro ko­sme­ty­ków, film, książ­kę i kil­ka cie­ka­wy­ch lin­ków. W skró­cie — w czerw­cu dzia­ło się na róż­ny­ch po­la­ch 😉 Ma­my na­dzie­ję, że znaj­dzie­cie coś dla sie­bie! wię­cej tek­stów: Aga­ta & Pau­li­na

więcej tekstów: Agata & Paulina

Przekrój maja

Po­ra na prze­krój ma­ja. W tym mie­sią­cu po­le­ca­my trzy­ma­ją­cy w na­pię­ciu film, faj­ne per­fu­my, cał­kiem no­wy na ryn­ku pe­eling i cie­ka­we tek­sty z in­ter­ne­tu. Po­ja­wia­ją się, bo jak­że­by ina­czej, dwie świet­ne książ­ki. Jak wi­dzi­cie maj, choć mi­nął zde­cy­do­wa­nie za szyb­ko, ob­fi­to­wał w cie­ka­we od­kry­cia. Je­ste­śmy już cie­ka­we co przy­nie­sie czer­wiec, ale tym cza­sem za­pra­sza­my na na­sz prze­krój ma­ja! wię­cej tek­stów: Aga­ta & Pau­li­na

więcej tekstów: Agata & Paulina

Przekrój marca 2016

Je­st do­brze! Słoń­ce świe­ci, wy­cho­dze­nie na dwór nie rów­na się już z ma­rze­niem o jak naj­szyb­szym zna­le­zie­niu się pod da­chem, chce się żyć. Z ra­cji te­go, że pa­rę dni te­mu po­że­gna­li­śmy się z mar­cem, naj­wyż­szy czas na prze­krój! W tym mie­sią­cu po­le­ci­my Wam coś do obej­rze­nia i do prze­czy­ta­nia, a opró­cz te­go znaj­dzie­cie tu faj­ny krem i du­żo lin­ków. wię­cej tek­stów: Aga­ta

więcej tekstów: Agata

Przekrój lutego 2016

  W se­rii „prze­krój mie­sią­ca” bę­dzie­my pod­su­mo­wy­wać mi­nio­ne mie­sią­ce, pi­sać o tym co by­ło dla nas więk­szą lub mniej­szą in­spi­ra­cją, gdzie by­ły­śmy, co wi­dzia­ły­śmy i ja­kie by­ły na­sze umi­la­cze dnia co­dzien­ne­go. W lu­tym naj­waż­niej­szym dla nas wy­da­rze­niem by­ło oczy­wi­ście za­ło­że­nie blo­ga. A co po­za tym? wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina