Przekrój lutego 2017

Ko­lej­ny mie­siąc 2017 ro­ku za na­mi. W lu­tym nie próż­no­wa­ły­śmy — jak wie­cie spę­dzi­ły­śmy week­end w Rzy­mie, świę­to­wa­ły­śmy pierw­sze uro­dzi­ny blo­ga 😉 a na ko­niec lu­te­go po­je­cha­ły­śmy do Wro­cła­wia na kon­cert gru­py Fan­fa­re Cio­car­lia. Mi­gaw­kę i krót­ki opis na­sze­go wy­pa­du do Wro­cła­wia zo­ba­czy­cie na blo­gu już nie­ba­wem, a te­raz ma­my dla Was naj­cie­kaw­sze od­kry­cia mi­nio­ne­go mie­sią­ca 🙂 wię­cej tek­stów: Aga­ta

więcej tekstów: Agata

Weekendowe rzymskie wakacje

Ty­le by­ło ocze­ki­wa­nia na na­sz wy­jazd do Rzy­mu, a mi­nął tak szyb­ko! Nie­ste­ty, jak po­wszech­nie wia­do­mo za­wsze to, co do­bre mi­ja jak przy uży­ciu cza­so­przy­spie­sza­cza. Co do sa­me­go wy­jaz­du, oby­dwie mia­ły­śmy in­ne ocze­ki­wa­nia, bo dla jed­nej z nas (Pau­li­ny) by­ła to czwar­ta wi­zy­ta w Rzy­mie, a dla dru­giej do­pie­ro pierw­sza. Co cie­ka­we, choć zna­my się pra­wie rów­no dzie­sięć lat, do tej po­ry nie­czę­sto po­dró­żo­wa­ły­śmy wspól­nie […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

Przekrój grudnia

Czas na ostat­ni prze­krój mie­sią­ca w 2016 ro­ku! Tak jak pew­nie więk­szo­ści z Was, gru­dzień mi­nął nam w świą­tecz­nej at­mos­fe­rze. Du­żo by­ło pre­zen­to­wej bie­ga­ni­ny, ogól­ne­go urwa­nia gło­wy w pra­cy, ale zna­la­zły­śmy czas na do­bre ki­no i do­brą lek­tu­rę. Szcze­rze mó­wiąc, z ra­do­ścią że­gna­my 2016 rok i ma­my bar­dzo du­że na­dzie­je, je­śli cho­dzi o nad­cho­dzą­cy 2017 ro­czek. Mu­si­my jed­nak przy­znać, że jed­ną z na­szy­ch naj­więk­szy­ch ra­do­ści w mi­ja­ją­cym ro­ku by­ło […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

#świętatużtuż — Warto być dobrym, nie tylko od święta

Świę­ta Bo­że­go Na­ro­dze­nia to ma­gicz­ny czas. Po­mi­jam fakt, że kil­ka przed­świą­tecz­ny­ch ty­go­dni czę­sto my­śli­my głów­nie o pre­zen­ta­ch, ja­dło­spi­sie na ko­la­cję wi­gi­lij­ną i świą­tecz­ny obiad oraz kwe­stia­ch lo­gi­stycz­ny­ch. Świę­ta to przede wszyst­kim czas spo­tkań z ludź­mi naj­bliż­szy­mi, a tak­że mo­ment, w któ­rym je­ste­śmy w sta­nie wy­krze­sać z sie­bie tro­chę wię­cej do­bra, niż na co dzień. Wiel­ką po­pu­lar­no­ścią (co je­st fan­ta­stycz­ne) cie­szą się zbiór­ki rze­czy, li­cy­ta­cje i in­ne ak­cje cha­ry­ta­tyw­ne, któ­ry­ch ce­lem […]

więcej tekstów: Agata

#świętatużtuż — Pogotowie prezentowe

Już tyl­ko tro­chę po­nad dwa ty­go­dnie dzie­li nas od Świąt Bo­że­go Na­ro­dze­nia. Być mo­że już po­pa­dli­ście w go­rącz­kę świą­tecz­ny­ch przy­go­to­wań, a moż­li­we, że świą­tecz­ne za­ku­py do­pie­ro przed Wa­mi. Je­śli pla­nu­je­cie za­kup pre­zen­tów dla bli­ski­ch Wam osób (bo prze­cież nie je­st to naj­waż­niej­szy ele­ment Świąt), ma­my dla Was kon­kret­ną po­moc  w po­sta­ci li­sty po­my­słów na każ­dą kie­szeń! Na­sze po­my­sły na pre­zen­ty po­dzie­li­ły­śmy na róż­ne ka­te­go­rie, a każ­dą z ni­ch […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

Przekrój listopada

Wie­le osób twier­dzi, że li­sto­pad to naj­bar­dziej nie­przy­jem­ny mie­siąc w ro­ku… Na­wet je­śli tak je­st, to nam mi­nął nie­po­strze­że­nie! Pew­nie po­mo­gły w tym świę­ta pań­stwo­we i re­li­gij­ne, uro­dzi­ny jed­nej z nas 😉 emo­cje spor­to­we i pierw­szy w tym se­zo­nie śnieg. Mi­mo że czas, ja­ki po­zo­stał do koń­ca ro­ku kur­czy się nie­ubła­ga­nie, zdą­ży­ły­śmy obej­rzeć, prze­czy­tać i po­słu­chać kil­ku rze­czy, któ­ry­mi chce­my się z Wa­mi po­dzie­lić. Za­pra­sza­my do czy­ta­nia! wię­cej tek­stów: […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

Przekrój października

Ostat­nio opu­bli­ko­wa­ły­śmy zdję­cio­we pod­su­mo­wa­nie paź­dzier­ni­ka, więc naj­wyż­szy czas na prze­krój mie­sią­ca! Za­pra­sza­my do czy­ta­nia — mo­że wśród na­szy­ch ulu­bio­ny­ch od­kryć mie­sią­ca znaj­dzie­cie coś dla sie­bie 😉 wię­cej tek­stów: Aga­ta & Pau­li­na

więcej tekstów: Agata & Paulina

Październik 2016 w migawce

Trzy dni te­mu po­że­gna­li­śmy desz­czo­wy paź­dzier­nik i za­czę­li­śmy jesz­cze bar­dziej po­chmur­ny li­sto­pad — nie mo­gło za­tem za­brak­nąć na­sze­go zdję­cio­we­go pod­su­mo­wa­nia mi­nio­ne­go mie­sią­ca. Mi­nął nam ku­li­nar­nie, mu­zycz­nie i po­dróż­ni­czo. Nie za­bra­kło tak­że ba­aar­dzo mi­ły­ch spo­tkań towarzystkich…a z resz­tą, sa­mi zo­bacz­cie! wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina

Jesienno — zimowe wyzwania, cele i inspiracje

Aga­ta Jak już wie­cie z ta­gu, któ­ry nie­daw­no wrzu­ci­ła Pau­li­na, je­st ona wiel­bi­ciel­ką je­sie­ni. Dla mnie je­sień i zi­ma to czas, któ­ry mógł­by – i po­wi­nien – nie ist­nieć! Cóż, bio­rąc pod uwa­gę mo­je uwiel­bie­nie dla słoń­ca i cie­pła, mam dwa wyj­ścia: al­bo wy­emi­gro­wać na sło­necz­ne po­łu­dnie (je­st to ja­kaś opcja, ale nie­ste­ty mi­ło­ść do Oj­czy­zny prze­wa­ża), al­bo za­ak­cep­to­wać fakt, że przez po­nad po­ło­wę ro­ku je­st ciem­no i zim­no i po­szu­kać […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

Przekrój września 2016

Sko­ro po­dzie­li­ły­śmy się z Wa­mi na­szy­mi zdję­cio­wy­mi wspo­mnie­nia­mi z wrze­śnia, czas na na­sze naj­cen­niej­sze od­kry­cia mie­sią­ca, czy­li prze­krój wrze­śnia 🙂 Tym ra­zem po­le­ca­my Wam du­żo fil­mów, coś do po­czy­ta­nia, per­fu­my i re­lak­su­ją­cy ko­sme­tyk za gro­sze. wię­cej tek­stów: Aga­ta & Pau­li­na

więcej tekstów: Agata & Paulina