Październik 2016 w migawce

Trzy dni te­mu po­że­gna­li­śmy desz­czo­wy paź­dzier­nik i za­czę­li­śmy jesz­cze bar­dziej po­chmur­ny li­sto­pad — nie mo­gło za­tem za­brak­nąć na­sze­go zdję­cio­we­go pod­su­mo­wa­nia mi­nio­ne­go mie­sią­ca. Mi­nął nam ku­li­nar­nie, mu­zycz­nie i po­dróż­ni­czo. Nie za­bra­kło tak­że ba­aar­dzo mi­ły­ch spo­tkań towarzystkich…a z resz­tą, sa­mi zo­bacz­cie! wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina

Wrzesień 2016 w migawce

Wrze­sień to ulu­bio­ny mie­siąc jed­nej z nas (Pau­li­na). Dru­ga z nas (Aga­ta), ma bar­dziej mie­sza­ne od­czu­cia, bo jed­nak wrze­sień osta­tecz­nie koń­czy uko­cha­ne la­to. Te­go­rocz­ny wrze­sień po­go­dził jed­nak na­sze upodo­ba­nia i przy­nió­sł nam du­żo let­ni­ch dni, z przy­jem­ną tem­pe­ra­tu­rą, ide­al­ny­ch do spa­ce­rów po mie­ście. Jak wy­glą­dał wrze­sień uchwy­co­ny na na­szy­ch zdję­cia­ch? Zo­bacz­cie! wię­cej tek­stów: Aga­ta & Pau­li­na

więcej tekstów: Agata & Paulina

Sierpień 2016 w migawce

Ko­lej­ny let­ni mie­siąc za na­mi. Pew­nie dla­te­go, że przez ca­ły rok wy­pa­tru­je­my la­ta, mi­ja ono tak szyb­ko. Wrze­sień też ma swo­je uro­ki, ale jed­nak dni są chłod­niej­sze i krót­sze. Nie­mniej jed­nak, sierp­nio­wa po­go­da nie ka­pry­si­ła zbyt moc­no, co by­ło dla nas szcze­gól­nie waż­ne ze wzglę­du na za­pla­no­wa­ne wy­jaz­dy. Dzię­ki te­mu, że sło­necz­ko do­pi­sa­ło, ma­my du­żo zdjęć, któ­ry­mi chce­my się z Wa­mi po­dzie­lić w sierp­nio­wej […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

Lipiec 2016 w migawce

To nie­wia­ry­god­ne jak szyb­ko mi­ja czas — szcze­gól­nie w let­ni­ch mie­sią­ca­ch. Li­piec mi­nął cał­ko­wi­cie dla nas nie­po­strze­że­nie i ma­my już po­ło­wę la­ta! Jak na ra­zie nie usku­tecz­nia­ły­śmy da­le­ki­ch urlo­po­wy­ch wy­jaz­dów (na to przyj­dzie czas w sierp­niu), no po­za wa­ga­ra­mi w So­po­cie. Chwi­lo­wo ko­rzy­sta­my z uro­ków la­ta w mie­ście, któ­re też ma swo­je plu­sy 🙂 Szcze­gól­nie kie­dy je­st cie­pło (ale nie upal­nie…) i świe­ci sło­necz­ko. Oto na­sz mie­siąc w fo­to­gra­ficz­nym […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

Czerwiec 2016 w migawce

Czer­wiec to na­sz ulu­bio­ny mie­siąc. Dni są cie­płe, sło­necz­ne i naj­dłuż­sze w ro­ku, co­raz in­ten­syw­niej my­śli­my o wa­ka­cyj­ny­ch wy­jaz­da­ch, a w tym ro­ku w do­dat­ku czer­wiec upły­nął pod zna­kiem Eu­ro 2016! Nie wie­my cze­mu pa­nu­je prze­ko­na­nie, że dziew­czy­ny nie lu­bią pił­ki noż­nej, my emo­cjo­nu­je­my się nie­mal­że każ­dym me­czem 😉 wię­cej tek­stów: Aga­ta & Pau­li­na

więcej tekstów: Agata & Paulina

Maj 2016 w migawce

W ma­ju, jak to w ma­ju — pach­nia­ła Sa­ska Kę­pa, kwi­tły kasz­ta­ny i bez, dni by­ły co­raz dłuż­sze… Jed­nym sło­wem — bo­sko. Je­śli do­dać do te­go sło­necz­ko, kil­ka fan­ta­stycz­ny­ch spo­tkań to­wa­rzy­ski­ch i spa­ce­rów po War­sza­wie, moż­na uznać maj za uda­ny mie­siąc! A oto na­sze fo­to­gra­ficz­ne wspo­mnie­nia, czy­li mi­gaw­ka ma­ja 🙂 wię­cej tek­stów: Aga­ta & Pau­li­na

więcej tekstów: Agata & Paulina

Kwiecień 2016 w migawce

Kto by po­my­ślał! Już ko­niec kwiet­nia. Słoń­ce ła­du­je nam aku­mu­la­to­ry, a świat je­st co­raz bar­dziej ko­lo­ro­wy. Ide­al­ne wa­run­ki do zła­pa­nia za apa­rat i ru­sze­nia przed sie­bie 🙂 Zo­bacz­cie co tym ra­zem uchwy­ci­ły­śmy i jak za­pa­mię­ta­my mi­nio­ny mie­siąc. wię­cej tek­stów: Aga­ta & Pau­li­na

więcej tekstów: Agata & Paulina

Marzec 2016 w migawce

Mi­nął ko­lej­ny mie­siąc na­sze­go blo­go­wa­nia! Jed­no­cze­śnie co­raz czę­ściej za oknem po­ja­wia się słoń­ce, dni są co­raz dłuż­sze… Chy­ba wio­sna już nie od­pu­ści 😉 Oby! A my pa­trząc z opty­mi­zmem na kwie­cień, ma­my dla Was kil­ka fo­to­gra­ficz­ny­ch wspo­mnień mar­ca. wię­cej tek­stów: Aga­ta

więcej tekstów: Agata