10 rzeczy, których nauczyłam się w ciągu 10 lat od matury

Uświa­do­mi­łam so­bie, że w tym ro­ku mi­ja 10 lat od mo­jej ma­tu­ry. Nie je­st to rocz­ni­ca, któ­rą hucz­nie ce­le­bru­ję, po pro­stu mam bar­dzo do­brą pa­mięć do rze­czy zu­peł­nie nie­istot­ny­ch 😉 Mi­mo wszyst­ko, je­st to oka­zja że­by na­pi­sać Wam, co zmie­ni­ło się we mnie przez ostat­nią de­ka­dę, a mam wra­że­nie, że je­stem zde­cy­do­wa­nie in­ną Aga­tą niż by­łam w 2007 ro­ku… Szczę­śli­wie to, co nie zmie­nia się to fan­ta­stycz­ni lu­dzie […]

więcej tekstów: Agata

Życie Bez Reszty ma okrągły rok!

Dziś świę­tu­je­my pierw­sze uro­dzi­ny na­sze­go blo­ga 🙂 Rów­no rok te­mu opu­bli­ko­wa­ły­śmy pierw­szy tek­st, któ­rym by­ła re­la­cja z Pa­ry­ża. Dziś ma­my dla Was krót­kie pod­su­mo­wa­nie pierw­sze­go ro­ku stro­ny Ży­cie Bez Resz­ty i na­sze prze­my­śle­nia z blo­go­wa­niem zwią­za­ne. Przez dłu­gi czas zbie­ra­ły­śmy się do pro­wa­dze­nia blo­ga, po­cząt­ko­wo mia­ły­śmy pi­sać zgod­nie z na­szym wy­kształ­ce­niem o po­li­ty­ce, jed­nak tro­chę znie­chę­co­ne tym, co dzie­je się na pol­skiej sce­nie po­li­tycz­nej […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

5 wystąpień TED motywujących do zmian w nowym roku

No­wy rok w mnie­ma­niu wie­lu z nas je­st naj­lep­szym cza­sem na no­wy po­czą­tek, po­zy­tyw­ną zmia­nę, re­ali­za­cję no­wy­ch, choć za­zwy­czaj po­wta­rza­ny­ch co ro­ku po­sta­no­wień. Nie je­stem w tej ma­te­rii ory­gi­nal­na. Ja też na prze­kór wszyst­kim twier­dzą­cym, że 1 stycz­nia to tyl­ko ko­lej­ny dzień w ka­len­da­rzu, każ­dy dzień je­st do­bry by za­cząć, a tak po­za tym „nie moż­na ro­bić zbyt wie­lu po­sta­no­wień, bo żad­ne­go się nie zre­ali­zu­je”, każ­dy […]

więcej tekstów: Agata

#świętatużtuż — Warto być dobrym, nie tylko od święta

Świę­ta Bo­że­go Na­ro­dze­nia to ma­gicz­ny czas. Po­mi­jam fakt, że kil­ka przed­świą­tecz­ny­ch ty­go­dni czę­sto my­śli­my głów­nie o pre­zen­ta­ch, ja­dło­spi­sie na ko­la­cję wi­gi­lij­ną i świą­tecz­ny obiad oraz kwe­stia­ch lo­gi­stycz­ny­ch. Świę­ta to przede wszyst­kim czas spo­tkań z ludź­mi naj­bliż­szy­mi, a tak­że mo­ment, w któ­rym je­ste­śmy w sta­nie wy­krze­sać z sie­bie tro­chę wię­cej do­bra, niż na co dzień. Wiel­ką po­pu­lar­no­ścią (co je­st fan­ta­stycz­ne) cie­szą się zbiór­ki rze­czy, li­cy­ta­cje i in­ne ak­cje cha­ry­ta­tyw­ne, któ­ry­ch ce­lem […]

więcej tekstów: Agata

Zapłaciłem, to się bawię” — czy żyjemy w czasach „Ziemi Obiecanej”?

Nie­ste­ty czę­sto tak by­wa, że czy­jąś twór­czo­ść za­czy­na­my do­ce­niać i, co gor­sza, po­zna­wać do­pie­ro, kie­dy od­cho­dzi. Tak też je­st z mo­ją zna­jo­mo­ścią fil­mów An­drze­ja Waj­dy – po­mi­mo, że kil­ka lat te­mu mia­łam przy­jem­no­ść po­znać re­ży­se­ra oso­bi­ście, do tej po­ry oglą­da­łam je­dy­nie współ­cze­sne je­go fil­my – „Pa­na Ta­de­usza”, „Ze­mstę”, „Ka­tyń”, czy „Pan­nę Nikt”. Ni­gdy jed­nak nie za­po­zna­łam się z ty­mi star­szy­mi fil­ma­mi, […]

więcej tekstów: Agata

10 rzeczy, które kochamy w Polsce i Polakach

Za­sad­ni­czo, kie­dy za­czy­na­sz za­sta­na­wiać się za co tak na­praw­dę ko­cha­sz Pol­skę, za­zwy­czaj na­su­wa się wnio­sek, że z Oj­czy­zną, jak z mat­ką – na­wet jak iry­tu­je, czy spra­wia przy­kro­ść, ko­cha­sz ją za to, że po pro­stu je­st. No do­brze, ale bio­rąc pod uwa­gę na­sze na­ro­do­we upodo­ba­nie do na­rze­ka­nia (któ­re bar­dzo lu­bi­my kul­ty­wo­wać), war­to je­st cza­sem, od pa­trio­tycz­ne­go świę­ta, za­stą­pić czymś po­zy­tyw­nym, na przy­kład krót­ką re­flek­sją o tym, czym […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

Bajki dla dorosłych

Po­dob­no czło­wiek po­trze­bu­je au­to­ry­te­tu. Pew­nie tak je­st, ja­kaś oś ży­cia czy punkt od­nie­sie­nia za­wsze po­ma­ga­ją że­by się nie po­gu­bić. Kie­dyś au­to­ry­te­ty by­ły okre­ślo­ne od­gór­nie, ale po­nie­waż czę­sto nie­słusz­nie, zo­sta­ły od­rzu­co­ne. No bo te­raz mo­że­my uczyć się wszyst­kie­go sa­mi i to o wie­le szyb­ciej niż prze­sta­rza­li, za­ku­rze­ni eks­per­ci. Po­za tym, co z te­go, że coś tam prze­ży­li, gdy my, mą­drzy sta­ty­sty­ka­mi, wie­my że je­cha­li […]

więcej tekstów: Paulina

35 najlepszych cytatów z Doriana Graya

portret doriana graya

Osca­ra Wilde’a pew­nie nie trze­ba ni­ko­mu spe­cjal­nie przed­sta­wiać, bo to czło­wiek — iko­na. In­spi­ru­ją­cy, tak jak jed­na z je­go naj­bar­dziej skan­da­li­zu­ją­cy­ch ksią­żek, któ­ra je­st te­ma­tem dzi­siej­sze­go wpi­su. In­try­gu­ją­cy, tak jak pa­ra­dok­sy, któ­re w niej za­warł. By­ła to nie­ste­ty je­dy­na po­wie­ść Wilde’a, któ­ra zo­sta­ła wy­da­na. Spro­wa­dzi­ła na nie­go ol­brzy­mią fa­lę kry­ty­ki i znisz­czy­ła mu re­pu­ta­cję. Dziś nie bu­dzi już ta­ki­ch emo­cji jak w XIX wie­ku, ale w dal­szym cią­gu je­st to dzie­ło […]

więcej tekstów: Paulina

Nie poszukuję już straconego czasu

Nie­daw­no na­szły mnie re­flek­sje o prze­mi­ja­ją­cym cza­sie i szan­sa­ch, któ­ry­ch do tej po­ry nie wy­ko­rzy­sta­łam. To po­wra­ca­ją­ce uczu­cie. Wy­obraź­cie so­bie, że po mo­ich 20 uro­dzi­na­ch do­ło­wa­łam się tym, że nie zo­sta­nę już gwiaz­dą te­ni­sa, ani ba­le­tu (nie, ni­gdy nie tre­no­wa­łam te­ni­sa, a na ba­let cho­dzi­łam tyl­ko w pod­sta­wów­ce). Po­tem koń­cząc stu­dia wy­rzu­ca­łam so­bie, że nie wie­le pod­czas ni­ch dzia­ła­łam, je­śli cho­dzi o zdo­by­wa­nie do­świad­cze­nia za­wo­do­we­go. Te­raz z ko­lei na­cho­dzą […]

więcej tekstów: Agata

Studia humanistyczne — warto?

studia humanistyczne

Ma­cie ja­kieś za­in­te­re­so­wa­nia, któ­re chce­cie roz­wi­jać, ale bo­icie się, że nie znaj­dzie­cie póź­niej swo­je­go miej­sca na ryn­ku pra­cy? Nie wie­cie, czy uczyć się tak zwa­ne­go „cze­goś przy­dat­ne­go”, czy iść za gło­sem wła­snej in­tu­icji? Pra­ca, któ­ra je­st pa­sją to fa­na­be­ria? wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina