Moje miejsca w Krakowie cz. 1 — gdzie zjeść (i wypić)

Kra­ków to dla mnie ab­so­lut­nie ma­gicz­ne mia­sto i jed­no z naj­pięk­niej­szy­ch miej­sc, ja­kie wi­dzia­łam. Pi­szę to z peł­ną od­po­wie­dzial­no­ścią i świa­do­mo­ścią, że ja­ko War­sza­wian­ka po­win­nam ob­ru­szać się na ta­kie stwier­dze­nia 😉 Ale cza­sem trze­ba spoj­rzeć praw­dzie w oczy — Kra­ków pięk­ny je­st i ba­sta. Ja­ko, że by­łam w nim nie­zli­czo­ną ilo­ść ra­zy, mam tam swo­je miej­sca, do któ­ry­ch lu­bię wra­cać. Wie­dzą to moi zna­jo­mi, któ­ry­ch za­wsze pro­wa­dzę do spraw­dzo­ny­ch knajp,czy mu­ze­ów. Dla­te­go chcia­łam i Wam […]

więcej tekstów: Agata

Jeden dzień w Warszawie

War­sza­wa mnie wku­rza. To je­st fakt. Tłok, kor­ki, nie koń­czą­ce się ko­lej­ki wszę­dzie gdzie się da, po­śpie­ch, spa­li­ny i ogól­ne po­czu­cie, że lu­dzi wszę­dzie co­raz wię­cej, a mia­sto nie je­st z gu­my to też fak­ty. Wie­le ra­zy zda­rza mi się na­rze­kać na co­dzien­no­ść, szcze­gól­nie gdy utknę gdzieś po dro­dze do pra­cy. Ale prze­cież tak na­praw­dę, obłęd­nie ko­cham mo­je mia­sto. Zwłasz­cza gdy nie mu­sząc ab­so­lut­nie nic, szwen­dam się gdzieś spo­koj­nie […]

więcej tekstów: Paulina

Sopot w jeden dzień

Po­mi­mo że w wie­lu kwe­stia­ch róż­ni­my się mię­dzy so­bą, w jed­nym je­ste­śmy zgod­ne — uwiel­bia­my pla­no­wać wy­jaz­dy. Mi­mo te­go, faj­nie cza­sem po­sta­wić na spon­ta­nicz­no­ść i wy­je­chać gdzieś kom­plet­nie bez pla­nów i ocze­ki­wań. Ta­ki też był na­sz krót­ki wy­pad do So­po­tu. Szcze­rze mó­wiąc, po tym jak opusz­cza­ły­śmy War­sza­wę w śro­dę, w stru­ga­ch desz­czu, nie ocze­ki­wa­ły­śmy na­wet ład­nej po­go­dy. I tu pol­ska po­go­da nas zno­wu za­sko­czy­ła. Przez ca­ły dzień w So­po­cie nie […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

Park Skaryszewski

Więk­szo­ść lu­dzi miesz­ka­ją­cy­ch po le­wej stro­nie War­sza­wy pra­wie ni­gdy nie by­wa na dru­gim brze­gu Wi­sły. Prze­kra­cza­ją rze­kę tyl­ko je­śli ma­ją ja­kąś kon­kret­ną spra­wę do za­ła­twie­nia, al­bo ocho­tę na pi­wo w ple­ne­rze na na­szej pla­ży i ogól­nie wy­da­je im się, że nie ma u nas nic cie­ka­we­go. To jak bar­dzo się my­lą, po­twier­dzi każ­dy miesz­ka­niec Pra­gi Po­łu­dnie. Ze mną na cze­le. Mie­wam wra­że­nie, że mo­ja dziel­ni­ca je­st przez wie­lu […]

więcej tekstów: Paulina

8 rzeczy, którymi zaskoczyła mnie Szkocja

Za oknem praw­dzi­wy upał, więc po­my­śla­łam, że przy­da się orzeź­wia­ją­cy tek­st. A cóż mo­że być bar­dziej chło­dzą­ce­go, niż re­la­cja z po­dró­ży do desz­czo­wej Szko­cji? Pla­nu­jąc na­pi­sa­nie te­go wpi­su nie są­dzi­łam, że Szko­cja bę­dzie w ten week­end w cen­trum uwa­gi, ze wzglę­du na wy­nik re­fe­ren­dum w spra­wie wyj­ścia Wiel­kiej Bry­ta­nii z Unii Eu­ro­pej­skiej. Nie wia­do­mo jak po sfor­ma­li­zo­wa­niu Bre­xi­tu (i kie­dy to na­stą­pi) bę­dzie wy­glą­da­ło po­dró­żo­wa­nie do Wiel­kiej Bry­ta­nii, dla­te­go tym bar­dziej […]

więcej tekstów: Agata

Warszawskie zakamarki — Stara Ochota

Jak pew­nie więk­szo­ść osób miesz­ka­ją­cy­ch w War­sza­wie, nie raz sły­sza­łam od osób przy­jezd­ny­ch, że sto­li­ca, w prze­ci­wień­stwie do Kra­ko­wa, czy Wro­cła­wia, je­st brzyd­ka. Zgo­dzę się, że nie je­st w tak oczy­wi­sty spo­sób pięk­na jak Kra­ków (we Wro­cła­wiu jesz­cze nie by­łam), le­cz ja­ko War­sza­wian­ka, za­wsze od ra­zu pro­te­stu­ję, bo to nie­spra­wie­dli­wy osąd. Mo­im zda­niem na­sza sto­li­ca je­st pięk­na, tyl­ko trze­ba po­świę­cić tro­chę cza­su że­by ją od­kryć i zo­ba­czyć coś […]

więcej tekstów: Agata

Mini przewodnik po niezapomnianej Gruzji

Trzy la­ta te­mu let­nie wa­ka­cje spę­dzi­łam w Gru­zji i jak na ra­zie by­ła to naj­więk­sza po­dróż­ni­cza przy­go­da, ja­ką prze­ży­łam. Je­śli szu­ka­cie przy­ja­zne­go miej­sca z pięk­ny­mi kra­jo­bra­za­mi, cie­ka­wą hi­sto­rią, do­brym je­dze­niem i przy­stęp­ny­mi ce­na­mi — Gru­zja to kraj dla Was. Znaj­dzie­cie tam za­rów­no dzi­kie i pięk­ne gó­ry, jak i cie­płe wy­brze­że Mo­rza Czar­ne­go. Brzmi bo­sko, jed­nak ja prze­ży­łam tam nie­jed­ną hi­sto­rię mro­żą­cą krew w ży­ła­ch… Ale tym cie­kaw­sze mam […]

więcej tekstów: Agata

Boska Sycylia Zachodnia (Trapani i Marsala)

Sy­cy­lia Za­chod­nia zu­peł­nie przy­pad­ko­wo sta­ła się ce­lem mo­ich ostat­ni­ch let­ni­ch wa­ka­cji. W lu­tym ze­szłe­go ro­ku po­czu­łam, że na po­pra­wę hu­mo­ru mu­szę ku­pić bi­le­ty lot­ni­cze na wa­ka­cje – oczy­wi­ście naj­le­piej ta­nio. W związ­ku z tym za­czę­łam szu­kać miej­sco­wo­ści, któ­ra je­st po­ło­żo­na nad mo­rzem i do któ­rej do­cie­ra Ry­ana­ir. I tak za 400 zł w dwie stro­ny zna­la­złam bi­le­ty do Tra­pa­ni, od któ­ry­ch za­czę­ła się fan­ta­stycz­na przy­go­da z tą wy­spą. Nie za­bra­kło w niej […]

więcej tekstów: Agata

Warszawa Włochy

Dziś za­bie­ram Was na wir­tu­al­ną wy­ciecz­kę po mo­jej naj­mniej­szej oj­czyź­nie – war­szaw­skiej dziel­ni­cy Wło­chy, a wła­ści­wie jej czę­ści, w któ­rej się uro­dzi­łam, do­ra­sta­łam i na­dal miesz­kam, czy­li o „No­wy­ch Wło­cha­ch”. wię­cej tek­stów: Aga­ta

więcej tekstów: Agata