Mini przewodnik po niezapomnianej Gruzji

Trzy la­ta te­mu let­nie wa­ka­cje spę­dzi­łam w Gru­zji i jak na ra­zie by­ła to naj­więk­sza po­dróż­ni­cza przy­go­da, ja­ką prze­ży­łam. Je­śli szu­ka­cie przy­ja­zne­go miej­sca z pięk­ny­mi kra­jo­bra­za­mi, cie­ka­wą hi­sto­rią, do­brym je­dze­niem i przy­stęp­ny­mi ce­na­mi — Gru­zja to kraj dla Was. Znaj­dzie­cie tam za­rów­no dzi­kie i pięk­ne gó­ry, jak i cie­płe wy­brze­że Mo­rza Czar­ne­go. Brzmi bo­sko, jed­nak ja prze­ży­łam tam nie­jed­ną hi­sto­rię mro­żą­cą krew w ży­ła­ch… Ale tym cie­kaw­sze mam […]

więcej tekstów: Agata

Boska Sycylia Zachodnia (Trapani i Marsala)

Sy­cy­lia Za­chod­nia zu­peł­nie przy­pad­ko­wo sta­ła się ce­lem mo­ich ostat­ni­ch let­ni­ch wa­ka­cji. W lu­tym ze­szłe­go ro­ku po­czu­łam, że na po­pra­wę hu­mo­ru mu­szę ku­pić bi­le­ty lot­ni­cze na wa­ka­cje – oczy­wi­ście naj­le­piej ta­nio. W związ­ku z tym za­czę­łam szu­kać miej­sco­wo­ści, któ­ra je­st po­ło­żo­na nad mo­rzem i do któ­rej do­cie­ra Ry­ana­ir. I tak za 400 zł w dwie stro­ny zna­la­złam bi­le­ty do Tra­pa­ni, od któ­ry­ch za­czę­ła się fan­ta­stycz­na przy­go­da z tą wy­spą. Nie za­bra­kło w niej […]

więcej tekstów: Agata