Jeśli na początku pomyślisz o tym, że się boisz, to jesteś skazany na porażkę” — wywiad z funkcjonariuszkami Staży Granicznej

Dziś za­pra­szam Was do prze­czy­ta­nia szcze­gól­nie waż­nej dla mnie roz­mo­wy z mo­imi ko­le­żan­ka­mi peł­nią­cy­mi służ­bę w Stra­ży Gra­nicz­nej. Od kil­ku lat sa­ma pra­cu­ję w tej for­ma­cji, jed­nak nie je­stem funk­cjo­na­riu­szem. My­ślę, że trze­ba do te­go od­czu­wać pew­ne­go ro­dza­ju po­wo­ła­nie, bo służ­ba w for­ma­cji mun­du­ro­wej to nie prze­lew­ki i nie­rzad­ko wy­ma­ga po­świę­ceń. Mi­mo że sa­ma ta­kie­go po­wo­ła­nia nie od­czu­łam, przez kil­ka lat mo­jej pra­cy w Stra­ży Gra­nicz­nej po­zna­łam śro­do­wi­sko […]

więcej tekstów: Agata

Wino jest tworem kompletnym i spełnionym” – wywiad z Dariuszem Bąkowskim – sommelierem z restauracji Superiore

Po krót­kiej prze­rwie w na­szej wy­wia­do­wej se­rii po­wra­ca­my z ko­lej­ną roz­mo­wą. Tym ra­zem Da­riu­sz Bą­kow­ski — som­me­lier z re­stau­ra­cji Su­pe­rio­re w War­sza­wie, opo­wie­dział nam o taj­ni­ka­ch swo­jej  pra­cy i przede wszyst­kim o do­brym wi­nie! Do­wie­cie się mię­dzy in­ny­mi ja­kie są naj­po­pu­lar­niej­sze szcze­py, czy rze­czy­wi­ście im star­sze wi­no tym lep­sze, jak je ser­wo­wać i w ja­ki spo­sób naj­le­piej prze­cho­wy­wać Wa­sze cen­ne bu­tel­ki 🙂 Za­pra­sza­my do czy­ta­nia! wię­cej tek­stów: Aga­ta […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

Kontakt z drugim człowiekiem to nasza naturalna potrzeba” wywiad z Pauliną z serwisu MyYummie

Dziś za­pra­sza­my Was na wy­wiad z Pau­li­ną Zie­liń­ską, któ­ra je­st za­ło­ży­ciel­ką My­Y­um­mie — ser­wi­su spo­łecz­no­ścio­we­go, któ­ry uła­twia dzie­le­nie się po­sił­ka­mi i wspól­ne, są­siedz­kie uczto­wa­nie. Pau­li­na opo­wie­dzia­ła nam o tym, co by­ło po­wo­dem za­ło­że­nia ta­kiej stro­ny, jak dzia­ła i czy w rze­czy­wi­sto­ści no­wy­ch tech­no­lo­gii i strze­żo­ny­ch osie­dli, je­st jesz­cze miej­sce na tra­dy­cyj­ne sto­sun­ki są­siedz­kie? Za­pra­sza­my do lek­tu­ry! 😉  wię­cej tek­stów: Aga­ta & Pau­li­na

więcej tekstów: Agata & Paulina

Uwielbiam pracę z ludźmi” — wywiad z florystką Anią Krasnodębską

Ko­lej­ny z na­szy­ch wy­wia­dów z cie­ka­wy­mi i in­spi­ru­ją­cy­mi ko­bie­ta­mi, to roz­mo­wa z Anią Kra­sno­dęb­ską, któ­ra pro­wa­dzi pra­cow­nię flo­ry­stycz­ną Hibiskus.pl. Mi­mo ogrom­ne­go na­tło­ku pra­cy, Ania zna­la­zła czas by opo­wie­dzieć nam o tym jak wy­glą­da pra­ca flo­ry­sty i co­dzien­no­ść w bran­ży even­to­wej. W na­szym wy­wia­dzie znaj­dzie­cie też kil­ka cie­ka­wo­stek na te­mat or­ga­ni­zo­wa­nia ślu­bów i in­for­ma­cji prak­tycz­ny­ch, je­śli cho­dzi o wy­bór i prze­cho­wy­wa­nie kwia­tów. To co, za­pra­sza­my do czy­ta­nia! 😉 wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina

W ży­ciu za­wsze cho­dzi­łam wła­snymi dro­gami” — wywiad ze stewardessą Kasią

Roz­my­śla­jąc o na­szy­ch pla­na­ch na przy­szło­ść stwier­dzi­ły­śmy, że je­st ty­le dziew­czyn, któ­re w prze­róż­ny spo­sób pod­bi­ja­ją świat, że faj­nie by­ło­by zro­bić cy­kl wy­wia­dów z mą­dry­mi, przed­się­bior­czy­mi i uzdol­nio­ny­mi przed­sta­wi­ciel­ka­mi płci pięk­nej. A roz­glą­da­jąc się wo­kół sie­bie i śle­dząc Fa­ce­bo­oka, za­uwa­ży­ły­śmy jak wie­le na­szy­ch ko­le­ża­nek wy­ko­nu­je cie­ka­we za­wo­dy i pro­wa­dzi ży­cie z pa­sją. Dla­te­go dziś ru­sza­my z se­rią wy­wia­dów z dziew­czy­na­mi, któ­re za­mia­st ma­ru­dzić, pla­no­wać i ma­rzyć — wzię­ły  ży­cie za ro­gi i re­ali­zu­ją swo­je […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

Share week 2016” — 7 rzeczy, których nauczyłam się od blogerek

Nie bę­dę owi­jać w ba­weł­nę – uwiel­biam czy­tać blo­gi. Obec­nie w sie­ci mo­że­my zna­leźć mnó­stwo pro­fe­sjo­nal­ny­ch stron pro­wa­dzo­ny­ch przez oso­by świet­nie zna­ją­ce się na da­nej dzie­dzi­nie. Wi­dać przede wszyst­kim, jak au­to­rzy wkła­da­ją pro­wa­dzo­ne blo­gi ser­ce i ogrom­ną pra­cę. Czy­ta­jąc nie ogra­ni­czam się do jed­nej te­ma­ty­ki, ale za­uwa­ży­łam, że wszyst­kie blo­gi, któ­re prze­glą­dam re­gu­lar­nie, są pro­wa­dzo­ne przez ko­bie­ty. Na­sza stro­na nie­daw­no wy­star­to­wa­ła, ale z chę­cią bie­rze­my […]

więcej tekstów: Agata

Cytaty motywacyjne — 20 najlepszych myśli

Dziś zda­łam so­bie spra­wę, że ma­my już po­ło­wę mar­ca! La­da chwi­la po­czą­tek wio­sny, dni są co­raz dłuż­sze (bo tem­pe­ra­tu­ra od daw­na bez zmian ;). Po­my­śla­łam, że po­czą­tek wio­sny to – tak jak No­wy Rok — do­bry mo­ment że­by za­cząć i po­sta­wić przed so­bą no­we wy­zwa­nia. Mi­mo te­go, że tak na­praw­dę, je­śli chce­my coś osią­gnąć, war­to wy­star­to­wać już dziś, nie cze­ka­jąc na żad­ną prze­ło­mo­wą da­tę, wio­sna i słoń­ce […]

więcej tekstów: Agata