Miłość, przyjaźń i rock’n’roll, czyli kilka słów o U2

Sty­czeń był na­praw­dę bar­dzo in­ten­syw­nym mie­sią­cem i na­sz blog moc­no na tym ucier­piał, ale te­raz wra­ca­my z no­wą ener­gią i po­my­sła­mi. W koń­cu uda­ło mi się do­koń­czyć tek­st, o któ­rym my­śla­łam dłu­go! Każ­dy kto mnie po­zna­je do­wia­du­je się szyb­ko, że ist­nie­ją dla mnie trzy świę­to­ści – FC Bar­ce­lo­na, Adam Ma­ły­sz i… U2 🙂 Tak, mi­mo, że już ja­kiś czas nie je­stem na­sto­lat­ką, na­dal trzy­mam […]

więcej tekstów: Agata

13 najlepszych filmów, które obejrzałyśmy w 2016 roku

Wszę­dzie peł­no pod­su­mo­wań, su­mu­je­my i my! Dziś przed­sta­wi­my Wam ze­sta­wie­nie naj­lep­szy­ch fil­mów, któ­re nie­ko­niecz­nie mia­ły w 2016 r. pre­mie­rę, ale to wła­śnie w mi­nio­nym ro­ku naj­bar­dziej przy­pa­dły nam do gu­stu. Je­śli śle­dzi­cie na­sze prze­kro­je mie­sią­ca i re­cen­zje to na pew­no je zna­cie, ale faj­nie je­śli bę­dą ze­bra­ne ra­zem w jed­nym miej­scu z krót­kim opi­sem. . No to co? No to za­czy­na­my! . Pau­li­na . Eve­rest Film opar­ty na fak­tach. […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

Pasażerowie — reż. M. Tyldum — recenzja filmu

Mo­je pod­sta­wo­we sko­ja­rze­nie po obej­rze­niu Pa­sa­że­rów je­st ta­kie, że to ni mniej ni wię­cej, tyl­ko bab­skie scien­ce fic­tion. To zde­cy­do­wa­nie nie je­st film, któ­ry zo­sta­wia w wi­dzu ja­kiś trwa­ły ślad. Ot, mi­łe dla oka ro­man­si­dło w ko­smo­sie, któ­re w trak­cie oglą­da­nia je­st bar­dzo przy­jem­ne, ale wie­sz, że póź­niej ła­two o nim za­po­mni­sz. Głów­nym mo­ty­wem je­st jed­nak nie mi­ło­ść, a po­dróż. I to nie tyl­ko ta mię­dzy­ga­lak­tycz­na, któ­ra ma za­owo­co­wać […]

więcej tekstów: Paulina

#świętatużtuż Filmowe święta, niekoniecznie z filmami świątecznymi ;)

Nie wiem jak Wy, ale ja uwiel­biam spę­dzać Świę­ta nad­ra­bia­jąc za­le­gło­ści fil­mo­we. Oczy­wi­ście nie twier­dzę, że ta­ki je­st sens ty­ch świąt – naj­waż­niej­sza je­st prze­cież ro­dzin­na at­mos­fe­ra, a gdzieś nie­da­le­ko niej tak­że so­lid­ne na­je­dze­nie się, ale prze­cież je­st to też do­bry czas by od­po­cząć i nie spie­sząc się le­ni­wie od­da­wać się lek­tu­rze lub oglą­da­niu fil­mów wła­śnie 😉  Je­śli ma­cie za­miar usią­ść przed te­le­wi­zo­ra­mi, […]

więcej tekstów: Agata

Nowy początek — reż. Denis Villeneuve — recenzja filmu

nowy początek recenzja

Je­stem wiel­ką fan­ką fil­mów scien­ce fic­tion. Wy­ma­gam od ni­ch nie tyl­ko świet­nej ja­ko­ści efek­tów, ale przede wszyst­kim do­bre­go po­my­słu. Fa­bu­ła „No­we­go po­cząt­ku” sta­wia ludz­ko­ść przed nie la­da wy­zwa­niem. Któ­re­goś dnia nad kil­ku­na­sto­ma miej­sca­mi na­szej pla­ne­ty po­ja­wi­ły się ol­brzy­mie stat­ki. Nikt nie po­tra­fi do­my­ślić się po co i skąd przy­by­ły, a na do­da­tek nie bar­dzo wia­do­mo jak o to spy­tać ich wła­ści­cie­li. Wszak nikt […]

więcej tekstów: Paulina

Zapłaciłem, to się bawię” — czy żyjemy w czasach „Ziemi Obiecanej”?

Nie­ste­ty czę­sto tak by­wa, że czy­jąś twór­czo­ść za­czy­na­my do­ce­niać i, co gor­sza, po­zna­wać do­pie­ro, kie­dy od­cho­dzi. Tak też je­st z mo­ją zna­jo­mo­ścią fil­mów An­drze­ja Waj­dy – po­mi­mo, że kil­ka lat te­mu mia­łam przy­jem­no­ść po­znać re­ży­se­ra oso­bi­ście, do tej po­ry oglą­da­łam je­dy­nie współ­cze­sne je­go fil­my – „Pa­na Ta­de­usza”, „Ze­mstę”, „Ka­tyń”, czy „Pan­nę Nikt”. Ni­gdy jed­nak nie za­po­zna­łam się z ty­mi star­szy­mi fil­ma­mi, […]

więcej tekstów: Agata

9 najlepszych filmów z Johnnym Deppem

Co Wam tu bę­dę owi­jać w ba­weł­nę — uwiel­biam Johnny’ego Dep­pa od­kąd pa­mię­tam. Je­st ca­ła rze­sza ak­to­rów, któ­rzy w jed­nym fil­mie ma­ją na imię Sta­szek, a w in­nym Ro­man i w su­mie na tym się koń­czy, bo gra­ją za­wsze iden­tycz­nie, tak sa­mo jak iden­tycz­nie wy­glą­da­ją w ga­zet­ce, w któ­rej zwie­rza­ją się póź­niej ze swo­ich głę­bo­ki­ch prze­my­śleń i nie­spo­ty­ka­ny­ch ni­gdzie in­dziej po­glą­dów. Na­to­mia­st John­ny ma ten ro­dzaj ta­len­tu, że w każ­dej ro­li po­tra­fi być in­nym czło­wie­kiem i za […]

więcej tekstów: Paulina

Wrażenia po obejrzeniu filmu „Wołyń” reż. Wojciech Smarzowski

Nie mia­łam w pla­na­ch dzie­le­nia się spo­strze­że­nia­mi po obej­rze­niu fil­mu Woj­cie­cha Sma­rzow­skie­go „Wo­łyń”, ale po wczo­raj­szym se­an­sie nie spo­sób prze­stać o nim my­śleć. Spo­dzie­wa­łam się, że bę­dzie cięż­ki, bo­le­sny i bar­dzo re­ali­stycz­ny, bo ta­kie je­st ki­no pa­na Sma­rzow­skie­go, ale mo­że wła­śnie dla­te­go je­st on naj­lep­szą oso­bą, któ­ra mo­gła na­krę­cić film o rze­zi Po­la­ków na kre­sa­ch. Nie bę­dę Was epa­to­wa­ła mo­ją oce­ną fil­mu pod ką­tem ar­ty­stycz­nym, bo uwa­żam, […]

więcej tekstów: Agata

Recenzja filmu „Młodość” reż. Paolo Sorrentino

Film Pa­olo Sor­ren­ti­no „Mło­do­ść” chcia­łam obej­rzeć od daw­na, nie uda­ło mi się jed­nak za­ła­pać na je­go se­ans w ki­nie. Z ki­nem zresz­tą je­stem na ba­kier, bo pła­ce­nie w War­sza­wie 32 zł za bi­let plus dru­gie ty­le za po­pcorn i co­lę to dla mnie ostre prze­gię­cie. Mo­że i do­brze się sta­ło, bo „Mło­do­ść” oglą­da­na w na spo­koj­nie, w do­mo­wym za­ci­szu to praw­dzi­wa uczta. Dziś mam dla Was kil­ka mo­ich re­flek­sji o fil­mie […]

więcej tekstów: Agata

35 najlepszych cytatów z Doriana Graya

portret doriana graya

Osca­ra Wilde’a pew­nie nie trze­ba ni­ko­mu spe­cjal­nie przed­sta­wiać, bo to czło­wiek — iko­na. In­spi­ru­ją­cy, tak jak jed­na z je­go naj­bar­dziej skan­da­li­zu­ją­cy­ch ksią­żek, któ­ra je­st te­ma­tem dzi­siej­sze­go wpi­su. In­try­gu­ją­cy, tak jak pa­ra­dok­sy, któ­re w niej za­warł. By­ła to nie­ste­ty je­dy­na po­wie­ść Wilde’a, któ­ra zo­sta­ła wy­da­na. Spro­wa­dzi­ła na nie­go ol­brzy­mią fa­lę kry­ty­ki i znisz­czy­ła mu re­pu­ta­cję. Dziś nie bu­dzi już ta­ki­ch emo­cji jak w XIX wie­ku, ale w dal­szym cią­gu je­st to dzie­ło […]

więcej tekstów: Paulina