5 książek historycznych, które nie zanudzą Cię na śmierć

Je­śli my­śli­my — książ­ka hi­sto­rycz­na — to przed ocza­mi sta­ją od ra­zu gru­be, za­ku­rzo­ne to­misz­cza, peł­ne su­chy­ch fak­tów, sta­ty­styk, nie­ak­tu­al­ny­ch od stu­le­ci map  i czar­no — bia­ły­ch zdjęć, na któ­ry­ch ma­ło co wi­dać. I dat, któ­re i tak po­tem za­po­mni­my. Nic dziw­ne­go, że je­dy­ne sko­ja­rze­nie spro­wa­dza się to pro­ste­go, krót­kie­go sło­wa: nu­da. wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina

Recenzja książki „Szczęście. Poradnik dla pesymistów”

Każ­dy kto kie­dy­kol­wiek był ze mną w księ­gar­ni wie jak trud­no mnie stam­tąd wy­cią­gnąć. Mo­gę tkwić przy pół­ka­ch w nie­skoń­czo­no­ść, ale mam ja­kieś ta­kie szczę­ście, że naj­lep­sze książ­ki tra­fia­ją mi się przy­pad­kiem. W su­mie mo­gła­bym to stwier­dze­nie roz­sze­rzyć na naj­lep­sze rze­czy w ży­ciu, ale zo­sta­nę tym ra­zem przy kli­ma­ta­ch ty­po­wo czy­tel­ni­czy­ch i sku­pię się na mo­im naj­now­szym od­kry­ciu. wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina

35 najlepszych cytatów z Doriana Graya

portret doriana graya

Osca­ra Wilde’a pew­nie nie trze­ba ni­ko­mu spe­cjal­nie przed­sta­wiać, bo to czło­wiek — iko­na. In­spi­ru­ją­cy, tak jak jed­na z je­go naj­bar­dziej skan­da­li­zu­ją­cy­ch ksią­żek, któ­ra je­st te­ma­tem dzi­siej­sze­go wpi­su. In­try­gu­ją­cy, tak jak pa­ra­dok­sy, któ­re w niej za­warł. By­ła to nie­ste­ty je­dy­na po­wie­ść Wilde’a, któ­ra zo­sta­ła wy­da­na. Spro­wa­dzi­ła na nie­go ol­brzy­mią fa­lę kry­ty­ki i znisz­czy­ła mu re­pu­ta­cję. Dziś nie bu­dzi już ta­ki­ch emo­cji jak w XIX wie­ku, ale w dal­szym cią­gu je­st to dzie­ło […]

więcej tekstów: Paulina

Recenzja książki Marti Olsen Laney — „Introwertyzm to zaleta”

introwertyzm

Od ja­kie­goś cza­su cho­dzi mi po gło­wie po­my­sł, że­by na­pi­sać coś o in­tro­wer­ty­zmie. Z pierw­szej rę­ki, bo tak się skła­da, że okre­ślam sie­bie wła­śnie ja­ko in­tro­wer­ty­ka. Nie stu­pro­cen­to­we­go, ale jed­nak zde­cy­do­wa­nie prze­wa­ża­ją u mnie ce­chy, któ­re na tę „przy­pa­dło­ść” wska­zu­ją. Jed­nak, chcąc przed­sta­wić ten te­mat tak pre­cy­zyj­nie jak po­win­nam, mu­sia­ła­bym wła­ści­wie stre­ścić książ­kę „In­tro­wer­ty­zm to za­le­ta”. Nie ma to jed­nak sen­su, bo po co ko­pio­wać tre­ść po kimś. Stwier­dzi­łam […]

więcej tekstów: Paulina

Coś do poczytania na wakacje — „Saga o Fjällbace” Camilli Läckberg

Kie­dyś, ja­kiś do­bry czło­wiek po­wie­dział mi o niej i nie mo­gę nie od­pła­cić się kar­mie mil­cząc na ten te­mat. O niej, czy­li o se­rii ksią­żek kry­mi­nal­ny­ch Ca­mil­li Läck­berg. Je­śli śle­dzi­cie na­sze­go in­sta­gra­ma wie­cie już, że nie­daw­no do­bi­łam do ostat­niej czę­ści. Je­śli nie śle­dzi­cie, to ko­niecz­nie za­cznij­cie. wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina

Alkaliczny detoks — moja opinia o książce i wrażenia z detoksu

We wpi­sie o mo­ich wio­sen­no – let­ni­ch in­spi­ra­cja­ch na­pi­sa­łam, że za­in­spi­ro­wa­na przez dziew­czy­ny ob­ser­wo­wa­ne na In­sta­gra­mie ku­pi­łam książ­kę Be­aty So­ko­łow­skiej „ Al­ka­licz­ny de­toks ” i za­bie­ram się za re­ali­za­cję pla­nu de­tok­so­we­go. W rze­czy sa­mej, tak też się sta­ło. Nie ukry­wam, że spo­ro osób py­ta­ło mnie ja­kie są mo­je wra­że­nia z prze­pro­wa­dza­ne­go de­tok­su, więc stwier­dzi­łam, że po­dzie­lę się z Wa­mi efek­ta­mi i mo­imi wra­że­nia­mi po prze­czy­ta­niu książ­ki „ Al­ka­licz­ny De­toks […]

więcej tekstów: Agata

Skóra pełna blasku — Harold Lancer

Skóra pełna blasku Lancer

Ma­ło kto nie chciał­by być pięk­ny. Próż­no­ść je­st zna­kiem na­szy­ch cza­sów. Wie­rzę, że są lu­dzie, któ­rym na tym nie za­le­ży, ale ra­czej każ­dy wo­lał­by wy­glą­dać le­piej niż go­rzej. Tym bar­dziej, że ży­je­my w do­bie kul­tu­ry ob­raz­ko­wej i chcąc nie chcąc, na każ­dym kro­ku sty­ka­my się z kul­tem mło­do­ści i nie­ska­zi­tel­ne­go wy­glą­du. I do­brze, cze­mu ni­by nie mie­li­by­śmy ko­rzy­stać z wie­lu moż­li­wo­ści ja­kie dał nam roz­wój prze­my­słu […]

więcej tekstów: Paulina

Jak przestać się martwić i zacząć żyć” Dale Carnegie

Jak przestać się martwić i zacząć żyć carnegie

Czy mar­twie­nie się mo­że być na­ło­giem, ta­kim sa­mym jak nad­uży­wa­nie al­ko­ho­lu al­bo pa­le­nie pa­pie­ro­sów? Da­le Car­ne­gie uwa­żał, że tak. Rzu­ca­nie na­ło­gu mo­że być bo­le­sne i ni­gdy nie je­st ła­twe, ale nie je­st nie­wy­ko­nal­ne. Zde­fi­nio­wa­nie pro­ble­mu, bar­dzo w tym po­ma­ga, nic dziw­ne­go, że po­wstał w tym ce­lu spe­cjal­ny pod­ręcz­nik.  wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina