Nowy początek — reż. Denis Villeneuve — recenzja filmu

nowy początek recenzja

Je­stem wiel­ką fan­ką fil­mów scien­ce fic­tion. Wy­ma­gam od ni­ch nie tyl­ko świet­nej ja­ko­ści efek­tów, ale przede wszyst­kim do­bre­go po­my­słu. Fa­bu­ła „No­we­go po­cząt­ku” sta­wia ludz­ko­ść przed nie la­da wy­zwa­niem. Któ­re­goś dnia nad kil­ku­na­sto­ma miej­sca­mi na­szej pla­ne­ty po­ja­wi­ły się ol­brzy­mie stat­ki. Nikt nie po­tra­fi do­my­ślić się po co i skąd przy­by­ły, a na do­da­tek nie bar­dzo wia­do­mo jak o to spy­tać ich wła­ści­cie­li. Wszak nikt […]

więcej tekstów: Paulina

Zapłaciłem, to się bawię” — czy żyjemy w czasach „Ziemi Obiecanej”?

Nie­ste­ty czę­sto tak by­wa, że czy­jąś twór­czo­ść za­czy­na­my do­ce­niać i, co gor­sza, po­zna­wać do­pie­ro, kie­dy od­cho­dzi. Tak też je­st z mo­ją zna­jo­mo­ścią fil­mów An­drze­ja Waj­dy – po­mi­mo, że kil­ka lat te­mu mia­łam przy­jem­no­ść po­znać re­ży­se­ra oso­bi­ście, do tej po­ry oglą­da­łam je­dy­nie współ­cze­sne je­go fil­my – „Pa­na Ta­de­usza”, „Ze­mstę”, „Ka­tyń”, czy „Pan­nę Nikt”. Ni­gdy jed­nak nie za­po­zna­łam się z ty­mi star­szy­mi fil­ma­mi, […]

więcej tekstów: Agata

9 najlepszych filmów z Johnnym Deppem

Co Wam tu bę­dę owi­jać w ba­weł­nę — uwiel­biam Johnny’ego Dep­pa od­kąd pa­mię­tam. Je­st ca­ła rze­sza ak­to­rów, któ­rzy w jed­nym fil­mie ma­ją na imię Sta­szek, a w in­nym Ro­man i w su­mie na tym się koń­czy, bo gra­ją za­wsze iden­tycz­nie, tak sa­mo jak iden­tycz­nie wy­glą­da­ją w ga­zet­ce, w któ­rej zwie­rza­ją się póź­niej ze swo­ich głę­bo­ki­ch prze­my­śleń i nie­spo­ty­ka­ny­ch ni­gdzie in­dziej po­glą­dów. Na­to­mia­st John­ny ma ten ro­dzaj ta­len­tu, że w każ­dej ro­li po­tra­fi być in­nym czło­wie­kiem i za […]

więcej tekstów: Paulina

Wrażenia po obejrzeniu filmu „Wołyń” reż. Wojciech Smarzowski

Nie mia­łam w pla­na­ch dzie­le­nia się spo­strze­że­nia­mi po obej­rze­niu fil­mu Woj­cie­cha Sma­rzow­skie­go „Wo­łyń”, ale po wczo­raj­szym se­an­sie nie spo­sób prze­stać o nim my­śleć. Spo­dzie­wa­łam się, że bę­dzie cięż­ki, bo­le­sny i bar­dzo re­ali­stycz­ny, bo ta­kie je­st ki­no pa­na Sma­rzow­skie­go, ale mo­że wła­śnie dla­te­go je­st on naj­lep­szą oso­bą, któ­ra mo­gła na­krę­cić film o rze­zi Po­la­ków na kre­sa­ch. Nie bę­dę Was epa­to­wa­ła mo­ją oce­ną fil­mu pod ką­tem ar­ty­stycz­nym, bo uwa­żam, […]

więcej tekstów: Agata

Recenzja filmu „Młodość” reż. Paolo Sorrentino

Film Pa­olo Sor­ren­ti­no „Mło­do­ść” chcia­łam obej­rzeć od daw­na, nie uda­ło mi się jed­nak za­ła­pać na je­go se­ans w ki­nie. Z ki­nem zresz­tą je­stem na ba­kier, bo pła­ce­nie w War­sza­wie 32 zł za bi­let plus dru­gie ty­le za po­pcorn i co­lę to dla mnie ostre prze­gię­cie. Mo­że i do­brze się sta­ło, bo „Mło­do­ść” oglą­da­na w na spo­koj­nie, w do­mo­wym za­ci­szu to praw­dzi­wa uczta. Dziś mam dla Was kil­ka mo­ich re­flek­sji o fil­mie […]

więcej tekstów: Agata

Najlepsze polskie filmy ostatnich lat — subiektywna lista

Czę­sto sły­szę lub czy­tam opi­nie, że współ­cze­sne pol­skie fil­my są al­bo nud­ne i wy­du­ma­ne, al­bo ki­czo­wa­te i po pro­stu głu­pie. Po­mi­mo te­go, że z pew­no­ścią w pol­skim ki­nie nie bra­ku­je „dzieł”, któ­re mo­gą sta­no­wić za przy­kład po­wyż­sze­go, uwa­żam, że przez ostat­ni­ch kil­ka lat po­ja­wi­ło się spo­ro na­praw­dę do­bry­ch fil­mów. Dla­te­go ku chwa­le Oj­czy­zny, a tak­że dla za­in­te­re­so­wa­nia Was tym co do­bre, bo na­sze po­sta­no­wi­łam zro­bić […]

więcej tekstów: Agata

Chocolat – trochę inna recenzja filmu

Lu­bię bio­gra­fie. Po­tra­fią mnie nie­źle za­in­spi­ro­wać. Po­za tym uczą – nie tyl­ko o oso­bie, któ­rej lo­sy przed­sta­wia­ją, ale też o cza­sa­ch w ja­ki­ch ży­ła. Zda­rze­nia z ży­cia czło­wie­ka mó­wią nie­raz wię­cej o epo­ce niż ja­ka­kol­wiek jej cha­rak­te­ry­sty­ka. Dla­te­go wła­śnie za­in­te­re­so­wa­łam się fil­mem opo­wia­da­ją­cym o lo­sa­ch pierw­sze­go czar­no­skó­re­go klau­na, któ­ry  wraz ze swo­im sce­nicz­nym part­ne­rem, miał gi­gan­tycz­ny wpływ na roz­wój swo­jej dzie­dzi­ny. Hi­sto­ria ma­ło zna­na, a na­praw­dę wy­jąt­ko­wa. […]

więcej tekstów: Paulina

Pokój — recenzja filmu

Wol­no­ść, mi­ło­ść, na­dzie­ja, wal­ka. Znie­wo­le­nie, po­czu­cie bez­sen­su, sza­fo­wa­nie ży­ciem dziec­ka, zgo­da na cho­rą rze­czy­wi­sto­ść. Ca­ły świat ogra­ni­cza­ją­cy się do czte­rech ścian. Ten prze­sy­co­ny emo­cja­mi film, za­pa­da w pa­mięć na dłu­go. Po­kój wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina

Lobster — recenzja filmu

Lobster recenzja film

Obej­rza­łam Lob­ste­ra ze wzglę­du na ar­cy­cie­ka­wą te­ma­ty­kę. Film przed­sta­wia świat, w któ­rym sa­mot­no­ść je­st za­ka­za­na. W przy­pad­ku stra­ty part­ne­ra, nie­za­leż­nie od te­go co by­ło po­wo­dem, czło­wiek mu­si udać się do oso­bli­we­go ho­te­lu, gdzie ma zna­leźć swo­ją dru­gą po­ło­wę w cią­gu 45 dni. Je­śli mu się to nie uda, zo­sta­nie prze­mie­nio­ny w wy­bra­ne przez sie­bie zwie­rzę i do­ko­na ży­wo­ta w le­sie nie­opo­dal. wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina