Recenzja kremu pod oczy Vichy Aqualia Thermal

O ile nie mam za bar­dzo pro­ble­mów ze zna­le­zie­niem kre­mu pod oczy na noc, to cał­kiem cięż­ko je­st tra­fić na za­do­wa­la­ją­cy pro­dukt na dzień. A trze­ba wie­dzieć, że prze­ro­bi­łam już ich cał­kiem spo­ro. U mnie, w tym wy­pad­ku, zna­czą­cą  ro­lę od­gry­wa kon­sy­sten­cja ko­sme­ty­ku. Ide­ałem je­st śli­ska, ła­twa do roz­pro­wa­dze­nia,  że­lo­wa for­mu­ła – wchła­nia się bez pro­ble­mu, nie trze­ba dłu­go cze­kać, aż bę­dzie moż­na za­cząć na­kła­dać ma­ki­jaż (a wszyst­kie wie­my, […]

więcej tekstów: Paulina

Tonik hibiskusowy Sylveco

tonik hibiskusowy sylveco

Daw­no nie pi­sa­łam nic o ko­sme­ty­ka­ch, trze­ba to zmie­nić! Ostat­nio po­szu­ki­wa­łam do­bre­go to­ni­ku i wró­ci­łam do jed­ne­go z mo­ich ulu­bio­ny­ch, czy­li do hi­bi­sku­so­we­go fir­my Sy­lve­co. Świet­nie spraw­dza się zi­mą, ma do­sko­na­ły skład i cie­ka­wą kon­sy­sten­cję. wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina

Najbardziej przereklamowane kosmetyki

Są ta­kie ko­sme­ty­ki, któ­re wi­dzi się do­słow­nie wszę­dzie. Na blo­ga­ch, w ze­sta­wie­nia­ch hi­tów ko­sme­tycz­ny­ch na bab­ski­ch por­ta­la­ch, ja­ko hi­ty na KWC czy na You Tu­bie. Pa­trzy so­bie czło­wiek na nie, pa­trzy i na­gle sły­szy w gło­wie co­raz śmiel­szy gło­sik, że też by chciał. Bo po­dob­no naj­lep­sze, kul­to­we i nie da się na ni­ch za­wie­ść. wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina

Moje wiosenno — letnie inspiracje

Przez ostat­nie kil­ka mie­się­cy — i ze wzglę­dów fi­nan­so­wy­ch, i prak­tycz­ny­ch, sta­ram się nie ku­po­wać zbęd­ny­ch rze­czy. Co to zna­czy? Że dwa ra­zy za­sta­na­wiam się za­nim wsa­dzę do ko­szy­ka ko­lej­ną bluz­kę, czy ko­sme­tyk. Jed­nak na­dej­ście wio­sny i zbli­ża­ją­ce się la­to je­st dla mnie za­wsze in­spi­ru­ją­cym okre­sem, nie tyl­ko je­śli cho­dzi o za­ku­py, ale też zmia­nę sty­lu ży­cia, czy kre­atyw­ne wy­ko­rzy­sta­nie te­go, co już mam […]

więcej tekstów: Agata

Szminki dla chłodnej karnacji — 7 propozycji

Nie wiem jak Wy, ale ja nie wy­obra­żam so­bie ma­ki­ja­żu bez ko­lo­ru na usta­ch. Cięż­ko mi uwie­rzyć, że kie­dyś uży­wa­łam je­dy­nie bal­sa­mów i bez­barw­ny­ch błysz­czy­ków. Pa­mię­tam za to do­sko­na­le mo­ją pierw­szą czer­wień! Był to słyn­ny Alarm Rim­me­la. Wcze­sne cza­sy stu­denc­kie. Szmin­ka nie­zbyt mi pa­so­wa­ła i szyb­ko po­szła w od­staw­kę. A mo­że po pro­stu, wte­dy był to dla mnie zbyt od­waż­ny ko­lor? Nie­mniej jed­nak, wszyst­kie wie­my, że szu­ka­nie […]

więcej tekstów: Paulina

Moja recenzja pudełka ShinyBox

Ob­ser­wu­ję spo­ro blo­gów i vlo­gów ko­sme­tycz­ny­ch i kil­ka ra­zy wi­dzia­łam re­cen­zje pu­de­łek z ko­sme­ty­ka­mi, za­ma­wia­ny­ch z róż­ny­ch stron in­ter­ne­to­wy­ch. W lu­tym z cie­ka­wo­ści po­sta­no­wi­łam spraw­dzić co to za ustroj­stwo i za­mó­wić jed­no z ni­ch. Po po­rów­na­niu cen i ofert pa­dło na Shi­ny Box. Nie­ste­ty nie zwró­ci­łam uwa­gi na fakt, iż za­ma­wia­jąc pierw­sze pu­deł­ko, za­ma­wiam rów­nież sub­skryb­cję ko­lej­ny­ch pu­de­łek i za­nim się obej­rza­łam, stro­na au­to­ma­tycz­nie ścią­gnę­ła pie­nią­dze za pu­deł­ko mar­co­we… Nie ma jed­nak […]

więcej tekstów: Agata

Szkodliwe składniki kosmetyków — część 2

W ze­szłym ty­go­dniu pi­sa­łam o sub­stan­cja­ch uwa­ża­ny­ch za szko­dli­we, któ­re przy roz­sąd­nym sto­so­wa­niu oka­za­ły się cał­kiem w po­rząd­ku. Te­raz nad­sze­dł czas na skład­ni­ki, któ­ry­ch nie lu­bię, uni­kam i wo­lę nie mieć z ni­mi do czy­nie­nia. A i tak mam! Bo al­bo są w je­dze­niu, al­bo za bar­dzo nie ma dla ni­ch al­ter­na­ty­wy. Ge­ne­ral­nie jed­nak mam ta­ką za­sa­dę, że ko­sme­ty­ki w któ­ry­ch wy­stę­pu­ją mo­gą świet­nie pach­nieć, sie­dzieć w pięk­nej bu­te­lecz­ce i obie­cy­wać wiecz­ną […]

więcej tekstów: Paulina

Składniki kosmetyków, które okazały się dobre, mimo że są uważane za szkodliwe

Jak każ­da dziew­czy­na, mniej wię­cej od cza­sów gim­na­zjum uży­wa­łam so­bie, jak gdy­by ni­gdy nic, co­raz to in­ny­ch ko­sme­ty­ków w mniej­szy­ch lub więk­szy­ch ilo­ścia­ch, z lep­szym bą­dź gor­szym skut­kiem. Aż tu na­gle, bę­dąc już stu­dent­ką, pew­ne­go let­nie­go dnia pod­czas spa­ce­ru No­wym Świa­tem, usły­sza­łam od nie­oce­nio­nej Współ­au­tor­ki ni­niej­sze­go blo­ga te sło­wa: — a ty wie­sz, że pa­ra­be­ny w ko­sme­ty­ka­ch są ra­ko­twór­cze? wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina