Przekrój marca 2017

Ja­kimś cu­dem na­stał kwie­cień, wła­ści­wie mi­nę­ło już kil­ka ład­ny­ch, kwiet­nio­wy­ch dni, więc naj­wyż­szy czas że­by pod­su­mo­wać i po­że­gnać ma­rzec 🙂 Dzia­ło się jak zwy­kle spo­ro, czas rów­nież gnał jak sza­lo­ny, ale w tym przy­pad­ku nie je­st nam go żal — w koń­cu zbli­ża­li­śmy się do cie­plej­szy­ch, sło­necz­ny­ch dni, któ­re na­pa­wa­ją nas jesz­cze więk­szą ener­gią do dzia­ła­nia. W kwiet­niu cze­ka nas du­żo cie­ka­wy­ch wy­zwań, tak­że ty­ch blo­go­wy­ch, […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

Krótki wypad do Wrocławia

Jak mo­gli­ście za­uwa­żyć na na­szym in­sta­gra­mo­wym pro­fi­lu, na ko­niec lu­te­go wy­bra­ły­śmy się do Wro­cła­wia na kon­cert ze­spo­łu Fan­fa­re Cio­car­lia, któ­ry wy­ko­nu­je ge­ne­ral­nie rze­cz uj­mu­jąc mu­zy­kę bał­kań­ską. Po po­wro­cie z Rzy­mu do­pa­dł nas syn­drom „ży­cie bez pla­nu na ko­lej­ną po­dróż nie ma sen­su”. Zna­cie to uczu­cie?  Nam moc­no da­je się we zna­ki, więc uzna­ły­śmy, że żal nie sko­rzy­stać z bi­le­tów na lot Ry­ana­irem za 18 zł w dwie stro­ny 😉 Każ­dy po­wód […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

Życie Bez Reszty ma okrągły rok!

Dziś świę­tu­je­my pierw­sze uro­dzi­ny na­sze­go blo­ga 🙂 Rów­no rok te­mu opu­bli­ko­wa­ły­śmy pierw­szy tek­st, któ­rym by­ła re­la­cja z Pa­ry­ża. Dziś ma­my dla Was krót­kie pod­su­mo­wa­nie pierw­sze­go ro­ku stro­ny Ży­cie Bez Resz­ty i na­sze prze­my­śle­nia z blo­go­wa­niem zwią­za­ne. Przez dłu­gi czas zbie­ra­ły­śmy się do pro­wa­dze­nia blo­ga, po­cząt­ko­wo mia­ły­śmy pi­sać zgod­nie z na­szym wy­kształ­ce­niem o po­li­ty­ce, jed­nak tro­chę znie­chę­co­ne tym, co dzie­je się na pol­skiej sce­nie po­li­tycz­nej […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

Weekendowe rzymskie wakacje

Ty­le by­ło ocze­ki­wa­nia na na­sz wy­jazd do Rzy­mu, a mi­nął tak szyb­ko! Nie­ste­ty, jak po­wszech­nie wia­do­mo za­wsze to, co do­bre mi­ja jak przy uży­ciu cza­so­przy­spie­sza­cza. Co do sa­me­go wy­jaz­du, oby­dwie mia­ły­śmy in­ne ocze­ki­wa­nia, bo dla jed­nej z nas (Pau­li­ny) by­ła to czwar­ta wi­zy­ta w Rzy­mie, a dla dru­giej do­pie­ro pierw­sza. Co cie­ka­we, choć zna­my się pra­wie rów­no dzie­sięć lat, do tej po­ry nie­czę­sto po­dró­żo­wa­ły­śmy wspól­nie […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

Wino jest tworem kompletnym i spełnionym” – wywiad z Dariuszem Bąkowskim – sommelierem z restauracji Superiore

Po krót­kiej prze­rwie w na­szej wy­wia­do­wej se­rii po­wra­ca­my z ko­lej­ną roz­mo­wą. Tym ra­zem Da­riu­sz Bą­kow­ski — som­me­lier z re­stau­ra­cji Su­pe­rio­re w War­sza­wie, opo­wie­dział nam o taj­ni­ka­ch swo­jej  pra­cy i przede wszyst­kim o do­brym wi­nie! Do­wie­cie się mię­dzy in­ny­mi ja­kie są naj­po­pu­lar­niej­sze szcze­py, czy rze­czy­wi­ście im star­sze wi­no tym lep­sze, jak je ser­wo­wać i w ja­ki spo­sób naj­le­piej prze­cho­wy­wać Wa­sze cen­ne bu­tel­ki 🙂 Za­pra­sza­my do czy­ta­nia! wię­cej tek­stów: Aga­ta […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

13 najlepszych filmów, które obejrzałyśmy w 2016 roku

Wszę­dzie peł­no pod­su­mo­wań, su­mu­je­my i my! Dziś przed­sta­wi­my Wam ze­sta­wie­nie naj­lep­szy­ch fil­mów, któ­re nie­ko­niecz­nie mia­ły w 2016 r. pre­mie­rę, ale to wła­śnie w mi­nio­nym ro­ku naj­bar­dziej przy­pa­dły nam do gu­stu. Je­śli śle­dzi­cie na­sze prze­kro­je mie­sią­ca i re­cen­zje to na pew­no je zna­cie, ale faj­nie je­śli bę­dą ze­bra­ne ra­zem w jed­nym miej­scu z krót­kim opi­sem. . No to co? No to za­czy­na­my! . Pau­li­na . Eve­rest Film opar­ty na fak­tach. […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

Przekrój grudnia

Czas na ostat­ni prze­krój mie­sią­ca w 2016 ro­ku! Tak jak pew­nie więk­szo­ści z Was, gru­dzień mi­nął nam w świą­tecz­nej at­mos­fe­rze. Du­żo by­ło pre­zen­to­wej bie­ga­ni­ny, ogól­ne­go urwa­nia gło­wy w pra­cy, ale zna­la­zły­śmy czas na do­bre ki­no i do­brą lek­tu­rę. Szcze­rze mó­wiąc, z ra­do­ścią że­gna­my 2016 rok i ma­my bar­dzo du­że na­dzie­je, je­śli cho­dzi o nad­cho­dzą­cy 2017 ro­czek. Mu­si­my jed­nak przy­znać, że jed­ną z na­szy­ch naj­więk­szy­ch ra­do­ści w mi­ja­ją­cym ro­ku by­ło […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

#świętatużtuż — Pogotowie prezentowe

Już tyl­ko tro­chę po­nad dwa ty­go­dnie dzie­li nas od Świąt Bo­że­go Na­ro­dze­nia. Być mo­że już po­pa­dli­ście w go­rącz­kę świą­tecz­ny­ch przy­go­to­wań, a moż­li­we, że świą­tecz­ne za­ku­py do­pie­ro przed Wa­mi. Je­śli pla­nu­je­cie za­kup pre­zen­tów dla bli­ski­ch Wam osób (bo prze­cież nie je­st to naj­waż­niej­szy ele­ment Świąt), ma­my dla Was kon­kret­ną po­moc  w po­sta­ci li­sty po­my­słów na każ­dą kie­szeń! Na­sze po­my­sły na pre­zen­ty po­dzie­li­ły­śmy na róż­ne ka­te­go­rie, a każ­dą z ni­ch […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

Przekrój listopada

Wie­le osób twier­dzi, że li­sto­pad to naj­bar­dziej nie­przy­jem­ny mie­siąc w ro­ku… Na­wet je­śli tak je­st, to nam mi­nął nie­po­strze­że­nie! Pew­nie po­mo­gły w tym świę­ta pań­stwo­we i re­li­gij­ne, uro­dzi­ny jed­nej z nas 😉 emo­cje spor­to­we i pierw­szy w tym se­zo­nie śnieg. Mi­mo że czas, ja­ki po­zo­stał do koń­ca ro­ku kur­czy się nie­ubła­ga­nie, zdą­ży­ły­śmy obej­rzeć, prze­czy­tać i po­słu­chać kil­ku rze­czy, któ­ry­mi chce­my się z Wa­mi po­dzie­lić. Za­pra­sza­my do czy­ta­nia! wię­cej tek­stów: […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

Nasze ulubione warszawskie kawiarnie

O ile wio­sen­no — let­ni kli­mat sprzy­ja spo­tka­niom ple­ne­ro­wym, to je­sie­nią z chę­cią na dłu­go za­szy­ły­by­śmy się w przy­jem­ny­ch ka­wiar­nia­ny­ch wnę­trza­ch… Pro­blem po­le­ga na tym, że w War­sza­wie lo­ka­li mno­go, ale przy­tła­cza­ją­cą więk­szo­ść sta­no­wią sie­ciów­ki, któ­re nie­ste­ty są na­sta­wio­ne ra­czej na szyb­ką sprze­daż, niż na stwo­rze­nie swoj­skie­go kli­ma­tu. Za­wsze był to smut­ny kon­tra­st w po­rów­na­niu z Kra­ko­wem, czy Wro­cła­wiem, gdzie w na­tło­ku ka­me­ral­ny­ch pu­bów i ka­wiar­ni, ostat­nią rze­czą ja­ka przy­cho­dzi do gło­wy je­st wi­zy­ta […]

więcej tekstów: Agata & Paulina