Życie Bez Reszty ma okrągły rok!

Dziś świę­tu­je­my pierw­sze uro­dzi­ny na­sze­go blo­ga 🙂 Rów­no rok te­mu opu­bli­ko­wa­ły­śmy pierw­szy tek­st, któ­rym by­ła re­la­cja z Pa­ry­ża. Dziś ma­my dla Was krót­kie pod­su­mo­wa­nie pierw­sze­go ro­ku stro­ny Ży­cie Bez Resz­ty i na­sze prze­my­śle­nia z blo­go­wa­niem zwią­za­ne. Przez dłu­gi czas zbie­ra­ły­śmy się do pro­wa­dze­nia blo­ga, po­cząt­ko­wo mia­ły­śmy pi­sać zgod­nie z na­szym wy­kształ­ce­niem o po­li­ty­ce, jed­nak tro­chę znie­chę­co­ne tym, co dzie­je się na pol­skiej sce­nie po­li­tycz­nej […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

Weekendowe rzymskie wakacje

Ty­le by­ło ocze­ki­wa­nia na na­sz wy­jazd do Rzy­mu, a mi­nął tak szyb­ko! Nie­ste­ty, jak po­wszech­nie wia­do­mo za­wsze to, co do­bre mi­ja jak przy uży­ciu cza­so­przy­spie­sza­cza. Co do sa­me­go wy­jaz­du, oby­dwie mia­ły­śmy in­ne ocze­ki­wa­nia, bo dla jed­nej z nas (Pau­li­ny) by­ła to czwar­ta wi­zy­ta w Rzy­mie, a dla dru­giej do­pie­ro pierw­sza. Co cie­ka­we, choć zna­my się pra­wie rów­no dzie­sięć lat, do tej po­ry nie­czę­sto po­dró­żo­wa­ły­śmy wspól­nie […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

Wino jest tworem kompletnym i spełnionym” – wywiad z Dariuszem Bąkowskim – sommelierem z restauracji Superiore

Po krót­kiej prze­rwie w na­szej wy­wia­do­wej se­rii po­wra­ca­my z ko­lej­ną roz­mo­wą. Tym ra­zem Da­riu­sz Bą­kow­ski — som­me­lier z re­stau­ra­cji Su­pe­rio­re w War­sza­wie, opo­wie­dział nam o taj­ni­ka­ch swo­jej  pra­cy i przede wszyst­kim o do­brym wi­nie! Do­wie­cie się mię­dzy in­ny­mi ja­kie są naj­po­pu­lar­niej­sze szcze­py, czy rze­czy­wi­ście im star­sze wi­no tym lep­sze, jak je ser­wo­wać i w ja­ki spo­sób naj­le­piej prze­cho­wy­wać Wa­sze cen­ne bu­tel­ki 🙂 Za­pra­sza­my do czy­ta­nia! wię­cej tek­stów: Aga­ta […]

więcej tekstów: Agata & Paulina