Miłość, przyjaźń i rock’n’roll, czyli kilka słów o U2

Sty­czeń był na­praw­dę bar­dzo in­ten­syw­nym mie­sią­cem i na­sz blog moc­no na tym ucier­piał, ale te­raz wra­ca­my z no­wą ener­gią i po­my­sła­mi. W koń­cu uda­ło mi się do­koń­czyć tek­st, o któ­rym my­śla­łam dłu­go! Każ­dy kto mnie po­zna­je do­wia­du­je się szyb­ko, że ist­nie­ją dla mnie trzy świę­to­ści – FC Bar­ce­lo­na, Adam Ma­ły­sz i… U2 🙂 Tak, mi­mo, że już ja­kiś czas nie je­stem na­sto­lat­ką, na­dal trzy­mam […]

więcej tekstów: Agata

13 najlepszych filmów, które obejrzałyśmy w 2016 roku

Wszę­dzie peł­no pod­su­mo­wań, su­mu­je­my i my! Dziś przed­sta­wi­my Wam ze­sta­wie­nie naj­lep­szy­ch fil­mów, któ­re nie­ko­niecz­nie mia­ły w 2016 r. pre­mie­rę, ale to wła­śnie w mi­nio­nym ro­ku naj­bar­dziej przy­pa­dły nam do gu­stu. Je­śli śle­dzi­cie na­sze prze­kro­je mie­sią­ca i re­cen­zje to na pew­no je zna­cie, ale faj­nie je­śli bę­dą ze­bra­ne ra­zem w jed­nym miej­scu z krót­kim opi­sem. . No to co? No to za­czy­na­my! . Pau­li­na . Eve­rest Film opar­ty na fak­tach. […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

5 wystąpień TED motywujących do zmian w nowym roku

No­wy rok w mnie­ma­niu wie­lu z nas je­st naj­lep­szym cza­sem na no­wy po­czą­tek, po­zy­tyw­ną zmia­nę, re­ali­za­cję no­wy­ch, choć za­zwy­czaj po­wta­rza­ny­ch co ro­ku po­sta­no­wień. Nie je­stem w tej ma­te­rii ory­gi­nal­na. Ja też na prze­kór wszyst­kim twier­dzą­cym, że 1 stycz­nia to tyl­ko ko­lej­ny dzień w ka­len­da­rzu, każ­dy dzień je­st do­bry by za­cząć, a tak po­za tym „nie moż­na ro­bić zbyt wie­lu po­sta­no­wień, bo żad­ne­go się nie zre­ali­zu­je”, każ­dy […]

więcej tekstów: Agata