Przekrój grudnia

Czas na ostat­ni prze­krój mie­sią­ca w 2016 ro­ku! Tak jak pew­nie więk­szo­ści z Was, gru­dzień mi­nął nam w świą­tecz­nej at­mos­fe­rze. Du­żo by­ło pre­zen­to­wej bie­ga­ni­ny, ogól­ne­go urwa­nia gło­wy w pra­cy, ale zna­la­zły­śmy czas na do­bre ki­no i do­brą lek­tu­rę. Szcze­rze mó­wiąc, z ra­do­ścią że­gna­my 2016 rok i ma­my bar­dzo du­że na­dzie­je, je­śli cho­dzi o nad­cho­dzą­cy 2017 ro­czek. Mu­si­my jed­nak przy­znać, że jed­ną z na­szy­ch naj­więk­szy­ch ra­do­ści w mi­ja­ją­cym ro­ku by­ło […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

Pasażerowie — reż. M. Tyldum — recenzja filmu

Mo­je pod­sta­wo­we sko­ja­rze­nie po obej­rze­niu Pa­sa­że­rów je­st ta­kie, że to ni mniej ni wię­cej, tyl­ko bab­skie scien­ce fic­tion. To zde­cy­do­wa­nie nie je­st film, któ­ry zo­sta­wia w wi­dzu ja­kiś trwa­ły ślad. Ot, mi­łe dla oka ro­man­si­dło w ko­smo­sie, któ­re w trak­cie oglą­da­nia je­st bar­dzo przy­jem­ne, ale wie­sz, że póź­niej ła­two o nim za­po­mni­sz. Głów­nym mo­ty­wem je­st jed­nak nie mi­ło­ść, a po­dróż. I to nie tyl­ko ta mię­dzy­ga­lak­tycz­na, któ­ra ma za­owo­co­wać […]

więcej tekstów: Paulina

#świętatużtuż Filmowe święta, niekoniecznie z filmami świątecznymi ;)

Nie wiem jak Wy, ale ja uwiel­biam spę­dzać Świę­ta nad­ra­bia­jąc za­le­gło­ści fil­mo­we. Oczy­wi­ście nie twier­dzę, że ta­ki je­st sens ty­ch świąt – naj­waż­niej­sza je­st prze­cież ro­dzin­na at­mos­fe­ra, a gdzieś nie­da­le­ko niej tak­że so­lid­ne na­je­dze­nie się, ale prze­cież je­st to też do­bry czas by od­po­cząć i nie spie­sząc się le­ni­wie od­da­wać się lek­tu­rze lub oglą­da­niu fil­mów wła­śnie 😉  Je­śli ma­cie za­miar usią­ść przed te­le­wi­zo­ra­mi, […]

więcej tekstów: Agata

#świętatużtuż — Warto być dobrym, nie tylko od święta

Świę­ta Bo­że­go Na­ro­dze­nia to ma­gicz­ny czas. Po­mi­jam fakt, że kil­ka przed­świą­tecz­ny­ch ty­go­dni czę­sto my­śli­my głów­nie o pre­zen­ta­ch, ja­dło­spi­sie na ko­la­cję wi­gi­lij­ną i świą­tecz­ny obiad oraz kwe­stia­ch lo­gi­stycz­ny­ch. Świę­ta to przede wszyst­kim czas spo­tkań z ludź­mi naj­bliż­szy­mi, a tak­że mo­ment, w któ­rym je­ste­śmy w sta­nie wy­krze­sać z sie­bie tro­chę wię­cej do­bra, niż na co dzień. Wiel­ką po­pu­lar­no­ścią (co je­st fan­ta­stycz­ne) cie­szą się zbiór­ki rze­czy, li­cy­ta­cje i in­ne ak­cje cha­ry­ta­tyw­ne, któ­ry­ch ce­lem […]

więcej tekstów: Agata

#świętatużtuż — Pogotowie prezentowe

Już tyl­ko tro­chę po­nad dwa ty­go­dnie dzie­li nas od Świąt Bo­że­go Na­ro­dze­nia. Być mo­że już po­pa­dli­ście w go­rącz­kę świą­tecz­ny­ch przy­go­to­wań, a moż­li­we, że świą­tecz­ne za­ku­py do­pie­ro przed Wa­mi. Je­śli pla­nu­je­cie za­kup pre­zen­tów dla bli­ski­ch Wam osób (bo prze­cież nie je­st to naj­waż­niej­szy ele­ment Świąt), ma­my dla Was kon­kret­ną po­moc  w po­sta­ci li­sty po­my­słów na każ­dą kie­szeń! Na­sze po­my­sły na pre­zen­ty po­dzie­li­ły­śmy na róż­ne ka­te­go­rie, a każ­dą z ni­ch […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

Przekrój listopada

Wie­le osób twier­dzi, że li­sto­pad to naj­bar­dziej nie­przy­jem­ny mie­siąc w ro­ku… Na­wet je­śli tak je­st, to nam mi­nął nie­po­strze­że­nie! Pew­nie po­mo­gły w tym świę­ta pań­stwo­we i re­li­gij­ne, uro­dzi­ny jed­nej z nas 😉 emo­cje spor­to­we i pierw­szy w tym se­zo­nie śnieg. Mi­mo że czas, ja­ki po­zo­stał do koń­ca ro­ku kur­czy się nie­ubła­ga­nie, zdą­ży­ły­śmy obej­rzeć, prze­czy­tać i po­słu­chać kil­ku rze­czy, któ­ry­mi chce­my się z Wa­mi po­dzie­lić. Za­pra­sza­my do czy­ta­nia! wię­cej tek­stów: […]

więcej tekstów: Agata & Paulina