Nasze ulubione warszawskie kawiarnie

O ile wio­sen­no — let­ni kli­mat sprzy­ja spo­tka­niom ple­ne­ro­wym, to je­sie­nią z chę­cią na dłu­go za­szy­ły­by­śmy się w przy­jem­ny­ch ka­wiar­nia­ny­ch wnę­trza­ch… Pro­blem po­le­ga na tym, że w War­sza­wie lo­ka­li mno­go, ale przy­tła­cza­ją­cą więk­szo­ść sta­no­wią sie­ciów­ki, któ­re nie­ste­ty są na­sta­wio­ne ra­czej na szyb­ką sprze­daż, niż na stwo­rze­nie swoj­skie­go kli­ma­tu. Za­wsze był to smut­ny kon­tra­st w po­rów­na­niu z Kra­ko­wem, czy Wro­cła­wiem, gdzie w na­tło­ku ka­me­ral­ny­ch pu­bów i ka­wiar­ni, ostat­nią rze­czą ja­ka przy­cho­dzi do gło­wy je­st wi­zy­ta […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

Nowy początek — reż. Denis Villeneuve — recenzja filmu

nowy początek recenzja

Je­stem wiel­ką fan­ką fil­mów scien­ce fic­tion. Wy­ma­gam od ni­ch nie tyl­ko świet­nej ja­ko­ści efek­tów, ale przede wszyst­kim do­bre­go po­my­słu. Fa­bu­ła „No­we­go po­cząt­ku” sta­wia ludz­ko­ść przed nie la­da wy­zwa­niem. Któ­re­goś dnia nad kil­ku­na­sto­ma miej­sca­mi na­szej pla­ne­ty po­ja­wi­ły się ol­brzy­mie stat­ki. Nikt nie po­tra­fi do­my­ślić się po co i skąd przy­by­ły, a na do­da­tek nie bar­dzo wia­do­mo jak o to spy­tać ich wła­ści­cie­li. Wszak nikt […]

więcej tekstów: Paulina

Zapłaciłem, to się bawię” — czy żyjemy w czasach „Ziemi Obiecanej”?

Nie­ste­ty czę­sto tak by­wa, że czy­jąś twór­czo­ść za­czy­na­my do­ce­niać i, co gor­sza, po­zna­wać do­pie­ro, kie­dy od­cho­dzi. Tak też je­st z mo­ją zna­jo­mo­ścią fil­mów An­drze­ja Waj­dy – po­mi­mo, że kil­ka lat te­mu mia­łam przy­jem­no­ść po­znać re­ży­se­ra oso­bi­ście, do tej po­ry oglą­da­łam je­dy­nie współ­cze­sne je­go fil­my – „Pa­na Ta­de­usza”, „Ze­mstę”, „Ka­tyń”, czy „Pan­nę Nikt”. Ni­gdy jed­nak nie za­po­zna­łam się z ty­mi star­szy­mi fil­ma­mi, […]

więcej tekstów: Agata

10 rzeczy, które kochamy w Polsce i Polakach

Za­sad­ni­czo, kie­dy za­czy­na­sz za­sta­na­wiać się za co tak na­praw­dę ko­cha­sz Pol­skę, za­zwy­czaj na­su­wa się wnio­sek, że z Oj­czy­zną, jak z mat­ką – na­wet jak iry­tu­je, czy spra­wia przy­kro­ść, ko­cha­sz ją za to, że po pro­stu je­st. No do­brze, ale bio­rąc pod uwa­gę na­sze na­ro­do­we upodo­ba­nie do na­rze­ka­nia (któ­re bar­dzo lu­bi­my kul­ty­wo­wać), war­to je­st cza­sem, od pa­trio­tycz­ne­go świę­ta, za­stą­pić czymś po­zy­tyw­nym, na przy­kład krót­ką re­flek­sją o tym, czym […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

Bajki dla dorosłych

Po­dob­no czło­wiek po­trze­bu­je au­to­ry­te­tu. Pew­nie tak je­st, ja­kaś oś ży­cia czy punkt od­nie­sie­nia za­wsze po­ma­ga­ją że­by się nie po­gu­bić. Kie­dyś au­to­ry­te­ty by­ły okre­ślo­ne od­gór­nie, ale po­nie­waż czę­sto nie­słusz­nie, zo­sta­ły od­rzu­co­ne. No bo te­raz mo­że­my uczyć się wszyst­kie­go sa­mi i to o wie­le szyb­ciej niż prze­sta­rza­li, za­ku­rze­ni eks­per­ci. Po­za tym, co z te­go, że coś tam prze­ży­li, gdy my, mą­drzy sta­ty­sty­ka­mi, wie­my że je­cha­li […]

więcej tekstów: Paulina

Przekrój października

Ostat­nio opu­bli­ko­wa­ły­śmy zdję­cio­we pod­su­mo­wa­nie paź­dzier­ni­ka, więc naj­wyż­szy czas na prze­krój mie­sią­ca! Za­pra­sza­my do czy­ta­nia — mo­że wśród na­szy­ch ulu­bio­ny­ch od­kryć mie­sią­ca znaj­dzie­cie coś dla sie­bie 😉 wię­cej tek­stów: Aga­ta & Pau­li­na

więcej tekstów: Agata & Paulina

Październik 2016 w migawce

Trzy dni te­mu po­że­gna­li­śmy desz­czo­wy paź­dzier­nik i za­czę­li­śmy jesz­cze bar­dziej po­chmur­ny li­sto­pad — nie mo­gło za­tem za­brak­nąć na­sze­go zdję­cio­we­go pod­su­mo­wa­nia mi­nio­ne­go mie­sią­ca. Mi­nął nam ku­li­nar­nie, mu­zycz­nie i po­dróż­ni­czo. Nie za­bra­kło tak­że ba­aar­dzo mi­ły­ch spo­tkań towarzystkich…a z resz­tą, sa­mi zo­bacz­cie! wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina