Tonik hibiskusowy Sylveco

tonik hibiskusowy sylveco

Daw­no nie pi­sa­łam nic o ko­sme­ty­ka­ch, trze­ba to zmie­nić! Ostat­nio po­szu­ki­wa­łam do­bre­go to­ni­ku i wró­ci­łam do jed­ne­go z mo­ich ulu­bio­ny­ch, czy­li do hi­bi­sku­so­we­go fir­my Sy­lve­co. Świet­nie spraw­dza się zi­mą, ma do­sko­na­ły skład i cie­ka­wą kon­sy­sten­cję. wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina

Jesienno — zimowe wyzwania, cele i inspiracje

Aga­ta Jak już wie­cie z ta­gu, któ­ry nie­daw­no wrzu­ci­ła Pau­li­na, je­st ona wiel­bi­ciel­ką je­sie­ni. Dla mnie je­sień i zi­ma to czas, któ­ry mógł­by – i po­wi­nien – nie ist­nieć! Cóż, bio­rąc pod uwa­gę mo­je uwiel­bie­nie dla słoń­ca i cie­pła, mam dwa wyj­ścia: al­bo wy­emi­gro­wać na sło­necz­ne po­łu­dnie (je­st to ja­kaś opcja, ale nie­ste­ty mi­ło­ść do Oj­czy­zny prze­wa­ża), al­bo za­ak­cep­to­wać fakt, że przez po­nad po­ło­wę ro­ku je­st ciem­no i zim­no i po­szu­kać […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

9 najlepszych filmów z Johnnym Deppem

Co Wam tu bę­dę owi­jać w ba­weł­nę — uwiel­biam Johnny’ego Dep­pa od­kąd pa­mię­tam. Je­st ca­ła rze­sza ak­to­rów, któ­rzy w jed­nym fil­mie ma­ją na imię Sta­szek, a w in­nym Ro­man i w su­mie na tym się koń­czy, bo gra­ją za­wsze iden­tycz­nie, tak sa­mo jak iden­tycz­nie wy­glą­da­ją w ga­zet­ce, w któ­rej zwie­rza­ją się póź­niej ze swo­ich głę­bo­ki­ch prze­my­śleń i nie­spo­ty­ka­ny­ch ni­gdzie in­dziej po­glą­dów. Na­to­mia­st John­ny ma ten ro­dzaj ta­len­tu, że w każ­dej ro­li po­tra­fi być in­nym czło­wie­kiem i za […]

więcej tekstów: Paulina

Tour de Bieszczady, czyli cz. 2 relacji z wakacji

Choć od wa­ka­cji mi­nę­ło pół­to­ra mie­sią­ca, czu­ję jak­by to by­ła ca­ła wiecz­no­ść. Cięż­ko mi by­ło się ze­brać do na­pi­sa­nia tek­stu o Biesz­cza­da­ch z pro­ste­go po­wo­du — by­ło mi żal, że do ko­lej­ny­ch wa­ka­cji jesz­cze ty­le cza­su. Szczę­śli­wie wraz z no­wy­mi wy­jaz­do­wy­mi pla­na­mi, na­de­szła du­ża chęć, by po­dzie­lić się z Wa­mi wra­że­nia­mi z mo­jej pierw­szej wi­zy­ty w Biesz­cza­da­ch. Wcze­śniej opi­sy­wa­łam Wam mo­je i Ku­by To­ur de Pod­kar­pa­cie, czy­li na­sze krót­kie wy­ciecz­ki […]

więcej tekstów: Agata

Wrażenia po obejrzeniu filmu „Wołyń” reż. Wojciech Smarzowski

Nie mia­łam w pla­na­ch dzie­le­nia się spo­strze­że­nia­mi po obej­rze­niu fil­mu Woj­cie­cha Sma­rzow­skie­go „Wo­łyń”, ale po wczo­raj­szym se­an­sie nie spo­sób prze­stać o nim my­śleć. Spo­dzie­wa­łam się, że bę­dzie cięż­ki, bo­le­sny i bar­dzo re­ali­stycz­ny, bo ta­kie je­st ki­no pa­na Sma­rzow­skie­go, ale mo­że wła­śnie dla­te­go je­st on naj­lep­szą oso­bą, któ­ra mo­gła na­krę­cić film o rze­zi Po­la­ków na kre­sa­ch. Nie bę­dę Was epa­to­wa­ła mo­ją oce­ną fil­mu pod ką­tem ar­ty­stycz­nym, bo uwa­żam, […]

więcej tekstów: Agata

Przekrój września 2016

Sko­ro po­dzie­li­ły­śmy się z Wa­mi na­szy­mi zdję­cio­wy­mi wspo­mnie­nia­mi z wrze­śnia, czas na na­sze naj­cen­niej­sze od­kry­cia mie­sią­ca, czy­li prze­krój wrze­śnia 🙂 Tym ra­zem po­le­ca­my Wam du­żo fil­mów, coś do po­czy­ta­nia, per­fu­my i re­lak­su­ją­cy ko­sme­tyk za gro­sze. wię­cej tek­stów: Aga­ta & Pau­li­na

więcej tekstów: Agata & Paulina

Wrzesień 2016 w migawce

Wrze­sień to ulu­bio­ny mie­siąc jed­nej z nas (Pau­li­na). Dru­ga z nas (Aga­ta), ma bar­dziej mie­sza­ne od­czu­cia, bo jed­nak wrze­sień osta­tecz­nie koń­czy uko­cha­ne la­to. Te­go­rocz­ny wrze­sień po­go­dził jed­nak na­sze upodo­ba­nia i przy­nió­sł nam du­żo let­ni­ch dni, z przy­jem­ną tem­pe­ra­tu­rą, ide­al­ny­ch do spa­ce­rów po mie­ście. Jak wy­glą­dał wrze­sień uchwy­co­ny na na­szy­ch zdję­cia­ch? Zo­bacz­cie! wię­cej tek­stów: Aga­ta & Pau­li­na

więcej tekstów: Agata & Paulina