TAG kocham jesień

Na­resz­cie na­de­szła mo­ja uko­cha­na po­ra ro­ku, w związ­ku z czym od­ży­łam. Dziś te­mat lek­ki i przy­jem­ny, bo je­sień to dla mnie czas nie­skrę­po­wa­ne­go re­lak­su. Uwiel­biam wie­czo­ry spę­dza­ne w przy­tul­nym do­mu, z książ­ką i przy aro­ma­cie świe­cy. Je­sien­na de­pre­sja je­st mi cał­ko­wi­cie ob­ca, roz­pie­ra mnie ener­gia, a tę­sk­no­ta za dłu­gim dniem ro­dzi się do­pie­ro w lu­tym. Roz­glą­da­jąc się wo­kół do­szłam do wnio­sku, że w ostat­nim cza­sie wrę­cz wy­pa­da tę­sk­nić za la­tem i na­rze­kać, […]

więcej tekstów: Paulina

Recenzja filmu „Młodość” reż. Paolo Sorrentino

Film Pa­olo Sor­ren­ti­no „Mło­do­ść” chcia­łam obej­rzeć od daw­na, nie uda­ło mi się jed­nak za­ła­pać na je­go se­ans w ki­nie. Z ki­nem zresz­tą je­stem na ba­kier, bo pła­ce­nie w War­sza­wie 32 zł za bi­let plus dru­gie ty­le za po­pcorn i co­lę to dla mnie ostre prze­gię­cie. Mo­że i do­brze się sta­ło, bo „Mło­do­ść” oglą­da­na w na spo­koj­nie, w do­mo­wym za­ci­szu to praw­dzi­wa uczta. Dziś mam dla Was kil­ka mo­ich re­flek­sji o fil­mie […]

więcej tekstów: Agata

Kontakt z drugim człowiekiem to nasza naturalna potrzeba” wywiad z Pauliną z serwisu MyYummie

Dziś za­pra­sza­my Was na wy­wiad z Pau­li­ną Zie­liń­ską, któ­ra je­st za­ło­ży­ciel­ką My­Y­um­mie — ser­wi­su spo­łecz­no­ścio­we­go, któ­ry uła­twia dzie­le­nie się po­sił­ka­mi i wspól­ne, są­siedz­kie uczto­wa­nie. Pau­li­na opo­wie­dzia­ła nam o tym, co by­ło po­wo­dem za­ło­że­nia ta­kiej stro­ny, jak dzia­ła i czy w rze­czy­wi­sto­ści no­wy­ch tech­no­lo­gii i strze­żo­ny­ch osie­dli, je­st jesz­cze miej­sce na tra­dy­cyj­ne sto­sun­ki są­siedz­kie? Za­pra­sza­my do lek­tu­ry! 😉  wię­cej tek­stów: Aga­ta & Pau­li­na

więcej tekstów: Agata & Paulina

35 najlepszych cytatów z Doriana Graya

portret doriana graya

Osca­ra Wilde’a pew­nie nie trze­ba ni­ko­mu spe­cjal­nie przed­sta­wiać, bo to czło­wiek — iko­na. In­spi­ru­ją­cy, tak jak jed­na z je­go naj­bar­dziej skan­da­li­zu­ją­cy­ch ksią­żek, któ­ra je­st te­ma­tem dzi­siej­sze­go wpi­su. In­try­gu­ją­cy, tak jak pa­ra­dok­sy, któ­re w niej za­warł. By­ła to nie­ste­ty je­dy­na po­wie­ść Wilde’a, któ­ra zo­sta­ła wy­da­na. Spro­wa­dzi­ła na nie­go ol­brzy­mią fa­lę kry­ty­ki i znisz­czy­ła mu re­pu­ta­cję. Dziś nie bu­dzi już ta­ki­ch emo­cji jak w XIX wie­ku, ale w dal­szym cią­gu je­st to dzie­ło […]

więcej tekstów: Paulina

Tour de Podkarpacie, czyli cz. 1 relacji z wakacji

Dziś mam dla Was du­uużo li­te­rek do prze­czy­ta­nia 🙂 Je­śli ob­ser­wu­je­cie na­sz pro­fil na In­sta­gra­mie, na pew­no za­uwa­ży­li­ście, że w tym ro­ku urlop spę­dzi­łam zwie­dza­jąc Pod­kar­pa­cie. Wraz z mo­im chło­pa­kiem zde­cy­do­wa­li­śmy, że wy­jazd po­dzie­li­my na dwie czę­ści – zwie­dza­nie pod­kar­pac­ki­ch mia­st i mia­ste­czek oraz cho­dze­nie po gó­ra­ch. Na­szą ba­zą wy­pa­do­wą był Po­lań­czyk – stwier­dzi­li­śmy, że je­st z nie­go rów­nie da­le­ko do Prze­my­śla, jak i na Tar­ni­cę. Dziś przy­bli­żę Wam pierw­szą czę­ść […]

więcej tekstów: Agata

Rudawy Janowickie — część 2

Zamek Bolczów

Nie­daw­no opu­bli­ko­wa­łam po­st ze zdję­cia­mi z Ru­daw Ja­no­wic­ki­ch. Te­raz czas na obie­ca­ną dru­gą czę­ść. Do­wie­cie się z niej co moż­na tam ro­bić i któ­re miej­sca war­to zo­ba­czyć, je­śli nie­ko­niecz­nie ko­cha­cie cho­dzić du­żo po gó­ra­ch czy wspi­nać się na skał­ki. I bez te­go do­ce­ni­cie uro­ki Ru­daw­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go – są tam je­zio­ra jak nie z te­go świa­ta i ta­jem­ni­czy za­mek ukry­ty na szczy­cie gó­ry. Opró­cz te­go moż­na od­wie­dzić […]

więcej tekstów: Paulina

Przekrój sierpnia

Nie bę­dzie za­sko­cze­niem je­śli na­pi­sze­my, że sier­pień mi­nął nie­po­strze­że­nie — dla nas chy­ba po­dwój­nie szyb­ko, w związ­ku z tym, że oby­dwie mia­ły­śmy urlop. Mi­mo to, uda­ło się i wy­je­chać, od­kryć kil­ka cie­ka­wy­ch miej­sc i rze­czy, po­słu­chać do­brej mu­zy­ki i zro­bić po­rząd­ne za­ku­py. Dla­te­go je­sień wi­ta­my z pod­nie­sio­nym czo­łem, a tym­cza­sem, za­pra­sza­my Was na na­sz prze­krój te­go co zro­bi­ło na nas wra­że­nie w sierp­niu! wię­cej tek­stów: Aga­ta & Pau­li­na

więcej tekstów: Agata & Paulina