Sierpień 2016 w migawce

Ko­lej­ny let­ni mie­siąc za na­mi. Pew­nie dla­te­go, że przez ca­ły rok wy­pa­tru­je­my la­ta, mi­ja ono tak szyb­ko. Wrze­sień też ma swo­je uro­ki, ale jed­nak dni są chłod­niej­sze i krót­sze. Nie­mniej jed­nak, sierp­nio­wa po­go­da nie ka­pry­si­ła zbyt moc­no, co by­ło dla nas szcze­gól­nie waż­ne ze wzglę­du na za­pla­no­wa­ne wy­jaz­dy. Dzię­ki te­mu, że sło­necz­ko do­pi­sa­ło, ma­my du­żo zdjęć, któ­ry­mi chce­my się z Wa­mi po­dzie­lić w sierp­nio­wej […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

Rudawy Janowickie — część 1

Dziś nie bę­dzie ja­koś bar­dzo me­ry­to­rycz­nie, ale nie za­wsze mu­si. Bę­dzie za to spo­koj­nie i sen­nie. Ma­my ko­niec sierp­nia i ła­pię wła­śnie te ma­gicz­ne mo­men­ty na gra­ni­cy la­ta i je­sie­ni. To je­st na­praw­dę świet­ny czas — je­st jesz­cze cie­pło i przy­jem­nie, ale czuć już po­wiew ja­kiejś ta­kiej no­stal­gii, któ­ra sprzy­ja te­mu, aby wresz­cie zwol­nić. Moż­na więc po­wie­dzieć, że w le­cie naj­bar­dziej lu­bię je­go ko­niec. Wte­dy też naj­czę­ściej bio­rę urlop. Faj­nie […]

więcej tekstów: Paulina

50 faktów o nas

Jak ten czas le­ci! W nie­dzie­lę mi­nę­ło do­kład­nie pół ro­ku ist­nie­nia na­sze­go blo­ga. 21 lu­te­go po­ja­wił się pierw­szy wpis Aga­ty o tym co war­to zo­ba­czyć w Pa­ry­żu. Od tam­te­go cza­su opu­bli­ko­wa­ły­śmy po­nad 60 po­stów i do­pie­ro się roz­krę­ca­my 😉 Po­my­śla­ły­śmy więc, że dziś je­st do­bra oka­zja, że­by­ście do­wie­dzie­li się o nas cze­goś wię­cej. Dziś tag 50 fak­tów o nas! wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina

Najlepsze polskie filmy ostatnich lat — subiektywna lista

Czę­sto sły­szę lub czy­tam opi­nie, że współ­cze­sne pol­skie fil­my są al­bo nud­ne i wy­du­ma­ne, al­bo ki­czo­wa­te i po pro­stu głu­pie. Po­mi­mo te­go, że z pew­no­ścią w pol­skim ki­nie nie bra­ku­je „dzieł”, któ­re mo­gą sta­no­wić za przy­kład po­wyż­sze­go, uwa­żam, że przez ostat­ni­ch kil­ka lat po­ja­wi­ło się spo­ro na­praw­dę do­bry­ch fil­mów. Dla­te­go ku chwa­le Oj­czy­zny, a tak­że dla za­in­te­re­so­wa­nia Was tym co do­bre, bo na­sze po­sta­no­wi­łam zro­bić […]

więcej tekstów: Agata

Recenzja książki Marti Olsen Laney — „Introwertyzm to zaleta”

introwertyzm

Od ja­kie­goś cza­su cho­dzi mi po gło­wie po­my­sł, że­by na­pi­sać coś o in­tro­wer­ty­zmie. Z pierw­szej rę­ki, bo tak się skła­da, że okre­ślam sie­bie wła­śnie ja­ko in­tro­wer­ty­ka. Nie stu­pro­cen­to­we­go, ale jed­nak zde­cy­do­wa­nie prze­wa­ża­ją u mnie ce­chy, któ­re na tę „przy­pa­dło­ść” wska­zu­ją. Jed­nak, chcąc przed­sta­wić ten te­mat tak pre­cy­zyj­nie jak po­win­nam, mu­sia­ła­bym wła­ści­wie stre­ścić książ­kę „In­tro­wer­ty­zm to za­le­ta”. Nie ma to jed­nak sen­su, bo po co ko­pio­wać tre­ść po kimś. Stwier­dzi­łam […]

więcej tekstów: Paulina

Nie poszukuję już straconego czasu

Nie­daw­no na­szły mnie re­flek­sje o prze­mi­ja­ją­cym cza­sie i szan­sa­ch, któ­ry­ch do tej po­ry nie wy­ko­rzy­sta­łam. To po­wra­ca­ją­ce uczu­cie. Wy­obraź­cie so­bie, że po mo­ich 20 uro­dzi­na­ch do­ło­wa­łam się tym, że nie zo­sta­nę już gwiaz­dą te­ni­sa, ani ba­le­tu (nie, ni­gdy nie tre­no­wa­łam te­ni­sa, a na ba­let cho­dzi­łam tyl­ko w pod­sta­wów­ce). Po­tem koń­cząc stu­dia wy­rzu­ca­łam so­bie, że nie wie­le pod­czas ni­ch dzia­ła­łam, je­śli cho­dzi o zdo­by­wa­nie do­świad­cze­nia za­wo­do­we­go. Te­raz z ko­lei na­cho­dzą […]

więcej tekstów: Agata

Studia humanistyczne — warto?

studia humanistyczne

Ma­cie ja­kieś za­in­te­re­so­wa­nia, któ­re chce­cie roz­wi­jać, ale bo­icie się, że nie znaj­dzie­cie póź­niej swo­je­go miej­sca na ryn­ku pra­cy? Nie wie­cie, czy uczyć się tak zwa­ne­go „cze­goś przy­dat­ne­go”, czy iść za gło­sem wła­snej in­tu­icji? Pra­ca, któ­ra je­st pa­sją to fa­na­be­ria? wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina

Uwielbiam pracę z ludźmi” — wywiad z florystką Anią Krasnodębską

Ko­lej­ny z na­szy­ch wy­wia­dów z cie­ka­wy­mi i in­spi­ru­ją­cy­mi ko­bie­ta­mi, to roz­mo­wa z Anią Kra­sno­dęb­ską, któ­ra pro­wa­dzi pra­cow­nię flo­ry­stycz­ną Hibiskus.pl. Mi­mo ogrom­ne­go na­tło­ku pra­cy, Ania zna­la­zła czas by opo­wie­dzieć nam o tym jak wy­glą­da pra­ca flo­ry­sty i co­dzien­no­ść w bran­ży even­to­wej. W na­szym wy­wia­dzie znaj­dzie­cie też kil­ka cie­ka­wo­stek na te­mat or­ga­ni­zo­wa­nia ślu­bów i in­for­ma­cji prak­tycz­ny­ch, je­śli cho­dzi o wy­bór i prze­cho­wy­wa­nie kwia­tów. To co, za­pra­sza­my do czy­ta­nia! 😉 wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina

Moje miejsca w Krakowie cz. 1 — gdzie zjeść (i wypić)

Kra­ków to dla mnie ab­so­lut­nie ma­gicz­ne mia­sto i jed­no z naj­pięk­niej­szy­ch miej­sc, ja­kie wi­dzia­łam. Pi­szę to z peł­ną od­po­wie­dzial­no­ścią i świa­do­mo­ścią, że ja­ko War­sza­wian­ka po­win­nam ob­ru­szać się na ta­kie stwier­dze­nia 😉 Ale cza­sem trze­ba spoj­rzeć praw­dzie w oczy — Kra­ków pięk­ny je­st i ba­sta. Ja­ko, że by­łam w nim nie­zli­czo­ną ilo­ść ra­zy, mam tam swo­je miej­sca, do któ­ry­ch lu­bię wra­cać. Wie­dzą to moi zna­jo­mi, któ­ry­ch za­wsze pro­wa­dzę do spraw­dzo­ny­ch knajp,czy mu­ze­ów. Dla­te­go chcia­łam i Wam […]

więcej tekstów: Agata

Przekrój lipca

Ko­niec mie­sią­ca, to nie tyl­ko na­sze zdję­cio­we pod­su­mo­wa­nie, ale też ze­sta­wie­nie wszyst­ki­ch naj­lep­szy­ch od­kryć mi­nio­ne­go mie­sią­ca — ksią­żek, ko­sme­ty­ków, fil­mów i in­ny­ch in­szo­ści. Li­piec zo­stał zdo­mi­no­wa­ny przez wy­prze­da­że, ale zna­la­zły­śmy też kil­ka cie­ka­wy­ch lin­ków i ma­my na­dzie­ję, że znaj­dzie­cie u nas coś, co Wam też przy­pad­nie do gu­stu 🙂 wię­cej tek­stów: Aga­ta & Pau­li­na

więcej tekstów: Agata & Paulina