Lipiec 2016 w migawce

To nie­wia­ry­god­ne jak szyb­ko mi­ja czas — szcze­gól­nie w let­ni­ch mie­sią­ca­ch. Li­piec mi­nął cał­ko­wi­cie dla nas nie­po­strze­że­nie i ma­my już po­ło­wę la­ta! Jak na ra­zie nie usku­tecz­nia­ły­śmy da­le­ki­ch urlo­po­wy­ch wy­jaz­dów (na to przyj­dzie czas w sierp­niu), no po­za wa­ga­ra­mi w So­po­cie. Chwi­lo­wo ko­rzy­sta­my z uro­ków la­ta w mie­ście, któ­re też ma swo­je plu­sy 🙂 Szcze­gól­nie kie­dy je­st cie­pło (ale nie upal­nie…) i świe­ci sło­necz­ko. Oto na­sz mie­siąc w fo­to­gra­ficz­nym […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

Jeden dzień w Warszawie

War­sza­wa mnie wku­rza. To je­st fakt. Tłok, kor­ki, nie koń­czą­ce się ko­lej­ki wszę­dzie gdzie się da, po­śpie­ch, spa­li­ny i ogól­ne po­czu­cie, że lu­dzi wszę­dzie co­raz wię­cej, a mia­sto nie je­st z gu­my to też fak­ty. Wie­le ra­zy zda­rza mi się na­rze­kać na co­dzien­no­ść, szcze­gól­nie gdy utknę gdzieś po dro­dze do pra­cy. Ale prze­cież tak na­praw­dę, obłęd­nie ko­cham mo­je mia­sto. Zwłasz­cza gdy nie mu­sząc ab­so­lut­nie nic, szwen­dam się gdzieś spo­koj­nie […]

więcej tekstów: Paulina

Sexy to nie znaczy zawsze to samo

Kil­ka mie­się­cy te­mu prze­czy­ta­łam wpis Ma­rii z blo­ga Ubie­raj się kla­sycz­nie, na te­mat te­go „Co je­st se­xy?”, w któ­rym wy­li­cza ce­chy wy­glą­du, ubra­nia, za­cho­wa­nia i oso­by, któ­re jej zda­niem są po­cią­ga­ją­ce i te, któ­re nie są. Je­st to o ty­le cie­ka­we, że za­rów­no jej spo­strze­że­nia, jak i te za­war­te w ko­men­ta­rza­ch do tek­stu czę­sto nie są przy­sta­ją­ce do ogól­nie pa­nu­ją­cy­ch tren­dów. Do te­go tek­stu po­wró­ci­łam ostat­nio kie­dy w wol­nej chwi­li […]

więcej tekstów: Agata

Chocolat – trochę inna recenzja filmu

Lu­bię bio­gra­fie. Po­tra­fią mnie nie­źle za­in­spi­ro­wać. Po­za tym uczą – nie tyl­ko o oso­bie, któ­rej lo­sy przed­sta­wia­ją, ale też o cza­sa­ch w ja­ki­ch ży­ła. Zda­rze­nia z ży­cia czło­wie­ka mó­wią nie­raz wię­cej o epo­ce niż ja­ka­kol­wiek jej cha­rak­te­ry­sty­ka. Dla­te­go wła­śnie za­in­te­re­so­wa­łam się fil­mem opo­wia­da­ją­cym o lo­sa­ch pierw­sze­go czar­no­skó­re­go klau­na, któ­ry  wraz ze swo­im sce­nicz­nym part­ne­rem, miał gi­gan­tycz­ny wpływ na roz­wój swo­jej dzie­dzi­ny. Hi­sto­ria ma­ło zna­na, a na­praw­dę wy­jąt­ko­wa. […]

więcej tekstów: Paulina

W ży­ciu za­wsze cho­dzi­łam wła­snymi dro­gami” — wywiad ze stewardessą Kasią

Roz­my­śla­jąc o na­szy­ch pla­na­ch na przy­szło­ść stwier­dzi­ły­śmy, że je­st ty­le dziew­czyn, któ­re w prze­róż­ny spo­sób pod­bi­ja­ją świat, że faj­nie by­ło­by zro­bić cy­kl wy­wia­dów z mą­dry­mi, przed­się­bior­czy­mi i uzdol­nio­ny­mi przed­sta­wi­ciel­ka­mi płci pięk­nej. A roz­glą­da­jąc się wo­kół sie­bie i śle­dząc Fa­ce­bo­oka, za­uwa­ży­ły­śmy jak wie­le na­szy­ch ko­le­ża­nek wy­ko­nu­je cie­ka­we za­wo­dy i pro­wa­dzi ży­cie z pa­sją. Dla­te­go dziś ru­sza­my z se­rią wy­wia­dów z dziew­czy­na­mi, któ­re za­mia­st ma­ru­dzić, pla­no­wać i ma­rzyć — wzię­ły  ży­cie za ro­gi i re­ali­zu­ją swo­je […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

Sopot w jeden dzień

Po­mi­mo że w wie­lu kwe­stia­ch róż­ni­my się mię­dzy so­bą, w jed­nym je­ste­śmy zgod­ne — uwiel­bia­my pla­no­wać wy­jaz­dy. Mi­mo te­go, faj­nie cza­sem po­sta­wić na spon­ta­nicz­no­ść i wy­je­chać gdzieś kom­plet­nie bez pla­nów i ocze­ki­wań. Ta­ki też był na­sz krót­ki wy­pad do So­po­tu. Szcze­rze mó­wiąc, po tym jak opusz­cza­ły­śmy War­sza­wę w śro­dę, w stru­ga­ch desz­czu, nie ocze­ki­wa­ły­śmy na­wet ład­nej po­go­dy. I tu pol­ska po­go­da nas zno­wu za­sko­czy­ła. Przez ca­ły dzień w So­po­cie nie […]

więcej tekstów: Agata & Paulina

Coś do poczytania na wakacje — „Saga o Fjällbace” Camilli Läckberg

Kie­dyś, ja­kiś do­bry czło­wiek po­wie­dział mi o niej i nie mo­gę nie od­pła­cić się kar­mie mil­cząc na ten te­mat. O niej, czy­li o se­rii ksią­żek kry­mi­nal­ny­ch Ca­mil­li Läck­berg. Je­śli śle­dzi­cie na­sze­go in­sta­gra­ma wie­cie już, że nie­daw­no do­bi­łam do ostat­niej czę­ści. Je­śli nie śle­dzi­cie, to ko­niecz­nie za­cznij­cie. wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina

Przekrój czerwca

Po mi­gaw­ce czerw­ca, czas na prze­krój czerw­ca, w któ­rym w tym mie­sią­cu znaj­dzie­cie spo­ro ko­sme­ty­ków, film, książ­kę i kil­ka cie­ka­wy­ch lin­ków. W skró­cie — w czerw­cu dzia­ło się na róż­ny­ch po­la­ch 😉 Ma­my na­dzie­ję, że znaj­dzie­cie coś dla sie­bie! wię­cej tek­stów: Aga­ta & Pau­li­na

więcej tekstów: Agata & Paulina

Czerwiec 2016 w migawce

Czer­wiec to na­sz ulu­bio­ny mie­siąc. Dni są cie­płe, sło­necz­ne i naj­dłuż­sze w ro­ku, co­raz in­ten­syw­niej my­śli­my o wa­ka­cyj­ny­ch wy­jaz­da­ch, a w tym ro­ku w do­dat­ku czer­wiec upły­nął pod zna­kiem Eu­ro 2016! Nie wie­my cze­mu pa­nu­je prze­ko­na­nie, że dziew­czy­ny nie lu­bią pił­ki noż­nej, my emo­cjo­nu­je­my się nie­mal­że każ­dym me­czem 😉 wię­cej tek­stów: Aga­ta & Pau­li­na

więcej tekstów: Agata & Paulina