Park Skaryszewski

Więk­szo­ść lu­dzi miesz­ka­ją­cy­ch po le­wej stro­nie War­sza­wy pra­wie ni­gdy nie by­wa na dru­gim brze­gu Wi­sły. Prze­kra­cza­ją rze­kę tyl­ko je­śli ma­ją ja­kąś kon­kret­ną spra­wę do za­ła­twie­nia, al­bo ocho­tę na pi­wo w ple­ne­rze na na­szej pla­ży i ogól­nie wy­da­je im się, że nie ma u nas nic cie­ka­we­go. To jak bar­dzo się my­lą, po­twier­dzi każ­dy miesz­ka­niec Pra­gi Po­łu­dnie. Ze mną na cze­le. Mie­wam wra­że­nie, że mo­ja dziel­ni­ca je­st przez wie­lu […]

więcej tekstów: Paulina

7 sposobów na przetrwanie upału

Po­wiedz­my so­bie szcze­rze. Na blo­gu pa­nu­je ta­ki po­dział: Aga­ta ko­cha upa­ły, a ja nie­na­wi­dzę. Ja uwiel­biam je­sień, a te kil­ka ty­go­dni w lip­cu i sierp­niu, gdy je­st 30+, to dla mnie naj­gor­szy czas w ro­ku. Sto ra­zy bar­dziej wo­lę gdy je­st –20. W upal­ny dzień kiep­sko się czu­ję, nic mi się nie chce, je­stem cią­gle zmę­czo­na i nie wi­dzę na­praw­dę nic, ale to nic przy­jem­ne­go w tym, że słoń­ce pa­rzy […]

więcej tekstów: Paulina

8 rzeczy, którymi zaskoczyła mnie Szkocja

Za oknem praw­dzi­wy upał, więc po­my­śla­łam, że przy­da się orzeź­wia­ją­cy tek­st. A cóż mo­że być bar­dziej chło­dzą­ce­go, niż re­la­cja z po­dró­ży do desz­czo­wej Szko­cji? Pla­nu­jąc na­pi­sa­nie te­go wpi­su nie są­dzi­łam, że Szko­cja bę­dzie w ten week­end w cen­trum uwa­gi, ze wzglę­du na wy­nik re­fe­ren­dum w spra­wie wyj­ścia Wiel­kiej Bry­ta­nii z Unii Eu­ro­pej­skiej. Nie wia­do­mo jak po sfor­ma­li­zo­wa­niu Bre­xi­tu (i kie­dy to na­stą­pi) bę­dzie wy­glą­da­ło po­dró­żo­wa­nie do Wiel­kiej Bry­ta­nii, dla­te­go tym bar­dziej […]

więcej tekstów: Agata

Wyznania dewiantki

perfekcjonizm

Cze­ść. Mam na imię Pau­li­na i je­stem per­fek­cjo­nist­ką. Je­st dla mnie jesz­cze na­dzie­ja? Ostat­nio wzię­łam per­fek­cjo­ni­zm w ry­zy  i ja­ko ta­ko pa­nu­ję nad tym de­mo­nem, cho­ciaż prze­śla­du­je mnie od­kąd pa­mię­tam. Nie ma sen­su wni­kać dla­cze­go za­pa­dłam na tę nie­cie­ka­wą przy­pa­dło­ść, ale za­uwa­ży­łam, że je­st nas co­raz wię­cej. wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina

Alkaliczny detoks — moja opinia o książce i wrażenia z detoksu

We wpi­sie o mo­ich wio­sen­no – let­ni­ch in­spi­ra­cja­ch na­pi­sa­łam, że za­in­spi­ro­wa­na przez dziew­czy­ny ob­ser­wo­wa­ne na In­sta­gra­mie ku­pi­łam książ­kę Be­aty So­ko­łow­skiej „ Al­ka­licz­ny de­toks ” i za­bie­ram się za re­ali­za­cję pla­nu de­tok­so­we­go. W rze­czy sa­mej, tak też się sta­ło. Nie ukry­wam, że spo­ro osób py­ta­ło mnie ja­kie są mo­je wra­że­nia z prze­pro­wa­dza­ne­go de­tok­su, więc stwier­dzi­łam, że po­dzie­lę się z Wa­mi efek­ta­mi i mo­imi wra­że­nia­mi po prze­czy­ta­niu książ­ki „ Al­ka­licz­ny De­toks […]

więcej tekstów: Agata

Najbardziej przereklamowane kosmetyki

Są ta­kie ko­sme­ty­ki, któ­re wi­dzi się do­słow­nie wszę­dzie. Na blo­ga­ch, w ze­sta­wie­nia­ch hi­tów ko­sme­tycz­ny­ch na bab­ski­ch por­ta­la­ch, ja­ko hi­ty na KWC czy na You Tu­bie. Pa­trzy so­bie czło­wiek na nie, pa­trzy i na­gle sły­szy w gło­wie co­raz śmiel­szy gło­sik, że też by chciał. Bo po­dob­no naj­lep­sze, kul­to­we i nie da się na ni­ch za­wie­ść. wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina

Przekrój maja

Po­ra na prze­krój ma­ja. W tym mie­sią­cu po­le­ca­my trzy­ma­ją­cy w na­pię­ciu film, faj­ne per­fu­my, cał­kiem no­wy na ryn­ku pe­eling i cie­ka­we tek­sty z in­ter­ne­tu. Po­ja­wia­ją się, bo jak­że­by ina­czej, dwie świet­ne książ­ki. Jak wi­dzi­cie maj, choć mi­nął zde­cy­do­wa­nie za szyb­ko, ob­fi­to­wał w cie­ka­we od­kry­cia. Je­ste­śmy już cie­ka­we co przy­nie­sie czer­wiec, ale tym cza­sem za­pra­sza­my na na­sz prze­krój ma­ja! wię­cej tek­stów: Aga­ta & Pau­li­na

więcej tekstów: Agata & Paulina

Maj 2016 w migawce

W ma­ju, jak to w ma­ju — pach­nia­ła Sa­ska Kę­pa, kwi­tły kasz­ta­ny i bez, dni by­ły co­raz dłuż­sze… Jed­nym sło­wem — bo­sko. Je­śli do­dać do te­go sło­necz­ko, kil­ka fan­ta­stycz­ny­ch spo­tkań to­wa­rzy­ski­ch i spa­ce­rów po War­sza­wie, moż­na uznać maj za uda­ny mie­siąc! A oto na­sze fo­to­gra­ficz­ne wspo­mnie­nia, czy­li mi­gaw­ka ma­ja 🙂 wię­cej tek­stów: Aga­ta & Pau­li­na

więcej tekstów: Agata & Paulina