Czy tolerancja ma poczucie humoru?

Jak za­pew­ne więk­szo­ść z Was wie, nie­daw­no miał miej­sce fi­nał kon­kur­su Eu­ro­wi­zji, w któ­rym Pol­skę re­pre­zen­to­wał Mi­chał Szpak. Je­go wy­stęp oraz wy­sta­wio­ne mu oce­ny, by­ły sze­ro­ko ko­men­to­wa­ne w kra­ju. Mnie zaś te­go wie­czo­ru do­pa­dła do­ść nie­ocze­ki­wa­na re­flek­sja. Nie ukry­wam, że od dziec­ka lu­bię oglą­dać Eu­ro­wi­zję – mi­mo ki­czu, mi­mo po­li­ty­ki, mi­mo sła­by­ch wy­stę­pów Po­la­ków (w tym ro­ku od­kry­łam na­wet kil­ka na­praw­dę […]

więcej tekstów: Agata

Skóra pełna blasku — Harold Lancer

Skóra pełna blasku Lancer

Ma­ło kto nie chciał­by być pięk­ny. Próż­no­ść je­st zna­kiem na­szy­ch cza­sów. Wie­rzę, że są lu­dzie, któ­rym na tym nie za­le­ży, ale ra­czej każ­dy wo­lał­by wy­glą­dać le­piej niż go­rzej. Tym bar­dziej, że ży­je­my w do­bie kul­tu­ry ob­raz­ko­wej i chcąc nie chcąc, na każ­dym kro­ku sty­ka­my się z kul­tem mło­do­ści i nie­ska­zi­tel­ne­go wy­glą­du. I do­brze, cze­mu ni­by nie mie­li­by­śmy ko­rzy­stać z wie­lu moż­li­wo­ści ja­kie dał nam roz­wój prze­my­słu […]

więcej tekstów: Paulina

Moje wiosenno — letnie inspiracje

Przez ostat­nie kil­ka mie­się­cy — i ze wzglę­dów fi­nan­so­wy­ch, i prak­tycz­ny­ch, sta­ram się nie ku­po­wać zbęd­ny­ch rze­czy. Co to zna­czy? Że dwa ra­zy za­sta­na­wiam się za­nim wsa­dzę do ko­szy­ka ko­lej­ną bluz­kę, czy ko­sme­tyk. Jed­nak na­dej­ście wio­sny i zbli­ża­ją­ce się la­to je­st dla mnie za­wsze in­spi­ru­ją­cym okre­sem, nie tyl­ko je­śli cho­dzi o za­ku­py, ale też zmia­nę sty­lu ży­cia, czy kre­atyw­ne wy­ko­rzy­sta­nie te­go, co już mam […]

więcej tekstów: Agata

Poradnik — jak kupić zegarek i nie przepłacić

Aż się pro­si, że­by za­cząć naj­bar­dziej „ory­gi­nal­nym” stwier­dze­niem — „he­he ma­wia­ją, że szczę­śli­wi cza­su nie li­czą, ale do­bry ze­ga­rek je­st świet­nym uzu­peł­nie­niem sty­li­za­cji, c’nie”? Nie­ch się pro­si na­dal. Za­cznę więc od te­go, że ze­gar­ki ko­cham bar­dzo moc­no. Wła­ści­wie, gdy zda­rzy mi się wyj­ść gdzieś bez, to czu­ję się jak­bym za­po­mnia­ła wziąć z do­mu ja­kiejś waż­nej czę­ści cia­ła. Mam tak od dziec­ka. Pierw­szy ze­ga­rek, obo­wiąz­ko­wo z Mysz­ką Mi­ki, […]

więcej tekstów: Paulina

Przepis na nieudany związek

Nie­daw­no z mo­im chło­pa­kiem świę­to­wa­li­śmy dru­gą rocz­ni­cę na­sze­go związ­ku. Je­stem nie­po­praw­ną ro­man­tycz­ką, więc lu­bię w spo­sób szcze­gól­ny ob­cho­dzić ta­kie mo­men­ty. Nie ma co ukry­wać, w mo­im do­tych­cza­so­wym ży­ciu uczu­cio­wym nie za­wsze by­ło ko­lo­ro­wo. Po­ja­wia­ły się łzy, fru­stra­cja, żal, nie­cier­pli­wo­ść. Wi­dzę też nie­ste­ty wśród mo­ich zna­jo­my­ch po­wta­rza­ją­ce się cią­gle smut­ne hi­sto­rie mi­ło­sne. Te­raz je­stem w świet­nym związ­ku i mam na­dzie­ję, że tak po­zo­sta­nie, […]

więcej tekstów: Agata

Warszawskie zakamarki — Stara Ochota

Jak pew­nie więk­szo­ść osób miesz­ka­ją­cy­ch w War­sza­wie, nie raz sły­sza­łam od osób przy­jezd­ny­ch, że sto­li­ca, w prze­ci­wień­stwie do Kra­ko­wa, czy Wro­cła­wia, je­st brzyd­ka. Zgo­dzę się, że nie je­st w tak oczy­wi­sty spo­sób pięk­na jak Kra­ków (we Wro­cła­wiu jesz­cze nie by­łam), le­cz ja­ko War­sza­wian­ka, za­wsze od ra­zu pro­te­stu­ję, bo to nie­spra­wie­dli­wy osąd. Mo­im zda­niem na­sza sto­li­ca je­st pięk­na, tyl­ko trze­ba po­świę­cić tro­chę cza­su że­by ją od­kryć i zo­ba­czyć coś […]

więcej tekstów: Agata