Kwiecień 2016 w migawce

Kto by po­my­ślał! Już ko­niec kwiet­nia. Słoń­ce ła­du­je nam aku­mu­la­to­ry, a świat je­st co­raz bar­dziej ko­lo­ro­wy. Ide­al­ne wa­run­ki do zła­pa­nia za apa­rat i ru­sze­nia przed sie­bie 🙂 Zo­bacz­cie co tym ra­zem uchwy­ci­ły­śmy i jak za­pa­mię­ta­my mi­nio­ny mie­siąc. wię­cej tek­stów: Aga­ta & Pau­li­na

więcej tekstów: Agata & Paulina

Szminki dla chłodnej karnacji — 7 propozycji

Nie wiem jak Wy, ale ja nie wy­obra­żam so­bie ma­ki­ja­żu bez ko­lo­ru na usta­ch. Cięż­ko mi uwie­rzyć, że kie­dyś uży­wa­łam je­dy­nie bal­sa­mów i bez­barw­ny­ch błysz­czy­ków. Pa­mię­tam za to do­sko­na­le mo­ją pierw­szą czer­wień! Był to słyn­ny Alarm Rim­me­la. Wcze­sne cza­sy stu­denc­kie. Szmin­ka nie­zbyt mi pa­so­wa­ła i szyb­ko po­szła w od­staw­kę. A mo­że po pro­stu, wte­dy był to dla mnie zbyt od­waż­ny ko­lor? Nie­mniej jed­nak, wszyst­kie wie­my, że szu­ka­nie […]

więcej tekstów: Paulina

Mini przewodnik po niezapomnianej Gruzji

Trzy la­ta te­mu let­nie wa­ka­cje spę­dzi­łam w Gru­zji i jak na ra­zie by­ła to naj­więk­sza po­dróż­ni­cza przy­go­da, ja­ką prze­ży­łam. Je­śli szu­ka­cie przy­ja­zne­go miej­sca z pięk­ny­mi kra­jo­bra­za­mi, cie­ka­wą hi­sto­rią, do­brym je­dze­niem i przy­stęp­ny­mi ce­na­mi — Gru­zja to kraj dla Was. Znaj­dzie­cie tam za­rów­no dzi­kie i pięk­ne gó­ry, jak i cie­płe wy­brze­że Mo­rza Czar­ne­go. Brzmi bo­sko, jed­nak ja prze­ży­łam tam nie­jed­ną hi­sto­rię mro­żą­cą krew w ży­ła­ch… Ale tym cie­kaw­sze mam […]

więcej tekstów: Agata

Szczęście — kontrola jakości

Nie­daw­no, Aga­ta opu­bli­ko­wa­ła po­st ze swo­imi roz­wa­ża­nia­mi o tym, czy da się do­go­nić szczę­ście. No wła­śnie. Jak to je­st? Nie je­ste­śmy w sta­nie go zde­fi­nio­wać, bo dla każ­de­go je­st czym in­nym. Nie­je­den fi­lo­zof, stra­wił zę­by na roz­k­mi­na­ch czy da się je w ogó­le osią­gnąć. A mo­że mu­si­my za­do­wo­lić się je­dy­nie go­ni­twą we mgle? Tak czy ina­czej, ja mam swój wła­sny spo­sób na mo­ni­to­ro­wa­nie bło­go­sta­nu […]

więcej tekstów: Paulina

W co się bawić…?

Nie­daw­no tra­fi­łam w ra­dio­wej Trój­ce na au­dy­cję „Przy­cia­sny be­ret”, w któ­rej pro­wa­dzą­cy oraz za­pro­sze­ni na­ukow­cy pró­bo­wa­li od­po­wie­dzieć na py­ta­nie „po co ko­mu za­ba­wa?”. Jak twier­dzi­li,  za­ba­wa je­st bar­dzo po­trzeb­nym ele­men­tem uzu­peł­nia­ją­cym na­sze ży­cie, mo­że być te­ra­pią, a tak­że je­st źró­dłem en­dor­fi­ny, czy­li hor­mo­nu szczę­ścia. Usły­sza­łam rów­nież, że współ­cze­śnie czę­sto pra­cu­je­my po to że­by się ba­wić, ale po pra­cy na za­ba­wę nie ma­my już si­ły, bo je­ste­śmy tak zmę­cze­ni. Dla […]

więcej tekstów: Agata

Gap year w Londynie — 15 miesięcy wakacji od życia

Za­raz maj. Czas przed ma­tu­ra­mi pę­dzi po­dwój­nie szyb­ko. Ja zda­wa­łam swo­ją 10 lat te­mu, ale nie za­po­mnia­łam, jak bar­dzo pod­eks­cy­to­wa­na by­łam, że to już ko­niec kie­ra­tu i za­raz bę­dę mo­gła w 100% sa­mo­dziel­nie de­cy­do­wać o swo­im ży­ciu. Zda­ję so­bie też spra­wę, że nie za­wsze mło­dy czło­wiek wie, co chce ro­bić w przy­szło­ści. Tym­cza­sem wszy­scy na­ci­ska­ją, ra­dzą, wy­wie­ra­ją pre­sję, bo ży­czą mu jak naj­le­piej […]

więcej tekstów: Paulina

Moja recenzja pudełka ShinyBox

Ob­ser­wu­ję spo­ro blo­gów i vlo­gów ko­sme­tycz­ny­ch i kil­ka ra­zy wi­dzia­łam re­cen­zje pu­de­łek z ko­sme­ty­ka­mi, za­ma­wia­ny­ch z róż­ny­ch stron in­ter­ne­to­wy­ch. W lu­tym z cie­ka­wo­ści po­sta­no­wi­łam spraw­dzić co to za ustroj­stwo i za­mó­wić jed­no z ni­ch. Po po­rów­na­niu cen i ofert pa­dło na Shi­ny Box. Nie­ste­ty nie zwró­ci­łam uwa­gi na fakt, iż za­ma­wia­jąc pierw­sze pu­deł­ko, za­ma­wiam rów­nież sub­skryb­cję ko­lej­ny­ch pu­de­łek i za­nim się obej­rza­łam, stro­na au­to­ma­tycz­nie ścią­gnę­ła pie­nią­dze za pu­deł­ko mar­co­we… Nie ma jed­nak […]

więcej tekstów: Agata

Pokój — recenzja filmu

Wol­no­ść, mi­ło­ść, na­dzie­ja, wal­ka. Znie­wo­le­nie, po­czu­cie bez­sen­su, sza­fo­wa­nie ży­ciem dziec­ka, zgo­da na cho­rą rze­czy­wi­sto­ść. Ca­ły świat ogra­ni­cza­ją­cy się do czte­rech ścian. Ten prze­sy­co­ny emo­cja­mi film, za­pa­da w pa­mięć na dłu­go. Po­kój wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina

Czy można dogonić szczęście? (kilka słów o filmie „Jak dogonić szczęście?”)

Nie­daw­no oglą­da­łam film „Jak do­go­nić szczę­ście?”, w któ­rym głów­ny bo­ha­ter Hec­tor – do bó­lu po­ukła­da­ny psy­chia­tra orien­tu­je się, że nie po­tra­fi uszczę­śli­wić swo­ich pa­cjen­tów, bo sam mi­mo te­go, że na po­zór ma w ży­ciu wszyst­ko, nie je­st szczę­śli­wy. Wy­ru­sza więc w po­dróż po świe­cie, szu­ka­jąc od­po­wie­dzi na py­ta­nie „czym je­st szczę­ście?”. Po dro­dze spo­ty­ka wie­le osób, z któ­ry­ch każ­da ma swo­ją de­fi­ni­cję szczę­ścia – dla jed­ne­go są […]

więcej tekstów: Agata

Przekrój marca 2016

Je­st do­brze! Słoń­ce świe­ci, wy­cho­dze­nie na dwór nie rów­na się już z ma­rze­niem o jak naj­szyb­szym zna­le­zie­niu się pod da­chem, chce się żyć. Z ra­cji te­go, że pa­rę dni te­mu po­że­gna­li­śmy się z mar­cem, naj­wyż­szy czas na prze­krój! W tym mie­sią­cu po­le­ci­my Wam coś do obej­rze­nia i do prze­czy­ta­nia, a opró­cz te­go znaj­dzie­cie tu faj­ny krem i du­żo lin­ków. wię­cej tek­stów: Aga­ta

więcej tekstów: Agata