20 świetnych programów treningowych dla początkujących

Kto prze­sa­dził z pysz­no­ścia­mi w świę­ta, rę­ka do gó­ry! Tak, do­brze wi­dzi­cie, swo­ją też pod­nio­słam. Ale co mo­że­my po­ra­dzić? Za­po­mnij­my o świą­tecz­ny­ch grzesz­ka­ch, prze­cież za­słu­ży­ły­śmy. Je­śli na­to­mia­st, się­ga­ły­ście po ko­lej­ną por­cję ser­ni­ka z my­ślą, że po świę­ta­ch bie­rze­cie się za sie­bie, to mam coś dla Was. Oto 20 mo­ich ulu­bio­ny­ch ze­sta­wów ćwi­czeń, któ­re po­pra­wia­ją nie tyl­ko wy­gląd, ale też na­strój. wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina

Share week 2016” — 7 rzeczy, których nauczyłam się od blogerek

Nie bę­dę owi­jać w ba­weł­nę – uwiel­biam czy­tać blo­gi. Obec­nie w sie­ci mo­że­my zna­leźć mnó­stwo pro­fe­sjo­nal­ny­ch stron pro­wa­dzo­ny­ch przez oso­by świet­nie zna­ją­ce się na da­nej dzie­dzi­nie. Wi­dać przede wszyst­kim, jak au­to­rzy wkła­da­ją pro­wa­dzo­ne blo­gi ser­ce i ogrom­ną pra­cę. Czy­ta­jąc nie ogra­ni­czam się do jed­nej te­ma­ty­ki, ale za­uwa­ży­łam, że wszyst­kie blo­gi, któ­re prze­glą­dam re­gu­lar­nie, są pro­wa­dzo­ne przez ko­bie­ty. Na­sza stro­na nie­daw­no wy­star­to­wa­ła, ale z chę­cią bie­rze­my […]

więcej tekstów: Agata

Przepis na najlepszy sernik na Świecie

Chy­ba więk­szo­ść z nas mo­że po­wie­dzieć, że re­stau­ra­cje, ba­ry, in­ne knaj­py są su­per, ale nie ma to jak na obie­dzie u ma­my. Mo­ja ma­ma go­tu­je na­praw­dę fan­ta­stycz­nie (cza­sem my­ślę, że idąc na pra­wo mi­nę­ła się z po­wo­ła­niem). W fer­wo­rze świą­tecz­ny­ch przy­go­to­wań chcia­łam po­dzie­lić się z Wa­mi prze­pi­sem na praw­do­po­dob­nie naj­lep­szy ser­nik na świe­cie, pro­sto od mo­jej ma­my. Do wy­pró­bo­wa­nia na Świę­ta i na co dzień 😉   wię­cej tek­stów: Aga­ta

więcej tekstów: Agata

5 rzeczy, których możemy nauczyć się od księżniczek

Ży­ły daw­no daw­no te­mu. Jed­ne za gó­ra­mi i la­sa­mi, a in­ne na­wet cał­kiem bli­sko. Ich ży­cie rzad­ko kie­dy by­ło baj­ko­we. Zwy­kle by­ły war­te ty­le co ma­ci­ca. Mi­mo to, gdy przy­szło dzia­łać, czę­sto da­wa­ły so­bie ra­dę le­piej niż męż­czyź­ni. Nie za­wsze pięk­ne jak z ba­śni, ale za to za­dzi­wia­ją­co dziel­ne. Dziś na blo­gu, go­ści­my naj­praw­dziw­sze księż­nicz­ki! wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina

Boska Sycylia Zachodnia (Trapani i Marsala)

Sy­cy­lia Za­chod­nia zu­peł­nie przy­pad­ko­wo sta­ła się ce­lem mo­ich ostat­ni­ch let­ni­ch wa­ka­cji. W lu­tym ze­szłe­go ro­ku po­czu­łam, że na po­pra­wę hu­mo­ru mu­szę ku­pić bi­le­ty lot­ni­cze na wa­ka­cje – oczy­wi­ście naj­le­piej ta­nio. W związ­ku z tym za­czę­łam szu­kać miej­sco­wo­ści, któ­ra je­st po­ło­żo­na nad mo­rzem i do któ­rej do­cie­ra Ry­ana­ir. I tak za 400 zł w dwie stro­ny zna­la­złam bi­le­ty do Tra­pa­ni, od któ­ry­ch za­czę­ła się fan­ta­stycz­na przy­go­da z tą wy­spą. Nie za­bra­kło w niej […]

więcej tekstów: Agata

Szkodliwe składniki kosmetyków — część 2

W ze­szłym ty­go­dniu pi­sa­łam o sub­stan­cja­ch uwa­ża­ny­ch za szko­dli­we, któ­re przy roz­sąd­nym sto­so­wa­niu oka­za­ły się cał­kiem w po­rząd­ku. Te­raz nad­sze­dł czas na skład­ni­ki, któ­ry­ch nie lu­bię, uni­kam i wo­lę nie mieć z ni­mi do czy­nie­nia. A i tak mam! Bo al­bo są w je­dze­niu, al­bo za bar­dzo nie ma dla ni­ch al­ter­na­ty­wy. Ge­ne­ral­nie jed­nak mam ta­ką za­sa­dę, że ko­sme­ty­ki w któ­ry­ch wy­stę­pu­ją mo­gą świet­nie pach­nieć, sie­dzieć w pięk­nej bu­te­lecz­ce i obie­cy­wać wiecz­ną […]

więcej tekstów: Paulina

Cytaty motywacyjne — 20 najlepszych myśli

Dziś zda­łam so­bie spra­wę, że ma­my już po­ło­wę mar­ca! La­da chwi­la po­czą­tek wio­sny, dni są co­raz dłuż­sze (bo tem­pe­ra­tu­ra od daw­na bez zmian ;). Po­my­śla­łam, że po­czą­tek wio­sny to – tak jak No­wy Rok — do­bry mo­ment że­by za­cząć i po­sta­wić przed so­bą no­we wy­zwa­nia. Mi­mo te­go, że tak na­praw­dę, je­śli chce­my coś osią­gnąć, war­to wy­star­to­wać już dziś, nie cze­ka­jąc na żad­ną prze­ło­mo­wą da­tę, wio­sna i słoń­ce […]

więcej tekstów: Agata

Lobster — recenzja filmu

Lobster recenzja film

Obej­rza­łam Lob­ste­ra ze wzglę­du na ar­cy­cie­ka­wą te­ma­ty­kę. Film przed­sta­wia świat, w któ­rym sa­mot­no­ść je­st za­ka­za­na. W przy­pad­ku stra­ty part­ne­ra, nie­za­leż­nie od te­go co by­ło po­wo­dem, czło­wiek mu­si udać się do oso­bli­we­go ho­te­lu, gdzie ma zna­leźć swo­ją dru­gą po­ło­wę w cią­gu 45 dni. Je­śli mu się to nie uda, zo­sta­nie prze­mie­nio­ny w wy­bra­ne przez sie­bie zwie­rzę i do­ko­na ży­wo­ta w le­sie nie­opo­dal. wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina

Składniki kosmetyków, które okazały się dobre, mimo że są uważane za szkodliwe

Jak każ­da dziew­czy­na, mniej wię­cej od cza­sów gim­na­zjum uży­wa­łam so­bie, jak gdy­by ni­gdy nic, co­raz to in­ny­ch ko­sme­ty­ków w mniej­szy­ch lub więk­szy­ch ilo­ścia­ch, z lep­szym bą­dź gor­szym skut­kiem. Aż tu na­gle, bę­dąc już stu­dent­ką, pew­ne­go let­nie­go dnia pod­czas spa­ce­ru No­wym Świa­tem, usły­sza­łam od nie­oce­nio­nej Współ­au­tor­ki ni­niej­sze­go blo­ga te sło­wa: — a ty wie­sz, że pa­ra­be­ny w ko­sme­ty­ka­ch są ra­ko­twór­cze? wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina

Warszawa Włochy

Dziś za­bie­ram Was na wir­tu­al­ną wy­ciecz­kę po mo­jej naj­mniej­szej oj­czyź­nie – war­szaw­skiej dziel­ni­cy Wło­chy, a wła­ści­wie jej czę­ści, w któ­rej się uro­dzi­łam, do­ra­sta­łam i na­dal miesz­kam, czy­li o „No­wy­ch Wło­cha­ch”. wię­cej tek­stów: Aga­ta

więcej tekstów: Agata