Przekrój lutego 2016

  W se­rii „prze­krój mie­sią­ca” bę­dzie­my pod­su­mo­wy­wać mi­nio­ne mie­sią­ce, pi­sać o tym co by­ło dla nas więk­szą lub mniej­szą in­spi­ra­cją, gdzie by­ły­śmy, co wi­dzia­ły­śmy i ja­kie by­ły na­sze umi­la­cze dnia co­dzien­ne­go. W lu­tym naj­waż­niej­szym dla nas wy­da­rze­niem by­ło oczy­wi­ście za­ło­że­nie blo­ga. A co po­za tym? wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina

Kilka słów o typach osobowości

Kil­ka lat te­mu w roz­mo­wie z przy­ja­ciół­ką, po­ja­wił się te­mat te­go jak róż­ne tem­pe­ra­men­ty wpły­wa­ją na związ­ki, szcze­gól­nie te z dłuż­szym sta­żem. Opo­wia­da­ła mi jak na warsz­ta­ta­ch dla mał­żeń­stw uczy­ła się ra­zem z mę­żem roz­wią­zy­wać pro­ble­my mię­dzy ni­mi, po­zna­jąc ce­chy cha­rak­te­ry­stycz­ne swo­ich ty­pów oso­bo­wo­ści. Wcze­śniej są­dzi­łam, że każ­dy z nas je­st in­ny, nie­po­wta­rzal­ny i nie da się go za­szu­flad­ko­wać w żad­nym sche­ma­cie. Pod wpły­wem tej roz­mo­wy za­czę­łam […]

więcej tekstów: Agata

Jak przestać się martwić i zacząć żyć” Dale Carnegie

Jak przestać się martwić i zacząć żyć carnegie

Czy mar­twie­nie się mo­że być na­ło­giem, ta­kim sa­mym jak nad­uży­wa­nie al­ko­ho­lu al­bo pa­le­nie pa­pie­ro­sów? Da­le Car­ne­gie uwa­żał, że tak. Rzu­ca­nie na­ło­gu mo­że być bo­le­sne i ni­gdy nie je­st ła­twe, ale nie je­st nie­wy­ko­nal­ne. Zde­fi­nio­wa­nie pro­ble­mu, bar­dzo w tym po­ma­ga, nic dziw­ne­go, że po­wstał w tym ce­lu spe­cjal­ny pod­ręcz­nik.  wię­cej tek­stów: Pau­li­na

więcej tekstów: Paulina