Cytaty motywacyjne — 20 najlepszych myśli

Dziś zda­łam so­bie spra­wę, że ma­my już po­ło­wę mar­ca! La­da chwi­la po­czą­tek wio­sny, dni są co­raz dłuż­sze (bo tem­pe­ra­tu­ra od daw­na bez zmian ;). Po­my­śla­łam, że po­czą­tek wio­sny to – tak jak No­wy Rok — do­bry mo­ment że­by za­cząć i po­sta­wić przed so­bą no­we wy­zwa­nia. Mi­mo te­go, że tak na­praw­dę, je­śli chce­my coś osią­gnąć, war­to wy­star­to­wać już dziś, nie cze­ka­jąc na żad­ną prze­ło­mo­wą da­tę, wio­sna i słoń­ce do­dat­ko­wo do­pin­gu­ją do dzia­ła­nia. Dla­te­go dziś ser­wu­ję Wam cy­ta­ty mo­ty­wa­cyj­ne, a do­kład­nie 20 my­śli, któ­re na­peł­nia­ją mnie ener­gią i opty­mi­zmem!

 1. Je­steś bied­ny i nie­szczę­śli­wy nie dla­te­go, że Bóg tak chciał, ale dla­te­go, że twój oj­ciec wpo­ił ci, że tak mu­si być.” Hen­ry Ford
 2. Przy­szło­ść za­czy­na się dzi­siaj, nie ju­tro.” Jan Pa­weł II
 3. Nie ma sy­tu­acji bez wyj­scia. Kie­dy Bog drzwi za­my­ka to otwie­ra okno.” ks. Jan Twar­dow­ski
 4. Za­cznij tam gdzie je­steś, użyj te­go co ma­sz, zrób co mo­że­sz.” Ar­thur Ashe
 5. Je­śli nie chce­sz być za­po­mnia­nym szyb­ko po śmier­ci, al­bo za­raz pi­sz rze­czy war­te prze­czy­ta­nia, al­bo czyń rze­czy war­te opi­sa­nia.” Ben­ja­min Fran­klin
 6. Gdy­byś usły­szał ty­siąc ra­zy – nie uda Ci się. To wie­sz co? Rób na­dal wszyst­ko jak naj­le­piej po­tra­fi­sz i po­każ, jak bar­dzo się my­li­li. Suk­ces je­st naj­więk­szą, do­stęp­ną, ludz­ką ze­mstą.” Ni­ko­dem Mar­sza­łek
 7. Zwy­cięz­cy ro­bią to, cze­go prze­gra­nym się nie chcia­ło.” H. Jack­son Brown, Jr

cytaty motywacyjne

 1. Mą­dry czło­wiek nie opła­ku­je prze­gra­nej, le­cz szu­ka spo­so­bu, aby wy­le­czyć od­nie­sio­ne ra­ny.” Wil­liam Sha­ke­spe­are
 2. Ja zaś my­ślę, że w każ­dej epo­ce moż­na mieć ży­cie in­te­re­su­ją­ce i uży­tecz­ne, a o to głów­nie cho­dzi, aby go nie zmar­no­wać i móc so­bie po­wie­dzieć, jak Je­an Chri­sto­phe (au­tor­Ro­ma­in Rol­land) „Jak tyl­ko mo­głem”.
 3. Ni­cze­go w ży­ciu nie na­le­ży się bać, na­le­ży to tyl­ko zro­zu­mieć.”  oby­dwa cy­ta­ty Ma­rii Skło­dow­skiej — Cu­rie
 4. Nie­któ­rzy mó­wią, że mam do­bre po­dej­ście. Być mo­że mam. Ale my­ślę, że mu­si­sz je mieć. Mu­si­sz wie­rzyć w sie­bie wte­dy, gdy nikt in­ny w Cie­bie nie wie­rzy – to czy­ni Cię wy­gra­nym juz na po­cząt­ku.” Ve­nus Wil­liams
 5. Nie czyń sie­bie sa­me­go przed­mio­tem kom­pro­mi­su, bo je­steś wszyst­kim, co ma­sz.” Ja­nis Jo­plin
 6. Aby być szczę­śli­wym, trze­ba pra­gnąć, dzia­łać i pra­co­wać, ta­ki je­st po­rzą­dek przy­ro­dy, któ­rej ży­cie po­le­ga na dzia­ła­niu.” Paul Hol­ba­ch
 7. Przy­po­mi­na mi się (…) ta­ka opo­wiast­ka o ko­bie­cie, któ­ra zna­la­zła czte­ro­list­ną ko­ni­czyn­kę. Za­wo­ła­ła swe­go mę­ża i dzie­ci, i przy­ja­ciół, wszy­scy sie­dzie­li ra­zem ca­łą noc, peł­ni na­dziei i na­słu­chi­wa­li, kie­dy na­dej­dzie szczę­ście. Ale nic się nie dzia­ło, tyl­ko drze­wa szu­mia­ły, dziec­ko się śmia­ło, świe­cił księ­życ. Ra­no ro­ze­szli się za­wie­dze­ni, że szczę­ście nie przy­szło.” Mał­go­rza­ta Mu­sie­ro­wi­cz z książ­ki „Dziec­ko Piąt­ku”

cytaty motywujące

 1. Moż­na mieć wszyst­ko. Po pro­stu nie moż­na mieć wszyst­kie­go jed­no­cze­śnie.” Oprah Win­frey
 1. Sza­leń­stwem je­st ro­bić wciąż to sa­mo i ocze­ki­wać róż­ny­ch re­zul­ta­tów” Al­bert Ein­ste­in
 2. Je­że­li je­steś na­sta­wio­ny na to że­by wszy­scy cię lu­bi­li, bę­dzie­sz go­to­wy po­świę­cić wszyst­ko każ­de­go dnia i ni­cze­go nie osią­gnie­sz” Mar­ga­ret That­cher
 1. Lu­dzie nie dla­te­go prze­sta­ją się ba­wić, że się sta­rze­ją, le­cz sta­rze­ją się, bo prze­sta­ją się ba­wić” Mark Twa­in
 2. Na­szą naj­więk­szą sła­bo­ścią je­st pod­da­wa­nie się. Naj­pew­niej­szą dro­gą do suk­ce­su je­st za­wsze pró­bo­wa­nie po pro­stu je­den, na­stęp­ny raz.” Tho­mas Edi­son
 3. Suk­ces to prze­cho­dze­nie od po­raż­ki do po­raż­ki bez utra­ty en­tu­zja­zmu” Win­ston Chur­chill

Bar­dzo chęt­nie po­znam Wa­sze pro­po­zy­cje mo­ty­wu­ją­cy­ch cy­ta­tów, my­śli! Sa­ma mam wie­le pla­nów na nad­cho­dzą­cy czas, więc każ­da mo­ty­wa­cja się przy­da 😉 A je­śli chce­cie po­czy­tać o tym, co mnie i Pau­li­nę uszczę­śli­wia za­pra­szam do zer­k­nię­cia na na­sze tek­sty o po­szu­ki­wa­niu szczę­ściakon­tro­li ja­ko­ści ży­cia.

po­zdra­wiam, Aga­ta

 

więcej tekstów: Agata